Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 47,2003-04: St.meld. nr. 47 (2003-2004) Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.08.2004

Av i alt 6816 ordformer var 285 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512104arbeidskraftkostnader3
1512110avgreiningar1
1512049bakgrunnsrapportane1
1511955basisalternativ2
1511956basisalternativet18
1512093basis­alternativet1
1511944betalingsvilja13
1512153biokraftanlegg2
1512156bokföring1
1512045brukarfront3
1512041brukarinteressane1
1512194certificates2
1511928demonstrasjonsfase3
1512039demonstrasjonsfasen1
1512040demonstrasjonsprosjekta2
1512032demonstrasjonsstorleik1
1512101detaljundersøkingar1
1511991driftsstønadsordningar2
1512145effektyting1
1512135elcertifikat3
1511984elektrisitetsprodusentar2
1512196elektrisitetssida1
1512193elforbruk2
1512144elsertifikatordninga1
1512133elsertifikatsystem1
1511979energikällor3
1512009energimarknadene2
1512139energimyndighetens1
1512165energiskattedirektiv2
1512052energivarar1
1512001energi­omlegging1
1512130energ­idepartementet2
1512011eor1
1512138etatsorganet1
1511970etter­spør1
1512183fellesskapstilnærming1
1511990finansieringsmål2
1512163fliskraft1
1512191fondspapir1
1511967forbruksområda3
1512098forbruksstader1
1512043forbrukstiltak1
1511966forhandlingsstyrken3
1512100forprosjekteringsfasen1
1511922forskings­rådet2
1511978förnybara3
1512125føremonna1
1511976føremåls­teneleg4
1512075gasskjøp1
1512078gasskjøparane1
1512005gasskraftløysingar1
1511914gasskraftteknologiar18
1511921gassteknologiar7
1512047gassteknologiprogram3
1512042gassteknologistyre1
1512015gassteknologiutvalet3
1511948gassvoluma4
1512053gassvolumet2
1512076gass­leveransar1
1512121gjeldsbelasting2
1511987gjennomsnittsutgifta2
1511950greinrør6
1512058greinrøra2
1512059greinrøret1
1512060grenlandsrøret1
1512079haltenpipe1
1512056hovudrør1
1512017hydrogenkøyretøy3
1512013hydrogenløysingar2
1511925hydrogenområdet3
1512014hydrogenproduksjon1
1512021hydrogenprogram2
1512012hydrogenrik1
1512016hydrogensatsing2
1512018hydrogenteknologinæring1
1511926hydrogenutvalet4
1512055ilandføringsstadane1
1512050ilandføringsstaden3
1512108ilandføringsstader1
1512080imn2
1511951industribruk3
1512067industrikundar7
1512097infrastrukturinvesteringer1
1511973infrastrukturnett5
1512182innmatingstariffar1
1511932innovasjonskjeda7
1511913innovasjonsverksemd8
1511916innovasjonsverksemda39
1511934innovasjonverksemda3
1511935internasjo­nale1
1512140internett­sider2
1512106investeringsalternativa2
1511992investeringsstønaden5
1512189klimagassrekneskap3
1512118kombinasjonsmodellar1
1511941kombirør15
1511961kombirøret5
1512146konsesjonshand­saminga1
1512094konsesjonsprosessar1
1512122kontrollmyndighet2
1512077konverteringspotensialet1
1511975koordineringsbehovet3
1512069kundesamansetning1
1512149kvotenivåa1
1512150kvotenivået3
1511988kvoteplikta12
1512147kvotepliktig4
1511985kvotepliktsavgift5
1511986kvotepliktsavgifta16
1512160kvotepliktsperioden1
1512136lagrådet1
1512008leverandørselskapa1
1511943leveringsstadar2
1512181likjevel1
1512111lågtrykksrør1
1512164lånesystem1
1512071lønn­semda2
1511974løns­emd1
1511960maksimalkapasitet3
1512046marknadsnær1
1512117marknadssvikt11
1511999marknadsutforming2
1512157meirverdi­avgift2
1511933merk­semd1
1512178miljørettsakter1
1512034miljøstønad1
1512089modifikasjonskostnader1
1512192momsreg­lane1
1512072mottaksstasjonar7
1512088mottaksteminal1
1511946mottaksterminalar5
1512123naturgassforskrifta2
1512120naturgassutbygging1
1512019nisjeområde2
1512142näringsdepartementets1
1511998omsettbare2
1512180opphavsgarantiane1
1512179opphavsgarantiar3
1512051oppvarmingstype1
1511917pilotanlegga2
1512037pilotfase1
1512116prinsippvurderinga1
1512152produksjonsauka1
1511981produksjonstypar3
1512148produsentanes1
1512023prosessindustrielle1
1512114pso2
1512002reinseteknologiar3
1512190rettstradisjonane1
1512091rørets1
1511947rørløysing3
1512112rørløysingar1
1512113rørløysinger1
1511952rørprosjektet2
1511912samstun­des1
1511915sats­ing1
1512102seglingsdistanse2
1512092sensitivitetsanalyser1
1512188sertifikatberettigede1
1512171sertifikathandelen1
1512161sertifikathandlar1
1512172sertifikatkjøp1
1512158sertifikatmarknadar1
1512174sertifikatmarknadene1
1512128sertifikatmarknader3
1512186sertifikatprisane1
1512154sertifikatprisar4
1511995sertifikatprisen7
1512000sertifikatregister2
1512162sertifikatsystemet1
1512187sertifikattilbodet1
1512166sertifikatvolum1
1512169sertifikat­marknad1
1511977sertifkatmarknad3
1512167spotkontraktar1
1512151startproduksjonen1
1512185statsstønadsføresegnene1
1511993statsstønadsregelverket5
1512168straumbrukarar3
1511972stønadordninga1
1512038stønadskategoriar1
1512184stønadssystema2
1512126subsidieoverføring1
1512095sysselsettingseffektar1
1512119særlovgjeving1
1512028teknologidemonstrasjon1
1512030teknologikonsept1
1511918teknologikonsepta6
1511930teknologiløysingar4
1511920teknologiprogrammet4
1512031teknologiprosess1
1512036teknologiutviklingsfasen1
1512033teknologivurderingane1
1512103tilkoplingsløysing1
1512020tilrått2
1512132tilskotssystema1
1511989totalkostnadar2
1512068totalprisar1
1512109transmisjonsrør2
1512107transmisjonssystemet1
1511965transportalternativa4
1511954transportløysingane5
1511958transporttariff8
1512070transporttariffar2
1511964transporttariffen7
1512026turbinutvikling1
1511940tørrgassrør14
1511963tørrgassrøret4
1512134utgreiingsgruppe3
1512029utsleppseffektive1
1512081utsleppskonsesjon1
1512085utstyring1
1512082utvidningar1
1511929utviklingsbehovet4
1512048utviklingstakten3
1512195varmesida1
1511996vasskraftinvestorane2
1511997vindkraftinvesteringar2
1512155värdepappersrörelse1
1512090våtgasstransport1
1512084våtgassvoluma1
1511969­byggje1
1512131­etableringa1
1512170­produksjonstypar1
1512173­sertifikatmarknad1
1512129­sertifikatmarknaden2