Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 82,2003-04: St.prp. nr. 82 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 112/2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/73/EF om gjennomføring av prinsippet om lik handsaming av menn og kvinner når det gjeld tilgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremjing, og når det gjeld arbeidsvilkår (direktivet om lik handsaming)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.08.2004

Av i alt 370 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513858arbeidstakarrepresentant1
1513857attergjelding3
1513856diskrimineringspakke1
1513860provtyngsle2
1513859tilpassingstekst4
1513862traktatføresegn1