Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 38,2003-04: Ot.prp. nr. 38 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.03.2004

Av i alt 1983 ordformer var 61 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509712anvendelsesområde2
1509739avbryting3
1509746bokstavledd1
1509728dekningsutsiktane1
1509694departementetet3
1509752domsmyndighet1
1509731eiendomsetaten1
1509755finanasavtaleloven1
1509729fordringshavarane54
1509722fordringshaver2
1509748foreldingsavbrytande1
1509725foreldingsinstituttet2
1509726foreldingsverknaden1
1509718foreningog1
1509699formidlingslåna2
1509723forsettelige1
1509724fostringstilskot4
1509750fristavbrotande1
1509711frårådingsplikt7
1509735frårådingsplikta4
1509708garantistilling2
1509744heimting3
1509745hjemting1
1509697inndrivingsavtale1
1509740innføringsfase1
1509754internbankavtalar1
1509717jussbuss1
1509710kausjonsavtalar3
1509696kausjonskreditor2
1509734konkurranseargumentet1
1509709kontoavtalar1
1509742kravsforholdet1
1509719landsforbundog4
1509730lengingstid1
1509705låneforma1
1509733lånekrav1
1509732lånsøkjarar2
1509702næringsfondsmidlane2
1509727paraferte1
1509737praktikable3
1509721realitetshandsamar2
1509747reklamasjonsnemnd1
1509738resulteterer1
1509749sivilombodsmannslova4
1509698skadegjørende1
1509741skadevaldande8
1509704sosialtjenesteloven7
1509706stønadsmottakaren4
1509736stønadsmottakeren2
1509695tilleggsfrist14
1509743tilleggsfristen1
1509713tolkingsfråsegn7
1509715tolkingsfråsegna1
1509753tvangskraftig2
1509716vegesen1
1509707vidarelån2
1509700vidareutlånt2
1509751ytinger1