Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 14,2004-05: Ot.prp. nr. 14 (2004-2005) Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 4147 ordformer var 126 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514572arbeidslandet3
1514569avgrensingsbehovet1
1514624bidragsinnkrevjingslova15
1514584butidskrava2
1514555butidsvilkåra1
1514578eksistrande1
1514570eksportkravet2
1514636eksportplikta5
1514660eksportreglane2
1514661eksportunntak4
1514621etterbetalingsperioden6
1514573familiesameininga1
1514582fastleggjinga1
1514559fattigdomsmeldinga1
1514673feilutbetalt9
1514623feilutbetalte15
1514594folketrygdreglane2
1514611forbundetgår1
1514613formuestilhøva6
1514676formuestilhøve6
1514606forsørgingstillegg31
1514558førstegenerasjonsinnvandrarane2
1514581garantinivå2
1514553garantinivået9
1514642hovudforankringa3
1514658inndekte1
1514655innføringsåret4
1514620inntektsendringar8
1514566inntektsopplysningane2
1514565inntektsprøvd3
1514561inntektsprøvde5
1514604inntektsprøvinga22
1514586innvandrarsida2
1514576instusjonen1
1514639koblingane1
1514609kontrollbehova2
1514610kontrollordningane9
1514575langstidsopphald1
1514657mindrearbeid1
1514645minstegarantien2
1514583minsteytingane3
1514666månedleg3
1514564oppteningskrav2
1514587prinsipppet1
1514631prisbasbeloppet4
1514600rikstrygdeverketer1
1514662skattefinansiert1
1514675skattefogdane2
1514628sosialforsäkringslagen1
1514580standardnivå1
1514560storbymeldinga13
1514605stønada1
1514563stønadsbehovet1
1514601stønadsbeløpa2
1514615stønadsperiode16
1514577stønadsretten1
1514602stønadssatsar2
1514568stønadstakar28
1514562stønadstakarane23
1514589stønadstakarar30
1514552stønadstakaren129
1514554stønadsutgiftene3
1514622tilbakekrevjing128
1514596tilskotsplikt1
1514597tilskotsplikta1
1514641trygdeavtalane1
1514556trygdeavtale1
1514648trygdeforordninga1
1514557trygdekoordinering1
1514643trygdeperiodar3
1514614trygdesamarbeidet1
1514678trygdetaten1
1514579utanlandsopphold1
1514664utanlansopphald1
1514626utbetalingsmåten1
1514603utbetalingsreglane1
1514668utbetalingsterminar1
1514649utgftene1
1514665utmålingsregelen1
1514612utreisestemplingar1
1514656vesentlegste1
1514627äldreförsörjingsstöd1