Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 28,2004-05: Ot.prp. nr. 28 (2004-2005) Om lov om skogbruk (skogbrukslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.12.2004

Av i alt 10901 ordformer var 400 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514941aktivitetskontroll1
1514943aktivitetskontrollen1
1515091ansvarsrammene2
1515010arealbruksformålet1
1515001arealets1
1514916areallovgjevinga3
1514808arealmengde1
1514742arealprodukt1
1515047avgiftsmidla2
1515042avsetjingsvilkår1
1514823avskogingar1
1514955avtaleretten3
1514988avverkar1
1514735avverkingskvantumet1
1514747avverkingsnivå1
1514743avverkingsnivået1
1514750avverkingspotensialet1
1514824barkbillene1
1514902beitelova1
1515036beiteplantene2
1514982berekningsmetodar1
1514909berekraftomgrepet1
1514748bestandsskogbruk2
1514730bioenergiprodukt2
1514755bioenergisektoren1
1514871biotopvern3
1514731brennved2
1515085bygdeallmenningslova1
1514734bygningsressursar2
1515064detaljreglane1
1514974dokumentasjonsrutinar1
1514763driftsveglengda1
1514762driftsveglengde1
1514998eigedomsnivå1
1514910eigedomsressursane1
1515033einartsforvaltning1
1514789elgbeiteregistreringar1
1514787elgbeiting1
1514754energivirke1
1514953enkeltartar3
1514741enkelteigarane1
1514967enkelteigedommar2
1514872enkeltskogeigarar1
1514929fellesuttala2
1514966feltregistreringane1
1514886finansieringslova2
1515081finsbu2
1515039fiskeriprodukter1
1514853fjellkonsesjonslova1
1514965flyfotografert1
1514717fondsavsetjing6
1514860forbundsstatar4
1515000foreldete1
1515038foretakssammenslutninger11
1514901forpaktingslova1
1514770foryngast1
1514772foryngingsfelt2
1514774foryngingsfelta1
1514931foryngingshogst6
1515005foryngingsinnsats1
1515013foryngingsmetodar1
1514768foryngingsmetode2
1515032foryngingsplikta1
1515016foryngingstilhøve1
1515069foryngingstiltak1
1515006foryngingstiltaka1
1514785framtidsskog1
1514995framtidstreslag1
1514935friluftsmyndigheiter4
1514948friluftsstyresmakter1
1514781frøavl7
1514780frøplantasjar3
1514788furuforynging1
1514848gjenvekstlov1
1514903grannegjerdelova1
1514736grunneigarbidraget1
1514912handelsgrenser1
1514907handlingsforslag1
1514766haustingsskogbruk2
1514744hogstformer1
1514990hogstinngrep1
1514989hogstinntekt1
1515004hogstinntektene1
1514746hogstklassefordelinga1
1514870hogstkvanta1
1514729hovudarbeidsplass2
1515100husbehov1
1514709husbrukskog2
1515078husbruksskogar2
1515075husbruksskogen5
1515079husbruksskoglova1
1515057høyingsnotatet1
1515051innbetalingsplikta1
1515024insektskadar3
1514979internettløysingar3
1514933internkontrollar2
1514946internkontrolloppgåver1
1514944internkontrollprinsippet1
1515046investeringsarbeider1
1515106iverksetjingsreglar1
1514782konglesanking1
1514937kontrollomgrepa1
1514875kvalitetssikringsoppgåver1
1514822kystgranskogområde1
1514927landbruksetatane1
1515011landbrukslovgivinga1
1515107landbruksmyndigheit1
1514914landskapsvernområder1
1514997lauvtreinnblanding1
1514751lauvtrevirke3
1514753lauvtrevirket1
1515076loddeigarane2
1515080loddeigaren1
1515074loddene1
1514900lovstrukturutvalget1
1514769markriving4
1514733mekaniseringsgraden1
