Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 7,2003-04: St.meld. nr. 7 (2003-2004) Kredittmeldinga 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 31.10.2003

Av i alt 7651 ordformer var 276 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512454afritac4
1512333aksjeforvaltarane1
1512299aldersnøytralitet1
1512298aldersnøytralt1
1512321analyseaktivitet1
1512242annualisert1
1512259attendeverande1
1512452avdragsbetalingane1
1512309avslutningsbalansen1
1512312avslutningsrekneskapen1
1512297bankholding3
1512470bedriftssektorane1
1512398beneficial1
1512315betalingsformidlingssystem1
1512225bustadformuen4
1512366cme10
1512314dahabshiil1
1512431debitorlanda2
1512291delkonsern2
1512292delkonserna1
1512274depotmottakar1
1512302dispensasjonsvilkåra3
1512230eigarkapitaldel1
1512231eigarkapitaldelen1
1512267eigarpartane1
1512250eigarparten3
1512222eigedomsmarknadene2
1512283eigedomsmeklingsføretak2
1512277eigenhandelen1
1512328eiris1
1512252enkelteigarar1
1512238enkeltnæringa1
1512308europay1
1512450evalueringsorgan3
1512428finansmarknadspolitikk4
1512260flaggegrensa2
1512327fondsplasseringane1
1512288forbrukerforsikring4
1512226formueseffektar4
1512316forsbak3
1512290forsikringsform1
1512215forsikringsverksemda2
1512286forsvarararbeid1
1512306forvaltningsgodtgjeringa5
1512268forvaltningsgodtgjørelse1
1512257forvaltningsselskaper3
1512208forvaltnings­kapitalen1
1512372forventningsretta1
1512322forventningsundersøkingar3
1512383fracasso1
1512279føresegnet1
1512430gjeldskriser5
1512461globaliseringsmeldinga2
1512396gradually1
1512295grunnfondsbeviseigar1
1512456handelsliberalisering1
1512305hovudfond1
1512307hovudfonda2
1512246hypotekbankmodellen1
1512275indeksfond1
1512390inflasjonsimpulsane1
1512376inflasjonsmålsregime1
1512369inflasjonsmålstyring2
1512371inflasjonsmålstyringsregime1
1512368inflasjonsmålstyringssystem1
1512389inflasjonsprognosar2
1512356inflasjonsprognosen4
1512358inflasjonsrapporten30
1512385inflasjonsutsiktene3
1512379inflasjonsverknaden1
1512374inflation2
1512278innsideopplysningar6
1512255innskotsgrenser2
1512254innskuddspensjonloven1
1512209inntekts­auken2
1512318interessekontoret1
1512397internalisation1
1512468kapitalbalansekrisene4
1512441kapitalbalanseproblem1
1512287kapitalförvaltning1
1512261kjøpsretter1
1512381konkurranseevnesvekking1
1512380konkurransekursindeksen3
1512248konkurslovgiving1
1512427konsultasjonsvurderingane1
1512404konsum­prisane1
1512210kostnadsreduksjonane3
1512239kreditteksponeringa5
1512227kredittilførselen1
1512253kredittmarknadene14
1512265kredittvurderingsbyrå4
1512439kriselåneordningar1
1512438kriselånsordninga1
1512201kronestyrkinga6
1512337kundetransaksjonar1
1512202kursuavhengige1
1512402kursutslag1
1512284kvitvaskingslov3
1512464kvoteaukar11
1512465kvoteformlane1
1512351lisensarbeidet1
1512236livsforsik­rings­sel­skapa1
1512463låginntektslanda40
1512221låneengasjementa2
1512453lånekontraktane1
1512429lånekontrakter1
1512440lånetakeren1
1512392lønnsanslaga1
1512405lønnskostnadsvekst1
1512401lønns­danninga1
1512432marknadsdisiplinen1
1512471marknadsimperfeksjonar2
1512233mark­nadsrisikoen1
1512212medsykliske2
1512338motpartseksponeringar1
1512247motrekningsavtalar2
1512466nedbetalingane1
1512211ned­bemanningar1
1512449nettofinansiering1
1512214nødkreditt1
1512220obligasjonsbehaldninga3
1512219obligasjonsdelen1
1512403omstillingsbehovet2
1512258oppdragstakere2
1512341oppgjersmiddel2
1512266oppgjerssyklus1
1512324oppgjerstenestene3
1512263oppgjørsentral1
1512411overføringsfond1
1512447overgangsprogram1
1512319passproduksjon4
1512336pengeoppgjera1
1512301pensjonsprodukta1
1512387politikkanalysen1
1512457politikkutformingar1
1512244porteføljekjøpet1
1512203premiepåslaga1
1512406prismålet3
1512425problemland3
1512363produksjonsmoglegheitene4
1512303produktmelding1
1512300produktmeldingar1
1512388prognosearbeid1
1512391prognosemiljø5
1512407prognoseverktøyet1
1512444programlanda4
1512443programmåla1
1512426programtilfelle1
1512205prosent­poeng5
1512348publikumssektorane1
1512349publiseringsfrekvens1
1512436publiseringsraten2
1512395rates1
1512329referanseporteføljens1
1512270rekneskapsfunksjonar2
1512364rentebotnen3
1512347rentefastsetjing7
1512361renteforskjellar2
1512334renteforvaltarane1
1512340rentesignala1
1512459restanseavvikling1
1512467restansestrategien1
1512448restrukturerer1
1512412resultatdisponering1
1512206resul­tat­utviklinga1
1512289rettshjelpsforsikring4
1512199risikoberande9
1512198risikoeksponeringa2
1512262salgsretter1
1512296samspar1
1512408sentralbankars1
1512446setelfondsordning1
1512320setelproduksjon1
1512345setelrekkja4
1512276shortsal31
1512218skadeforsikringsbransjen2
1512293skadeforsikringsdelen1
1512197sluttberetning1
1512294smba1
1512240soliditetsfremmande1
1512213soliditetsstøtte2
1512235soliditetsutviklinga2
1512285spelverksemd1
1512245spesialføretaket4
1512473statistikkprodukta1
1512445statsgjeldskrise2
1512357stramheita1
1512384strateginotata2
1512469strategiplanlegging1
1512442strukturområdet1
1512458styringssetta1
1512237tapsavsetnadene3
1512375targeting1
1512317telespar3
1512365tilfluktsvaluta1
1512251tilsynsmessige3
1512455topilarstrategi1
1512386toårshorisont3
1512373toårshorisonten1
1512460transformasjonsøkonomien1
1512451utanlandsfinansiering10
1512350utanlandstransaksjonar2
1512323utkontraktere1
1512434utlånsavgjerdene1
1512264utskrivar4
1512462valkrinskontora2
1512331valutagjeld2
1512355valutakursforventningane6
1512400valutakurskanalen1
1512370valutakursutvikling1
1512273verdipapirfondforvaltning1
1512269verdipapirfondsandeler3
1512272verdipapirregistre1
1512271verdipapirsentrallovutvalets1
1512234verdi­papir­mark­na­den1
1512304vidareplassering1
1512377volatile1
1512394wage1
1512399workings1
1512382wyplosz1
1512232­bankane1
1512207­samanlikna1
1512433åtferdskoda1