Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 7,2003-04: St.prp. nr. 7 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.10.2003

Av i alt 419 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513707budsjettetfordelinga1
1513705coopener16