Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 81,2003-04: St.prp. nr. 81 (2003-2004) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 803/2004/EF av 21. april 2004 om Fellesskapet sitt handlingsprogram for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne II-programmet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.07.2004

Av i alt 430 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513847førarbeid1
1513845metodereiskapar1
1513848samfinansierande1
1513846valdsofre3