Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2003-04: St.meld. nr. 3 (2003-2004) St.meld. nr. 3 Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2004

Av i alt 4398 ordformer var 288 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510693adopsjonspermisjon7
1510889allianseplikt1
1510849allmeneta1
1510874arbeidsløyseperioden2
1510806avdragsvilkåra5
1510701avgiftsgrunnlaga2
1510809avgiftslettane1
1510863bedriftstenester1
1510928behandlingshjelpemidlar1
1510931bidragsreforma1
1510937bidragsreglane2
1510843borgruinane1
1510872budsjettsystem5
1510785bunkarar1
1510773bustadstøtteordninga1
1510748bustadtelefonutgiftene1
1510875dagpengemottakarar8
1510873dagpengeperioden7
1510736demonstrasjonsskular6
1510871departementsinterne1
1510750distriktsmuseum3
1510830eigafinansiera1
1510777eigendelstak10
1510829eingongsutgifta1
1510895elektrisitetsparing1
1510703felleskatt1
1510751folkebiblioteklitteratur3
1510786folkehelsemeldinga2
1510792folketrygdordninga1
1510684forfallsstrukturen3
1510738forskingssatsinga4
1510933forskottssatsar1
1510932forskottsutgiftene1
1510756forsvarskrinsar1
1510846frafjordheia1
1510791fødselspengegrunnlaget1
1510819garantirama2
1510682gjeldsavdrag6
1510683gjeldsavdraga4
1510832hovudstrekningane7
1510742ikkjebehovsprøvd2
1510848informasjonsordningar4
1510884ingeniørkompani3
1510936innanlandssakane1
1510878innrapporteringskanal1
1510712innslagspunkta2
1510815inntektståret2
1510944kapitalregnskap2
1510771kategorinivå2
1510779klimareiser2
1510847klopping4
1510882koalisjonsoperasjonen2
1510803kontantstøttesats1
1510801kontantstøttestatistikken1
1510735konverteringsordninga7
1510825kostnadstilpassingar3
1510753kunstnarområdet2
1510775levekorsproblem1
1510886liaisonlag1
1510885logistikkpersonell1
1510767låneutbetalingar3
1510824marknadsmoglegheitene1
1510694meirinntektsfullmaktar3
1510718meirverdiregelverket1
1510844miljøområda5
1510729nasjonalrekneskapstall1
1510842nominasjonsdokumenta1
1510698petroleumsskattar7
1510679presstendensar7
1510720prisauka3
1510854pristilskott1
1510737problemframferd2
1510721programomkategori1
1510813prosjektvolumet1
1510833påskjønningsordninga1
1510914rehabiliteringspengeperiode1
1510680rekneskapstilhøve8
1510900rentedekking3
1510814rentegodtgjersle5
1510901restkrav4
1510845rettsavgjersler1
1510831signalprioritering5
1510883sikringsstyrkar3
1510905sjukepengegrunnlaget15
1510913sjukepengeordninga4
1510906sjukepengetilfelle6
1510810skatteendring1
1510715skattefrådragsordninga1
1510702skattørene1
1510778skjermingsordninga6
1510722slottsforvaltninga1
1510772sosialhjelpmotakarar1
1510752speleoverskott1
1510839stavkyrkjesatsinga1
1510740studentaktiv2
1510741studentaktive2
1510739studielaup2
1510891styrkeregisteret1
1510820tapsfondet15
1510766tapsfondmidla1
1510707terminskatt17
1510836tileigningane1
1510681tilleggsbevilginger1
1510784tilleggsløyvd2
1510840tilstandsundersøking2
1510841trehusbebyggjing1
1510929trygdas1
1510695uførskap2
1510920ugiftene6
1510938utanlandssakar1
1510724utanriksføremål6
1510835utbetalingstakt6
1510828utbyteinnbetalingar1
1510696utgiftsaukar1
1510770utgiftsauking1
1510808verftsstøtte2
1510762volumavvik1
1510749årsverkning2