Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 108,2004-05: Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.07.2005

Av i alt 3440 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514453abandoneringa2
1514454abandoneringserklæring1
1514452abandonert1
1514464abonnementsform2
1514434abonnementsliknande1
1514400abonnentens1
1514488akkordforhandlingsbu1
1514489akkordforhandlingsbua1
1514506akkordforslaget1
1514463arkivlovgivinga1
1514445autentisere6
1514493avgiftssubjekt13
1514422aviskunngjering2
1514425aviskunngjeringa2
1514398aviskunngjeringane3
1514407aviskunngjeringar1
1514468avstemningsfristen1
1514469avstemningsmøte2
1514474beslagsrett2
1514415bobehandling2
1514475boinnberetningen1
1514496brønnøysundregistras2
1514403buhandsaminga15
1514516buinformasjon1
1514438buinnberetning2
1514440buinnberetninga8
1514427buside7
1514402busidene13
1514401busider10
1514459bustyrarens7
1514513bustyrets1
1514439dom­stolane4
1514495einingsregisterforskrifta2
1514405einings­registerlova2
1514435fordringenes1
1514507fordringsanmelding1
1514414fordringshavararane2
1514460fordringshavarlista5
1514461fordringshavarlister1
1514411fordringshavarmøte1
1514456fordringsprøvinga2
1514413ford­ringshavarane1
1514399ford­ringshavarar1
1514424forretningskontakt1
1514412føretaksnamn1
1514505gjeldsforhandlinga9
1514466gjeldsforhandlingsbu1
1514423gjeldsforhandlingssaker2
1514477identifikator3
1514510innberetninga2
1514508innrykka1
1514428innrykkinga1
1514473innsendingsplikt3
1514418kommandittselskaper3
1514437kommentarutgave1
1514444konkursbuhandsaminga1
1514443konkursforskrifta1
1514462konkursinformasjon2
1514467konkurslovas1
1514419konkursopningskunngjeringar1
1514429konkursregisterforskrifta13
1514408konkursrådets3
1514465konkurssakene2
1514471konkursskyldnarar5
1514476konkursskyldnaren14
1514486kontoinnehavarar1
1514481kraftledningsregisteret1
1514441kreditorfellesskapet2
1514397kunngjeringsannonsane1
1514409kunngjeringsannonsar1
1514410kunngjeringsforma5
1514416kunngjeringsinformasjonen2
1514420kunngjeringsopplysningane3
1514430kunngjeringsopplysningar6
1514482luftfartsregisteret1
1514509lysingblad1
1514431masseavgjeving2
1514446medskyldnarar1
1514404meirverdiavgiftsmantalet5
1514451notoriteten15
1514515opplysingskvaliteten1
1514520overgangs­føresegnene1
1514448overhefta1
1514457papirbrev3
1514497personvernrelaterte3
1514503personvernrettsleg2
1514483petroleumsregisteret4
1514480realregistra1
1514472registereiningane2
1514406register­eining1
1514492registrerings1
1514491registreringseining11
1514498registreringseininga3
1514490registreringseiningar4
1514487registreringspliktene1
1514512reiegjeringa1
1514442rettargangslovgivinga5
1514449rettighetshavarane1
1514479sakshandssamingssystemet2
1514417selskapskunngjeringar1
1514501slettemelding2
1514421sletterutinar6
1514511sluttreiegjering1
1514458sluttutgreiinga3
1514499sluttutlodding2
1514502statusopplysning1
1514470telegrafiske5
1514518tilgangsnivå1
1514478tinglysingsoppgåvene2
1514500tvangsavviklingsbuet2
1514455utgiftsfordeling1
1514514utlodninga2
1514504utviklingskostnad1
1514450varslingsform1
1514426varslingsfunksjon2
1514485verdipapirregisteret5
1514484verdipapirregistra1
1514433økonomiforvaltningog1