Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 10,2003-04: St.prp. nr. 10 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd iEØS-komiteen nr. 60/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments-og rådsforordning nr. 1991/2002 om arbeidskraftundersøkingar i Fellesskapet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.10.2003

Av i alt 367 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512497aldersdefinisjonane1
1512488arbeidskraftundersøkingar5
1512491datafangst2
1512494hushaldsmedlemmer1
1512493kjernevariablar1
1512499korttidsindikatorar1
1512501referansetesting1
1512490spørjesekvensar1
1512504statistikklova11
1512505statistikksamarbeid2
1512495statistikktilbodet2
1512498strukturindikatorar2
1512500tiårsstrategi1
1512492variabellista1