Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 81,2003-04: Ot.prp. nr. 81 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 4292 ordformer var 234 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510271aksjonæravtalar2
1510194aktualitetsmediene1
1510092aktualitetsmedier1
1510216almennopplysning1
1510132annonsemarknadene5
1510269annonsesamkjøringer1
1510266annonsesamkøyring2
1510108autonomiargumentet1
1510129dagsaviskonkurransen1
1510141dagsopplaget6
1510283dagspresseforetak1
1510187dagspresseføretak1
1510192dagspresseinteressene1
1510104dagspresseinvesteringer1
1510082dagspressemarknaden15
1510282dagspresseomgrepet1
1510177dagspresseopplag1
1510076dagspresseopplaget6
1510107demokratiargumentet2
1510094demokratiomsyn4
1510114dettespørsmålet1
1510274effektivitetsøkningen1
1510120eierkonsentrasjon4
1510130eierkonsentrasjonen1
1510260eierkonsentrasjoner1
1510203eiermangfold1
1510178eiermangfoldet1
1510099eiermessig2
1510201eiermiljøer1
1510240eiersituasjonen1
1510065eierskapsbegrensningene2
1510124eierskapsbegrensninger3
1510259eierskapsgrenser1
1510228eierskapsloven1
1510123eierskapslovens1
1510226eierskapstilsynet1
1510135eierstilling3
1510180eigargrupperingar1
1510199eigarintegrasjon1
1510205eigarintegrering1
1510095eigarmangfald3
1510066eigarskapsgrensa13
1510243eigarskapsgrense2
1510133eigarskapsgrensene15
1510062eigarskapsgrenser32
1510063eigarskapskonsentrasjon21
1510096eigarskapslovgiving3
1510078eigarskapsregulering7
1510165eigarskapstilsynetog1
1510122eigarskapstilsynets3
1510079eigarstilling18
1510136eigarstillinga7
1510235einkonsekvens1
1510256epgar1
1510152etableringshinder2
1510127fellesproduksjon1
1510176fjernsynsmarknaden8
1510142fjernsynsmarknadene2
1510294forhåndsklarering1
1510169forskriftskompetansen8
1510247forskriftsmodell1
1510268forutberegneligheten1
1510284føretaksomgrepet1
1510275gjennomføringsforbod35
1510098høyringsinstanser2
1510090informasjonstilbud1
1510182inngrepsadgang1
1510196inngrepsfullmakta1
1510075inngrepsheimelen12
1510253innhaldskvoter1
1510118innhaldsmangfald2
1510128innhaldsregulering1
1510241internettbransjen1
1510276internetteneste5
1510109kankomme1
1510111kildemakt1
1510285konkurransefeltet1
1510229konkurranselovgivningen1
1510230konkurransetrykk1
1510236konvergensutvalet3
1510067konvergensutviklinga6
1510186kringkastingskanal2
1510227kringkastingskanalane1
1510189kringkastingsmark1
1510163kringkastingsmarknaden5
1510083kringkastingsmarknadene6
1510245kringkastingsmedia3
1510089kringkastingsmedium2
1510175kringkastingsområdet5
1510239kringkastingssektorene1
1510261krysseierskap1
1510081krysseigarskap29
1510188krysseigarskapsregelen1
1510102kryssende3
1510159lokalfjernsynet1
1510145lokalfjernsynsbransjen2
1510069lokalfjernsynsmarknaden3
1510153lokalfjernsynssektoren1
1510155lokalkringkastingsbransjen2
1510121lovformålet1
1510080lovføremålet42
1510221lyttartid2
1510208markedsavgrensninger1
1510225markedsverdier1
1510202marknaderer1
1510223marknadsdelstala1
1510103medieeierskap1
1510233medieeierskapslov1
1510101medieeierskapsloven5
1510116medieeigarskapslov3
1510061medieeigarskapslova53
1510125medieføretaka1
1510219medieføretaket1
1510093mediekonsentrasjon1
1510220mediekonsumet2
1510244mediemangfold2
1510270mediemangfoldet1
1510166mediemarkeder2
1510112mediemarknadene6
1510071mediemarknader11
1510148medieområder1
1510281medieplattformar1
1510126medieprodukta1
1510144medieregion1
1510293medieregionane1
1510167medieregionene1
1510277medieregister1
1510154mediesektorar4
1510097medietilbud1
1510105medievirksomhetene1
1510273meiningsfridomen1
1510198mellomdagspresse1
1510197mellomkringkastingsføretak1
1510213meningsbyggende1
1510289minoritetsoppkjøp1
1510207minoritetsposter1
1510185monomedieeigarskap1
1510195morselskapsnivå1
1510139motstridsvilkåret3
1510214multimedieeierskap1
1510184multimedieeigarskap11
1510143multimediegrense1
1510068multimediekonsentrasjon10
1510070multimedieregel3
1510161multimedieregulering3
1510157multimediereguleringkan1
1510257mux1
1510190nadane1
1510117nullsatsen5
1510193nummertoaviser1
1510231nyhendeproduksjon3
1510288nyoppnemning1
1510183opinionsmakt2
1510204opinionsmakta1
1510267oppkjøpsomgrepet2
1510171opplagsdel1
1510272opsjonshavaren1
1510218partitaking1
1510264portvaktaktøren1
1510251portvaktfunksjon5
1510250portvaktfunksjonar2
1510252portvaktposisjonar2
1510238praktikabel2
1510291presumpsjon1
1510131prifo11
1510255programguidar1
1510181prosentgrense2
1510237publikumsdekning1
1510146radioforum6
1510210reaksjonsegenskaper1
1510064redaktørinstituttet5
1510234redaktørplakatens1
1510170regioninndelingen1
1510162regionsendingane1
1510137reguleringsforma8
1510140reguleringslova1
1510134reguleringsmodell6
1510242reguleringsmodellen2
1510215ressurssutnyttelse1
1510290samarbeidsavtalar«1
1510212samfunnsstoff1
1510106sanningsargumentet1
1510164sjåartalla1
1510172spreiingstal1
1510224tallgrunnlag1
1510263tenestetilbydar1
1510138terskelgrenser2
1510150terskelverdiene2
1510151terskelverdier1
1510168tilhørerdet1
1510287tilsynsmyndighetens1
1510286tolkingsfaktor6
1510084trappetrinnskala2
1510292trappetrinnsystem1
1510217underhaldningskanalar3
1510173utgivarstad1
1510174utgivelsessted1
1510262utnytja3
1510246utnytje2
1510222utrekningsmetodar26
1510248verdienav1
1510254vidareformidlingsplikt1
1510110yrkesideologi1
1510160ytringskanal4
1510119ytringskanalar5
1510091ytringsmuligheter2
1510295»denne1
1510200ògframlegget1