Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 78,2003-04: St.prp. nr. 78 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar innan sivil luftfart

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2004

Av i alt 395 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513794bakkepersonell3
1513783flytryggingsmessige1
1513775fortrulegskapsgrad1
1513791luftdugleiken1
1513782luftfartshendingar5
1513780luftfartsulukke2
1513774luftfartsulukker5
1513795lufthamnforvaltarar1
1513793lufttrafikktenestepersonell1
1513792personellkategoriar1
1513779rapporteringsdirektivet3
1513781rapporteringsviljen2
1513778undersøkingsdirektivet2