Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 44,2004-05: Ot.prp. nr. 44 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.01.2005

Av i alt 5450 ordformer var 202 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515341adamiak1
1515339adamiaks1
1515306adhocpolitikk1
1515364aksjonsgruppedemokrati1
1515351aksjonsgruppedemokratiet5
1515371arbeidsgruppemøta1
1515350avgjerdsalternativ2
1515357avgjerdsmandatet1
1515359avgjerdsprosedyre5
1515426avkryssingsrøystesetel2
1515430borgarpliktidealet1
1515360borgarråd1
1515417brettekant2
1515355delegasjonsavgjerd1
1515361demokratiforståinga1
1515462demokratiorgan1
1515410dømesamlingar1
1515473ekstrahjelpar1
1515314ergoephorma1
1515296evalueringsdelen1
1515345folkeinitiativ5
1515347folkinitiativ3
1515353folkomröstningar1
1515478fordelingstalet3
1515382forkastingsgrunn1
1515376forkastingsreglane2
1515448forsøksmodellane1
1515317fylkestingskandidatane1
1515322fylkestingskandidatar1
1515415fylkesvalstyre2
1515374førehandsrøystegiving12
1515297førehandsrøystegivinga52
1515453hovudstyreopplysningane1
1515397husstandsbrosjyre5
1515400husstandsbrosjyren4
1515463incapacity2
1515399infokampanjane1
1515408informasjonskjelda3
1515409informasjonssatsinga1
1515438internettval3
1515329kandidatmassen2
1515424kandidatnamn5
1515495kandidatnamnet1
1515323kandidatplasseringa1
1515321kandidattalet1
1515318kandidattilbodet2
1515369kommunalforvaltning2
1515346kommuneinndelingar1
1515354kommunelovgivinga1
1515336kommunelovsystemet1
1515344kommunesamanslutningar2
1515334kommunestyrevala8
1515313kommunetilhøyrsle1
1515468kommuneønskjer1
1515398kommunikasjonseffektane1
1515413konvoluttfrie1
1515491kostgodtgjering1
1515435kostnadsaspektet1
1515325kvinneplassering1
1515481kvotient12
1515309listerekkjefølgja2
1515475listerøyster3
1515476listerøystetal1
1515477listerøystetalet1
1515396lokaldemokratikommisjon4
1515444lokalvalgundersøkelsen1
1515315lokalvalundersøkinga6
1515427mandatplass1
1515425mandatplassar1
1515358motsetningsbasert1
1515365nibrs5
1515459omslagskonvolutten2
1515342opplæringsspråket3
1515299oppmodingsvedtaka2
1515352partiaktivitetar1
1515366partiengasjement1
1515307partiinnverknad2
1515308partiinnverknaden1
1515368partimakt1
1515312partioppslutning1
1515449partiregisteret16
1515454partiregisterutvalget2
1515332partirøyster1
1515403partirøystesetelen2
1515432peikeskjermar1
1515305personrøyst8
1515450personsamansetjinga1
1515303personvalordninga38
1515316personvalreforma2
1515335personvalreglane2
1515375postrøystegivinga1
1515370postrøystreforma1
1515480representantplass2
1515479representantplassane2
1515482representantplassen2
1515326representanttilbodet1
1515331representantutveljinga3
1515460rettstryggleikssynspunkt2
1515487riksvalsstyret1
1515488riksvalstyre1
1515310rokkansenterets8
1515414røysteavlukka12
1515418røysteavlukke7
1515404røysteavlukket12
1515394røystegiving57
1515455røystegivingane17
1515295røystegivingar24
1515420røystehandlinga1
1515434røystemaskinar1
1515412røystemottakaren22
1515411røystemottaket6
1515402røystesetelkonvolutt18
1515293røystesetelkonvoluttar4
1515393røystesetelkonvolutten5
1515416røystestelen1
1515472røystestyremedlem3
1515470røystestyremedlemmer6
1515451samanslutningsretten4
1515343skolekrinsreguleringar1
1515490sommarferiemånadene1
1515338spørsmålsformuleringa2
1515298stengjetidspunktet2
1515452styreopplysningane1
1515328styringsområdet1
1515429telefonintervjue1
1515421urnebordet1
1515301utredningsvedtak2
1515419valavlukke2
1515489valekspertisen1
1515377valforskrifta32
1515340valgdeltagelse1
1515483valgdistriktene1
1515484valgdistriktet1
1515466valgstyrere1
1515446valgtetil1
1515407valhandboka7
1515362valhandling1
1515372valklager1
1515436valløysingar5
1515437valmaskinane1
1515392valmedarbeidarane10
1515469valorgana1
1515467valpersonalet1
1515406valsidene2
1515395valstader1
1515294valtinget29
1515457valtingsrøystegivinga3
1515464valtingsrøystegivingar2
1515458valtingsrøyster6
1515492valutgifter1
1515333veljarinnverknad2
1515330veljarinnverknaden2
1515304veljarkorps1
1515302veljarpåverknad3
1515440verifikasjonsløysingar1
1515327vestfoldlisten1
1515443»demokratisk1
1515456»unngå1