Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 45,2003-04: Ot.prp. nr. 45 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. og i straffeprosesslova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2004

Av i alt 2560 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509770ankeforhandlinga1
1509774bustadstilknytinga1
1509763enkeltrettane1
1509765krisesenterforbund26
1509764kvinnesaksforeningog1
1509758meiningsytrarar1
1509759prosessordningane1
1509768påtalerett2
1509776påtalevedtaka2
1509769reiseregulativ1
1509757reiseregulativet2
1509780rettspedagogiske1
1509777underretningsplikt2
1509775underrettast5
1509760venil5
1509756vidners7
1509779voldsofferarbeid3