Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 68,2003-04: Ot.prp. nr. 68 (2003-2004) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2004

Av i alt 2531 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509907avbrotsverdi2
1509909avbrotsverdien1
1509945barnepensjon8
1509912barnerente1
1509933begunstiget2
1509994bihald2
1509969biobrenselproduksjon5
1509992bortforpaktaren1
1509990bustadhindringar1
1509943døgnkvileregelen1
1509950eingongsutbetalingar1
1509908ektefellerente1
1509901fastsettast11
1509964favoriserande1
1509940foreldrefrådrag5
1509938foreldrefrådraget4
1509894forsikringselement1
1509942forskuddsutskrivinga1
1509996fristreglane2
1509899frådragsbeløp1
1509983frådragsgrunnlag2
1509984frådragsgrunnlaget2
1509897fsfin24
1509936førehandsutfyllinga1
1509991generasjonsskiftetilfella1
1509980gjennomsnittslikna2
1509974gjennomsnittslikning3
1509982gjennomsnittslikninga6
1509976grossistverksemd1
1509978inntektsfordel1
1509927investeringsvalg2
1509893kapitalforsikring15
1509892kapitalforsikringane1
1509882kapitalforsikringar18
1509962kompensasjonslova25
1509959konkurransevridane1
1509925kursreservar3
1509995likningsfastsetjing1
1509917livrenteforskrifta1
1509891livrentene4
1509895livrenteterminane2
1509914livrenteterminar1
1510005medinnova5
1509951meirverdiavgiftslovgjevinga2
1509886meirverdiavgiftsreglane3
1509954meirverdiavgiftsreglar3
1509966namsmannsordninga1
1509930nettobeløpet4
1509884oppreisingsordning4
1509932oppteningsåret3
1509905overlevingsrenter1
1510002papiroppgåver6
1509887personkjøretøy8
1509953persontransportverksemd2
1509885pionerdykkarar7
1509915premiebeløp2
1509931premiemidlane1
1509958provenygevinst1
1509961provenyverknad4
1509972randvegetasjon1
1509919risikodel3
1509918risikoforsikring1
1509948sambeskatninga1
1509883samskattlagde2
1509934samskattleggjast1
1509935samskattleggjing1
1510003sjølvmeldingsfrist1
1509997sjølvmeldingsfristen4
1510004sjømeldingsfristen1
1509941skattebetalerforeningenuttalar1
1509929skattesubjekt4
1509985skogbruksdelen1
1509968skogbruksinntekt6
1509967skogbruksinntekta4
1509970skogbruksverksemd8
1509987skogsinntekta1
1509920sparedel1
1509889sparedelen10
1509911spareelement1
1509923sparesaldoen1
1509888svalbardskattelova4
1509999teletjeneste1
1509896terminutbetalinga2
1509902terminvise3
1509926tilleggsavsetningane1
1509965tvangsfullbyrde2
1509910uførerenter1
1509890utangarantert1
1509916utbetalingsperioden4
1509903utbetalingstidspunktet4
1509952utleigekjøretøy1
1509928utrykkelig1
1509988vedinntekta1
1509975vedsalsdelen2
1509981vedsalsinntekt1
1509986vedsalsinntekta2
1509979vedsalsinntekter2
1509922årsavkastinga1