Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 102,2004-05: Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.06.2005

Av i alt 13784 ordformer var 510 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514074administrasjonsdepartementetgir1
1514072administrasjonsdepartementethar1
1514015advokatforeningenog2
1514038advokatforeninggår1
1514240akseselskap1
1514246aksjeklasse2
1513956aksjerettslege1
1513913almänna1
1514149arbeidsgiverorganisasjonog1
1514148arbeidsgiverorganisasjonuttaler1
1513893arbeidskommune3
1513952arbeidstakaroppfinningar1
1514294argumentasjonsskriv1
1514367arkivdepotet2
1514142arkivtekniske5
1513968asog3
1513976asviser1
1514120avgifsdirektoratet1
1514052avgjerdsfridommen1
1514060avgrensingskriteriet2
1514335avsendarlandet1
1514369avsendarorganet2
1514281avskriftar1
1514361avstemmingsprotokoll1
1514103avstemmingsresultat2
1514102avstemmingsresultata2
1514362avstemmingsresultatet3
1514098avstemmingsrunden1
1514345avtaleinngåingar2
1514351bedriftskontrollar1
1514225begrunnelsesplikt1
1514223begrunnelsesplikten1
1514340beredskapsopplegget1
1514030bergenog1
1514050beslutningsfriheten1
1513919bestämmande1
1514244bfemner2
1514268biblioteksamlingar1
1513906bredengen1
1514311bslår1
1514177budsjettdokument11
1514341budsjettførebuinga1
1514342budsjettmateriale1
1514127centerog1
1514245cfemner2
1514313ckan2
1514115cyberbook3
1514169datatilsynethar2
1514168datatilsynetuttaler1
1514235departementetmeiner1
1514194departementetsluttar2
1514247dfemner1
1514238dokumentomgrep1
1514265dokumentoversikter1
1514051dokumenttypar7
1514308dokumenttype1
1514289dokumentutvalet1
1514258dødsfallregistreringar1
1514188eigarorganet4
1513880einerettsavtalar9
1514277einerettsavtalen1
1514110einerettsavtaler6
1513977einerettsprodukt1
1513915ekonomiske1
1513965energidepartementetmeiner2
1513963energidepartementetog4
1513975energidepartementetviser1
1514183enkeltparti2
1514157epj4
1514153etterkommast2
1513983familiedepartementetviser1
1514039finansdepartementetuttaler1
1514034forbrukarrådetspør1
1514016forbrukarrådetuttaler3
1513989forbundog1
1513992forbundpeikar1
1514336forhandlingsinteresser1
1514065forhandlingsmotpartane1
1514338forhandlingsposisjonane3
1514067forhandlingsstrategiar6
1514348forhøgingar1
1514179forkrift1
1514125formidlingskostnadane2
1514339formuleringsskilnaden1
1514344forretningshøve1
1513933forretningsinformasjon3
1514044forskingsdepartementetog1
1514285forskriftsarbeidet16
1514151forskriftsheimlane10
1514081forsvarsdepartementeter1
1514061fortrulegheit3
1513958forvaltningsgjeremåla1
1514022forvaltningsgreiner1
1514056forvaltningsledd2
1514048forvaltningsorganets1
1513939fremstegspartiet1
1514023funksjonsbaserte1
1513981fylkeskommuneetterlyser1
1513916föreningar1
1513948føremålsføresegn3
1514374førsteinstanssaka1
1514121geoforum25
1514122geomatikkbedriftenes1
1514152granskingsrapportar7
1514270grensedragingane1
1514221grunngivingsplikt6
1513936grunnlovfestinga2
1513938grunnlovsføresegn5
1513937grunnlovsføresegna10
1514117gruppenog2
1513914handelsbolag1
1514218handelsdepartementetforeslår1
1513964handelsdepartementetkan1
1514207hedmarkog2
1514222heimelstilvising3
1514105helsedepartementetframhevar1
1513986helsedepartementetmeiner1
1514229helsedepartementetog1
1514334hemmeleghaldast1
1513991hovedorganisasjonviser1
1513961hovedsynspunkt1
1514251hovudmarknad3
1514226hovudomsyna4
1514182hovudorganisasjonpå1
1513982hovudorganisasjonstøttar2
1513886høyringsbehandling1
1514206identifikasjonskrav3
1514113identifikasjonskravet5
1514136informasjonsmengde2
1514276informasjonsutlevering3
1514280informasjonsutleveringa1
1513930innhaldsbaserte8
1514095innkjøpsprosess4
1514347innkjøpssakene1
1514091innkjøpssaker2
1514114innkrevjingssentralog1
1514224innsynsbegjæringer1
1514210innsynskoordinatorar1
1513920innsynslovgivinga1
