Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 77,2003-04: St.prp. nr. 77 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2004

Av i alt 379 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513770innsidehandelsforbodet1
1513769investeringstilrådingane1
1513759investeringstilrådingar1
1513762komitologiprosedyrar3
1513768kompetanseføresegnene1
1513756marknadsmanipulasjonen1
1513772marknadsovervakingskostnader1
1513760primærinnsidarar1
1513758utferdarføretak2
1513761utferdarføretaket1
1513771varederivatbørsen1