Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 83,2003-04: Ot.prp. nr. 83 (2003-2004) Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.06.2004

Av i alt 710 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510311aktivitetsinnhald1
1510313dialogfora3
1510304drøftingsdokument1
1510308interimsbasert1
1510306interimsbaserte2
1510309lovgjevingsspørsmål6
1510296omdanningsarbeidet5
1510303omdanningsfasen1
1510305oppgåvespekteret2
1510299organisasjonsanalyse1
1510300organisasjonskonsulenten1
1510310plenumsvedtak1
1510301prolongert2
1510307rådsordninga3
1510312rådsrepresentasjon2
1510315samfunnsforankringa1
1510302styrefunksjonane1
1510297tenesteer1