Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 45,2003-04: St.meld. nr. 45 (2003-2004) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2004 og fisket etter avtalane i 2002 og 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2004

Av i alt 5959 ordformer var 288 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1511809barentshavslodde5
1511630beskatningsstrategien12
1511772bestandsanalysane5
1511828bestandsestimata8
1511797bestandsestimatet12
1511823bestandsgrunnlag8
1511785bestandsgrunnlaget29
1511754bestandshistoria1
1511834bestandsmålingar8
1511765bestandsprognosane1
1511764bestandsrådgjevinga1
1511799bestandssamanbrot7
1511810bestandssamanbrotet7
1511627bestandsutrekning49
1511740bestandsutrekninga14
1511749bestandsutrekningane32
1511729bestandsutrekningar14
1511824bifangstfisket7
1511822bifangstkvoten9
1511876blandingsfiske12
1511655blå­kveite1
1511861bomtrålfisket7
1511768botntrålindeks14
1511708bunntrålen1
1511706bunntrålfangst1
1511713bunntrålmetodikken1
1511694datakjeldene7
1511680djuphavsartar12
1511728døyingstalet14
1511718eggmengdene7
1511712eggtalfestinga7
1511716eggtettleikar1
1511704ekkomålingane7
1511699ekkostyrke7
1511700ekkotidslengd7
1511670fangstbegrensninga1
1511841fangstfordelinga6
1511746fangstopsjonar8
1511869fangsttall1
1511818fellesbestand3
1511711feltdelen7
1511817fempartsavtalane5
1511641fiskedøying17
1511725fiskedøyinga13
1511696fiskeinnsats11
1511873fiskepressnivået7
1511880fiskeriforhandlinane1
1511685fiskeriorganisasjonens5
1511707fisketettleik14
1511703fisketettleikar1
1511664fiske­slag1
1511738flim28
1511777fløytlinefisket1
1511720formelverket7
1511752forvaltningsmål20
1511761forvaltningsregel3
1511726forvaltningsrådgjeving5
1511877gjenoppbyggingsplanen10
1511788gytebestandsutvikling1
1511829gytekomponentar7
1511717gytesesongen16
1511719hannfisk9
1511796hausttoktet3
1511669huvedelementane1
1511882hvalfangstfartøya1
1511870hysebestandane5
1511766hysebestanden18
1511769hysedekning2
1511715håvtrekk7
1511686iccats9
1511910industrifiskkvoten7
1511881inspektørordningen1
1511705integrator6
1511637kongekrabbens3
1511666konsumfiskkvote1
1511776krokskadd1
1511701kurslinjene7
1511750kvalitetssika1
1511874kvitingbestanden7
1511871kvitingbestandene1
1511748kvotefastsetjing12
1511640kvoteoverskridingar1
1511688kvotetildelingskriteria3
1511816kvotetilrådinga8
1511689kyststatanes5
1511790langtidsutbytet8
1511733langtidsutbyttet2
1511636lengegrad3
1511684listeføring7
1511804loddebestand8
1511803loddelarver3
1511793loddelarvetokt7
1511773mageprøvar1
1511844makrellbestand2
1511698mengdemåling13
1511792minstemålsføresegnene2
1511827modningsrate2
1511727målverdiar7
1511683nedlistingsforslag1
1511843nordaustlantiske1
1511835nordsjøbestanden21
1511845nordsjøkomponenten13
1511832nordsjømakrell7
1511755omsetjer2
1511753opsjonstabell7
1511665overskotsbestandar2
1511811overvintringsområda10
1511714planktonhåv7
1511724populasjonsanalyse6
1511731reiskapsseleksjon7
1511854rekrutteringsdata7
1511808rekrutteringstilhøva5
1511639satellittsporingsdata5
1511853seibestandene4
1511775seitoktet3
1511820sildearbeidsgruppe1
1511814sildeavtalane4
1511812sildeavtale7
1511802sildemengder9
1511690sonetilhørighetsprinsippet1
1511668sonetilhøyre1
1511758sorteringsrist10
1511677stacfac3
1511798storleikssamansetjinga6
1511813svalbardsonen1
1511855tidsserien12
1511695toktdata31
1511767toktindeksane7
1511770toktområdet5
1511791toktutrekninga1
1511862torskelandingane7
1511849totalfangstane7
1511710trålfangst8
1511702trålfangstar7
1511759trålfiskeria7
1511709trålstasjonar7
1511757ungfiskvern7
1511852ungsei7
1511681unregulated2
1511682unreported2
1511850utkastpåbudet2
1511730utnyttingsmønster9
1511732utnyttingsmønsteret15
1511789utnyttingsnivået1
1511909utnyttingsprosenten3
1511692utrekningsverktøy14
1511723utrekningsverktøyet7
1511787utrekningsår2
1511763vesterålsbankane2
1511795whiting1
1511783­fisket1
1511756årsfangst19
1511864årsfangstane7