1514798miljøbidraga1
1514815miljøelementa1
1514718miljøforskrift27
1514962miljøforskrifta3
1514889miljøfremmande1
1514957miljøføresegner1
1514980miljøopplysningane1
1514972miljøopplysningar1
1514978miljøpåverkingar1
1514867miljøredovisning1
1514806miljøregistreringane4
1514970miljøregistreringer2
1514961miljøutgreiingar1
1514958miljøverdi8
1514811ministerkonferansane9
1515052minstesatsane4
1515034motseningane1
1514852myrkonsesjonslova1
1514986måleplikt11
1514984måleplikta2
1514837målområda3
1514879målprogramma2
1515022naturskogkvalitetar1
1514877naturstønad1
1514803naturvernavtalene1
1514794naturvernforeiningane1
1514874naturvernlovgjevinga1
1514807nedbrytingsgrad2
1514891næringslov8
1514739næringssamanhenger1
1515072omdisponeringsspørsmålet1
1515096omredigeringa1
1514964områdetakstar2
1515037opprettande2
1514918oppsynsstyresmakt2
1514861overgangsøkonomi1
1514784overstandarar1
1514752panelar1
1515077pantsetting8
1514725pefc1
1514969planavdelingar1
1514779planteforsyning1
1514992planteforsyninga5
1514993plantetettleik1
1514846privatskogbruket2
1514863produksjonsmålet4
1515070påtaleretten2
1514936rapporteringsoppgåver1
1514905rapporteringsplikter13
1514804raudlister1
1515099realitetsforskjell4
1515108realitetsspørsmålet1
1514732realprisar1
1514800registreringsopplegg2
1514801registreringsopplegget2
1515028reguleringssituasjon1
1514915reindriftsamane1
1514949reirlokalitetar1
1514908rekreasjonskjelde1
1515027rentemiddel4
1515059rentemiddelordninga1
1515048rentemidel1
1515055rentemidla4
1514945ressurseffektivt2
1514973ressursoversikter2
1514899resultatkontrollane1
1514771resultatkontrollen3
1514939resultatkontrollopplegg1
1515026rotkjøparen1
1514767råstofftilbodet1
1515007råteutsett1
1514892råvarehandtering1
1514999saksbehandlingskrav2
1514924samfunnsetatar1
1514756sandflukt2
1514923sektoretatar2
1515044seljarorganisasjonen1
1514951sertifiseringsarbeidet1
1514947sertifiseringskontrollen2
1514932sertifiseringsløysingar2
1514934sertifiseringsordninga9
1515102sertifiseringsrapportar1
1514938sertifiseringsrutinane1
1514959sertifiseringssystema2
1515083servituttlova2
1515035skadebilete1
1515097skadeflom1
1514843skogadministrasjon1
1514975skogaktivitet1
1514818skogavgiftskonti2
1514890skogbaserte4
1514713skogbehandling10
1514716skogbehandlinga5
1514856skogbruksdrifta1
1514711skogbruksformål7
1515031skogbruksinteressene2
1515023skogbruksinteresser1
1514920skogbrukskapasiteten2
1514708skogbrukslov108
1514858skogbrukslovane1
1515014skogbrukslover1
1514956skogbrukslovgivinga1
1514835skogbrukslovgjeving2
1514728skogbrukslovgjevinga7
1514895skogbruksmessige1
1514881skogbruksministeriet1
1514896skogbruksmyndigheitene1
1514862skogbruksomgrep1
1514813skogbruksplanleggjarar1
1514904skogbrukspolitikken1
1514921skogbruksrelaterte2
1515073skogbruksressursane4
1514925skogbruksspørsmål2
1514710skogbruksstyresmakt29
1514712skogbruksstyresmakta36
1514722skogbruksstyresmaktene26
1514820skogbrukstiltak12
1514826skogbrukstiltaka1
1515093skogbrukstiltaket1
1514715skogbrukstyresmakt1
1514987skogbrukstyresmakta1
1515095skogbrukstyresmaktene1
1514793skogbruksutdanning2
