Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 34,2003-04: Ot.prp. nr. 34 (2003-2004) Om lov om endringar i skattelovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.02.2004

Av i alt 5375 ordformer var 226 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509610aksjemeglere3
1509682arbeidsgivaravgiftspliktig1
1509637arbeidsgivarkontroll5
1509646arbeidsgivarkontrollar1
1509620arbeidsgivarkontrollen23
1509639arbeidsgiverkontrollen1
1509469artistskattelova35
1509691artistskattereglane1
1509582attestasjonar4
1509566avgiftsdirektorateter1
1509619avgiftsforvaltninga1
1509576avgiftskontroll3
1509678avgiftslempingar1
1509467avgiftsstyresmaktene24
1509562avgiftsunndraging11
1509573avgiftsunndragingar4
1509608bakgrunnsjusen1
1509616bankkontiane2
1509617betalingstransaksjonen1
1509487bladforlag2
1509648bokføringsomgrepet2
1509649bokføringsutvalet2
1509592datatilsynetog1
1509635departementetser1
1509555deposita8
1509477dokumentverninstruksen1
1509571eiendomsmeglerforetak1
1509579einskildtransaksjonar1
1509581fakturakopiar1
1509640finansinstitusjonars7
1509553fordringshavar17
1509651forrangsregel4
1509657forrangsregelen2
1509490forsikringsinstitusjonar4
1509530fressoz1
1509580frådragspostane1
1509508fylkesskattesjefenes5
1509603førehandsutfylling2
1509544gateadressa2
1509554gjeldskonti6
1509663gjenpartsplikt11
1509543hovedorganisasjonstøttar1
1509517hshog1
1509615hypotekforeiningar2
1509609høyringsmerknader6
1509569improving5
1509533informasjonsfridommen7
1509692innførselsfritaka1
1509570innskotskonti2
1509602innsynsordninga1
1509475inntektstilhøva5
1509509internetteknologien2
1509512internettpubliseringa2
1509599investeringslandet1
1509523journalistlagmeiner2
1509525justisdepartementetgir2
1509650justisdepartementetuttaler1
1509476kangi1
1509480karnov3
1509481kommentarutgåve3
1509628kommunerevisjonane1
1509587kontiane5
1509593kontohavarane1
1509601kontohavarar1
1509584kontohavaren9
1509585kontoopplysningar3
1509586kontorørsler1
1509589kontotransaksjonane1
1509644kontotypar1
1509634kontrolletatane3
1509636kontrolletatar5
1509500kontrollformåla1
1509511kontrollformålet1
1509574kontrollinformasjon6
1509594kontrollintensitet1
1509665kontrollopplysningane3
1509468kontrollopplysningar66
1509623kontrollressursar7
1509662kontrollverktøyet1
1509614kredittforsikringsselskap2
1509542kredittilsynetog2
1509540kredittopplysning6
1509473kredittopplysningsbyrå11
1509541kredittopplysningsbyråenes1
1509474kredittopplysningsfirma2
1509488kredittopplysningsføretak4
1509520kredittopplysningsverksemder9
1509588kvitvaskingslova18
1509528lagrettar1
1509522landsforeningog1
1509545ligningslova2
1509559likningsarbeidet6
1509534likningsfastsetjingar1
1509558likningskontrollen5
1509675likningsnemnd6
1509561likningsområdet1
1509532likningsopplysningar6
1509684likningstyresmaktene1
1509497likningsutvalet6
1509552lånekonti4
1509667lønnsområdet1
1509680lønnsrapportering3
1509621lønnsskattlegginga1
1509671lønnsutbetalinga2
1509494marknadsføringsbedrift2
1509492marknadsføringsverksemd9
1509489marknadsføringsverksemder8
1509471masseutlevering43
1509485masseutleveringa3
1509486masseutlevert4
1509484masseutleverte5
1509514medieføretak20
1509590medkontrahentane1
1509560meirverdiavgiftsområdet17
1509611meklarverksemder1
1509551meldingsordninga4
1509673minstettår1
1509518nhostøttar1
1509661notifikasjonsordning1
1509598oppdagingsrisiko6
1509563oppgåveplikt9
1509669oppgåveplikta7
1509625opplysningsgjevaren1
1509575opplysningskjelder7
1509613opplysningspliktige6
1509572oppregningen1
1509557overførslar1
1509496papirlistene6
1509482papirlister5
1509686persongruppa6
1509491personvernrettslege2
1509606pliktsubjekt10
1509607pliktsubjekta9
1509642pliktsubjektet9
1509656profesjonsteieplikt1
1509622provenymessig3
1509674provenyverknader6
1509638realitetsskilnad7
1509547redaktørforeningskriv1
1509549redaktørforeningsom1
1509630regnskapskonsulenter2
1509632regnskapskontrollørers4
1509659rekneskapskontroll2
1509578renteopplysningar1
1509652riksadvokatenhar1
1509647riksrevisjonenuttaler1
1509531roire1
1509510samanstillingsfunksjonane1
1509499samanstillingsfunksjonar1
1509688seksmånadersregelen1
1509666sentralskattekontora1
1509683sjølvdeklarering1
1509550sjølvmeldingsprinsipp1
1509493skatteaviser11
1509524skattedirektoratetog2
1509537skattedirektoratetstøttar1
1509677skatteevneprinsippet1
1509631skattefogdenes3
1509527skattejournalistikk1
1509519skattelisteopplysningane6
1509472skattelisteopplysningar18
1509600skatteoppgåvene1
1509626skatteorgan1
1509597skattesamarbeidet2
1509643skattetrekkonto3
1509687skattevedtaka1
1509679stasstønad1
1509513søkjeavgrensingar1
1509515søkjefunksjonane2
1509618talrørslene1
1509660teiepliktsregelen1
1509672terminforfall1
1509668tjenesteforhold1
1509653tredjepersonane7
1509627trekkpålegg2
1509495trevekersperioden11
1509685trygdeavgiftssatsar1
1509605ukrevet2
1509624unndragingar4
1509596unndragingstilfella1
1509591unntaksfrie1
1509526utleggingsperioden2
1509479utleggsperioden3
1509670velgjerdsorganisasjonar3
1509564verdipapirlovgivinga6
1509641verdipapirområdet8
1509506vårutlegg4
1509604»etter2