Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 76,2003-04: Ot.prp. nr. 76 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 1001 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510055brukthandellova2
1510040eksportdokument2
1510059eksportsituasjon1
1510047foreldingsfristane3
1510034godtroerverv9
1510046godtruervervslova7
1510043godtrutileiging2
1510060heimelstilvisinga1
1510035heimeltilvisinga1
1510058importsituasjon1
1510038innearbeidde1
1510039innførselsforbodet2
1510044konvensjonstatane1
1510054kulturgjenstandane5
1510053kulturgjenstander4
1510041museumslova2
1510056oppgåvegjennomgangen1
1510052opplistingane2
1510036rettargangsreglar14
1510030tilbakesøking9
1510042tollstasjonar3
1510057utførselsforbudet1
1510045utførselsløyve22
1510048vindikasjonsretten1