Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2003-04: St.prp. nr. 58 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 176/2003 av 5. desember 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF av 18. juni 2003 om endring av direktiv om årsrekneskapar og konsoliderte rekneskapar for visse selskapsformer, bankar og andre finansinstitusjonar og forsikringsselskap

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2004

Av i alt 429 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513512attkjøpskostnad1
1513516direktivkravet1
1513524direktivreglane2
1513517gjennomsynet2
1513507ifrs46
1513511kostmetoden1
1513522nøkkelindikatorane1
1513523opplysningskrav6
1513518opplysningskrava5
1513510partreiarlag2
1513509rekneskapsdirektiv1
1513513rekneskapsdirektiva5
1513520rekneskapslovutvalet3
1513508revisjonsmeldingar1
1513519revisjonsprinsipp1