1514723skogbruksverksemda11
1514977skogbruksverksemder1
1515066skogeieforbund1
1515040skogeigarforeningane1
1515041skogeigarne1
1514876skogeigarsamvirke3
1515104skogeigorganisasjonane1
1514894skogfaglege1
1515050skogfondmiddel3
1515054skogfondsmiddel12
1515056skogfondsordninga2
1514829skogforumet4
1514778skogfrø1
1514777skogfrøverk1
1514792skoginteresser1
1514845skogkommisjon3
1514840skogkommisjonar1
1514847skogkommisjonen4
1514926skogkommune1
1514922skogkompetansen1
1514851skogkonsesjonslova3
1514893skogkulturen1
1514839skoglovgjevinga3
1514888skogmeldinga7
1515063skogmeldingen1
1514919skogoppsyn11
1514928skogoppsynsmakt1
1514821skogoppsynsorgan1
1514828skogpanel2
1514775skogplantesalet1
1514817skogpolitisk6
1514836skogprodukt5
1514913skogproduserande6
1514906skogprosessane1
1514834skogprosessen3
1514981skogregistreringa2
1514968skogregistreringane2
1514855skogregistreringar12
1514991skogreisingsplan1
1514764skogreisingsstrøka2
1514898skogrelaterte3
1514897skogsavverkinga1
1514884skogsbrukets1
1514883skogscentraler1
1514783skogselskapa5
1514880skogsentralane3
1514878skogsentralar2
1514727skogsertifiseringa1
1514842skogspørsmåla1
1514760skogsreisingsstrøka1
1514869skogstyresmakta4
1514868skogstyresmaktene2
1514864skogsvårdsorganisationen2
1514814skogtakst1
1514859skogtilhøva1
1514838skogtilstand1
1514873skogtilstanden2
1515062skogtiltaksfondet1
1514854skogvernlova2
1514882skogvårdsavgifta3
1514865skogvårdsstyrelser2
1514866slutthogst1
1514740småskalapreget1
1514776snaumark2
1515084statsallmenningslova3
1514726stewardship15
1515068straffeapparatet1
1514950sumpmark2
1515065særlovgjevinga9
1514985søknadsplikta5
1515060tapsavsetjingar7
1514761terrengforholda1
1514812terrengtransport1
1515053tillangsiktige1
1515061tilskotsforskrifter4
1514940tilstandsovervaking2
1514942tilstandsovervakinga2
1515105tiltaksplikt7
1514825tiltaksstrategiar5
1514976tilvekstmåling1
1515098transporttrase1
1514952treforedlingsindustriens3
1515090tresetting2
1515089tresettinga1
1514745treslagsfordelinga1
1514749treslagsskifte3
1514994treslagsval2
1514765tømmerressursane1
1514960tømmersal3
1515058ullike1
1515002ungskogfase1
1514786ungskogpleieaktiviteten1
1514887utdrift5
1514738utmarkseigedommane1
1514885utvecklingscentral1
1514810variasjonsmønster2
1515012vassdragsmyndigheita1
1514917vassdragsstyresmakta1
1515094vassdragstiltak1
1514930vedtaksfunksjonar1
1514841vedtektslov2
1514759vegbyggingsaktiviteten1
1515088vegetasjonsbelter1
1515009vegforskrift2
1514797vegforskrifta1
1515008vegsøknadene1
1514954verdibodskap2
1514737verdikjedane1
1515087verdiskapingsmålet1
1514827verdiskapingstiltak1
1514721verdsmarknadsnæring1
1515015vernefunksjonar1
1514850vernskogens1
1514757vernskogføresegnene1
1514796vernskoggrensene1
1514758vernskogområda3
1515017vernskogområde2
1515020vernskogområdet1
1515021vernskogreglar1
1515018vernskogvedtak2
1515019vernskogvedtaka1
1514791viltbeite1
1515029viltbeiteregulering1
1515092viltskadar1
1514790viltstammen2
1515003virkesuttak1
1515103virkesutviklinga1
1514983volumberekna1
1514805vurderingsmetodikk1
1514844værneskogens1
1514849værnskogens1
1515049»forskrift1