1514047innsynsreglene1
1513900innsynsspørsmålet2
1514233innsynsstruktur1
1514275innsynstidpunktet1
1514137innsynstidspunktet15
1513931interesseveging14
1514086interessevurderinga1
1513872interntt1
1513946jernbarneverket1
1514283journalføringsplikt2
1514284journalføringsreglane1
1514366journalinnførslane1
1514365journalinnførslar1
1513987journalistlagstiller1
1514094journalistlaguttaler1
1514141journalopplysningar5
1514358kjeldeverntilfella1
1514319kommunedel1
1514318kommunedelar1
1514031kommunegår2
1514062kommuneråden1
1514316kommunerådsavdeling1
1514063kommunerådsavdelingane1
1514059kommunerådsavdelingar2
1514317kommunerådsmedlem2
1514057kommunikasjonsforeningenog1
1514320kommunrådet1
1514328konfidensialitetsbestemmelser2
1514332konfidensialitetsføresegner1
1514327konfidensialitetsreglar1
1513998konkurranseomgrep1
1513999konkurranseomgrepet1
1514364konkurranseoppgåver2
1514076konkurransetilsynetunderstrekar1
1514033konkurransetilsynetuttaler2
1514000konkurransevilkåret2
1514324konsultasjonsmotparten2
1513940kontrollomsynet7
1514352kontrolltiltaket4
1514279kopieringsmedium1
1514144kostnadkrevjande2
1513995ksog2
1514028kyrkjedepartementetog4
1513990landsforbundgår1
1513978landsforeningmeiner3
1513891langtidsbudsjetta2
1514274leddgir4
1514359leveplass1
1514171lovbestemd2
1514112lovgivingstiltak2
1513890lovovertreding1
1513907lovrådgivar3
1514346lønnsforvaltning1
1514158medieredaksjonar1
1513882meirinnsyn54
1514295meirinnsynsprinsippet1
1514087meirinnsynsregel1
1513874meirinnsynsregelen16
1514019meirinnsynsvurdering1
1513875meirinnsynsvurderinga9
1513951meklingsnemnda3
1514049meningsbrytninger1
1514118mindretalsforslaga3
1514053mottakarorganet5
1514267museumssamling1
1513927myndigheternas1
1514337møteinnkallingar1
1513884møtekart4
1514261namsfutane2
1514126nasjonalbiblioteketog1
1514147navogår1
1514349nedsetjingar2
1514104nominasjonsvedtak7
1514099nominasjonsvedtaka1
1514256notorialforretningar1
1514310odelstingsproposisjonar6
1514220offentleglovastiller1
1514203offentleglovgivinga2
1513910offentleglovkommisjon1
1513905offentleglovutvalet62
1514180offentleglovutvaletgjekk1
1513898offentlegmeldinga2
1513885offentlegprinisppet3
1513899offentlegprinsippet33
1513945offentlegutvalet2
1514096offentlighetslovutvalet1
1513897offentlighetsprinsippet5
1514300oppdragstakar2
1514301oppdragstilhøve1
1514350opphevingar1
1514378opphøyrstidspunkt2
1513969opplandmeiner1
1514333opplysningstypen2
1514302organintern5
1513876organinterne84
1514241organinternt3
1514243organomgrepet2
1514331overvåkningskomiteen1
1514330overvåkningsorganer1
1513943partsstilling4
1514026partsstillinga3
1514159passordteneste1
1513954peikde1
1514357pengetransportar2
1514012personalforvaltninga13
1513888personforvaltninga1
1514135personopplysingslova16
1513892personovervaking2
1514197personovervakning1
1514001petero2
1514043petroleumstilsynetmeiner1
1514191politidirektoratetgitt1
1514070politidirektoratetmeiner2
1514045politidirektoratetstøttar1
1514021presedenskort6
1514305presedenskorta1
1514239presedenskortet3
1514304presedensregister1
1514041presseforbunder1
1514192presseforbundforeslår1
1513994presseforbundgår1
1513980presseforbundmeiner2
1513973presseforbundog7
1514035presseforbundstøttar3
1514004presumsjon4
1514014presumsjonen2
1514242prisingspraksis1
1514129prisingsregelen1
1513879pristildelingar1
1513962prosesskriftene1
1514322prosesskrifter1
1514282punktumfastset5
1514252punktumgir2
1514278punktuminneheld1
1514373punktumog1
1514380punktumregulerer1
1514303påteikninga2
1514293rechnungshoftyder1
1514255redaksjonsverksemda1
1514029redaktørforeningmeiner3
1513979redaktørforeningog5
1514150redaktørforeningstøttar1
1514078redaktørforeningunderstrekar1
1514017regjeringsadvokatenog2
1513996regjeringsadvokatenuttaler2
1514184reindriftsorganisasjonane2
1514325reindriftsorganisasjonar1
