Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 57,2004-05: Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 5729 ordformer var 161 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515539autismeforeningen3
1515498barnesteg1
1515540barnog1
1515598brukarrepresentasjon6
1515587elevdeltakinga1
1515594elevorganisasjonenkan1
1515532elevorganisasjonenstiller1
1515583elevrettane1
1515582finansieringsalternativ6
1515580finansieringsalternativa2
1515551fokusskolar1
1515536foreldreforening6
1515607foreldreorganisasjonane1
1515515forskriftsfastsetjing2
1515562forskriftsføresegna4
1515651forskyvde2
1515568forvaltningsgren1
1515609friskoleeigarar1
1515599friskoleforbunda1
1515545friskoleorganisasjonane13
1515534funksjonshemmaser1
1515537funksjonshemmde1
1515584gjesteelevordning1
1515652grunkurs1
1515526grunngivingskravet7
1515559grunnskoleoplæring2
1515533hovedorganisasjonhar1
1515529hovedorganisasjonsluttar1
1515509hovudtrinnet1
1515543høgskolerådetstiller1
1515628iiiomhandlar1
1515626iiomhandlar1
1515522innhaldskrava8
1515554inntaksvilkåra2
1515555inntaksvilkåret2
1515629ivomhandlar1
1515635ixomhandlar1
1515553kommuneleddet1
1515512kompetansebeskrivande1
1515638kompetansepolitikk4
1515523kompetanseprofilane1
1515636kompetansesektoren1
1515590koordineringsproblematikk2
1515645kvalifikasjonsrammeverk2
1515501landsforbundforeslår1
1515565landsforbundgir1
1515531landsforbundstiller1
1515564landsorganisasjonog1
1515655leddpresiserer3
1515505lektorlager1
1515613lovbrukaren3
1515561lovforslagetmange1
1515500lovtekstendringa1
1515508læreplanheimel4
1515510læreplanheimlane5
1515516læringsplakat1
1515558majoritetsspråklege3
1515557medfullført1
1515514minstetimetal1
1515504nivånemningane1
1515507opplandstøttar1
1515546opplæringsopplegget1
1515627opplæringspolitikken5
1515634opplæringsstøtte2
1515612oppmodningsvedtaket1
1515563opptaksom1
1515541psykologforeningstiller1
1515542psykologistiller1
1515576rangeringskriterium1
1515574rektorstillingar5
1515560rettstomt3
1515520rettstryggleiksomsyn6
1515610rettstryggleiksvurdering1
1515519saksbehandlingskrava2
1515544sametingetønskjer1
1515601sedskapsdømde1
1515604seksualbrott2
1515595skjærgårdsskolen2
1515575skolefylke1
1515579skolefylket4
1515530skolelederforbundstiller1
1515573skoleleiarforbundet1
1515648skoleleie1
1515586skolemiljøsaker4
1515588skolemiljøutvalet36
1515513skoleplakat1
1515511skoleplakaten1
1515497småskoletrinn2
1515499småskulesteg1
1515527spesialundervisningsbehov1
1515521spesialundervisningstilbodet2
1515592spydberg2
1515643sry1
1515649tilleggsrepresentantar1
1515602tillitsposisjon1
1515615tilsetjingsforbod5
1515614tilsetjingsmyndigheitene1
1515611tjenesteområder1
1515608totalgjennomgang4
1515535uiosluttar1
1515549utdanningsavdelingane1
1515528utdanningsforbundetstiller1
1515525utgreiingsressursane1
1515650vekeverk2
1515647verksemdnivået1
1515603vernebehovet3
1515633viiiomhandlar1
1515632viiomhandlar1
1515631viomhandlar1
1515630vomhandlar1
1515637xomhandlar1
1515572åremålsperiodane2
1515567åremåltilsetjing1
1515506østfolduttaler1