Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 45,2003-04: St.prp. nr. 45 (2003-2004) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit fleirårig program for ei effektiv integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdannings- og opplæringssystema i Europa (e-læringsprogrammet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.03.2004

Av i alt 377 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513387opplæringssystema6