1514175reiseprogramma2
1514176reiseprogrammet4
1514360rekrutteringsomsyn1
1514002repertoarplanlegging1
1514201restføresegn1
1514269retningsvisande1
1514066retrettsposisjonar4
1514172retthavaren1
1513959rettssaksdokument9
1514007rettsstellorgan2
1513957rettsstellov4
1514006rettsstellovane1
1514264rettsstellovar1
1513883rettsstellovene19
1514259rettsstellover1
1514263rettstellorgan2
1514260rettstellovene1
1513941rettstryggleikomsynet1
1513942rettstryggleikssamanheng1
1514314revisjonsorganet3
1514082riksarkivarengir1
1513971rikskonsertaneer1
1514273riksrevisjonslova12
1514228rikstrygdeverketog1
1514003rusmiddelklinikkar1
1514097rådmannsstilling1
1514312saklistene1
1514216saksbehandlingsfristar2
1513887saksforslag13
1514139sakskort3
1514309saksomgrepet1
1514140saksoversikter3
1514257salærfastsetjing3
1513904sannsynlegkravet1
1514199sekkeføresegn3
1514298sekretariatsfunksjonar2
1513924sekretesskomiteen1
1513925sekretesslag1
1513921sekretesslagen2
1514212sendarorganet2
1513966sentralforbundog1
1513967sentralforbunduttaler2
1513974sfer9
1514032sfog2
1514189sfuttrykk1
1514128sintefog1
1514011skadekrav13
1514018skadekrava1
1514013skadekravet5
1513873skadevilkår8
1513903skadevilkåret8
1514064skadevurderinga1
1514154skilj1
1513949skjønnslova1
1514379skriftkrav4
1514024snevrast8
1514372språkversjon2
1513881språkversjonar16
1514108standardlisensar6
1514093statog2
1513889statrådets1
1514166statstjenestemannsforbundetstøttar2
1513917stifelser1
1513950strafferettsstellet3
1514262straffesaksdokument2
1514234systemkrav1
1514055særlovsorgana2
1514054særlovsorganet8
1514107søkerlister1
1514163søkjefunksjonalitet3
1514162søkjefunksjonaliteten3
1514164søkjesperre1
1514208søkjeteknologi5
1513970teatermeiner1
1514161teiepliktige31
1514288teiepliktsreglane5
1514371tekstformat2
1514356tenesteinstruksar1
1514355tenestelege1
1514272tenestemannssaker1
1514230tidagarsfristen1
1514326tileggsvilkåra1
1514287tilgjengeleggjere3
1514286tilgjengeleggjeringa1
1514236tilsetjingsaker2
1513993tilsetjingsretten1
1514186tippingog1
1514329traktatfestede1
1514250transittlufthamn1
1513912tryckfrihetsförordningen1
1514089tryggleiksgradere1
1514090tryggleiksgradering4
1514069tryggleikslova45
1514232tvangsfullførast3
1514323tvistegjenstand2
1513960tvistemålsutval1
1514106underhandmelding1
1514068undersøkingsplikt9
1513935unionsborgarane2
1514354unnagåingstransaksjonar1
1514083unntaksbehov1
1513901unntaksbehova6
1514088unntaksbehovet5
1514010unntakseining2
1513922unntakseininga5
1514254unntaksforskrifter3
1514008unntaksheimel13
1513944unntaksheimelen5
1513896unntaksheimlane12
1514204unntaksheimlar2
1513895unntakshøve6
1513878unntakshøvet103
1514200unntaksvilkår2
1514084unntaksvilkåret3
1513894unntekne5
1514271usetje1
1514036utanriksdepartementetføretrekkjer1
1514080utanriksdepartementetunderstrekar1
1514075utanriksdepartementetuttaler2
1513902utanriksforvaltninga1
1513877utanriksunntaket13
1513984utdanningsforbundetog3
1513988utdanningsforbundetser1
1514058utdanningsguppenes1
1514146utdanningsruppenes1
1513955utdanningstenester3
1513953utferdiger1
1514299utgreiingsoppdrag3
1514079utlendingsdirektoratetetterlyser1
1514071utlendingsdirektoratetog1
1513985utlendingsdirektoratetstøttar1
1514077utlendingsdirektoratetsynest1
1514073utlendingsdirektoratetuttaler1
1514315utsettjande2
1514124utskriftar1
1514213utvaletmeinte1
1514249utvalfleirtalet1
1514005utvalsforslaga1
1513997utvalsutgreiinga1
1513918utövar2
1514321valdgiftsdomstol1
1514202vegdirektoratetog1
1514040vegvesenstøttar1
1514167vegvesenuttaler1
1513947velforbundog1
1513928verksamhet1
1513909vidarebrukarar2
1513908vidarebrukaren1
1513871vidarebruke7
1514132vidarebruksformål1
1514111vidarebruksomgrepet2
1514134vidarebruksretten1
1514131vidarebrukstilfella1
1514109vidarebruksvilkår1
1514046ønskeligheten2