Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 35,2003-04: St.prp. nr. 35 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 115/2003 av 26. september 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktivet om forsikringsmekling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.12.2003

Av i alt 434 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513290ansvarsrisiko1
1513296forbrukarsamanslutningar4
1513299forsikringsmegling1
1513295forsikringsmeklaren2
1513304forsikringsmeklarføretak1
1513302forsikringsmeklarføretaket3
1513303forsikringsmeklingsforskrifta1
1513301forsikringsmeklingsverksemd5
1513289forsikringsrådgjevarar1
1513291heimlandstilsyn1
1513294klientkontoar1
1513285kommisjonsrekommandasjon1
1513293meklarprovisjon3
1513283meklarverksemda4
1513288multiagentar1
1513287underagentar1
1513292yrkesansvarsforsikring1