Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 3,2003-04: Ot.prp. nr. 3 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.10.2003

Av i alt 2834 ordformer var 110 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509423advokatforeningskeptisk1
1509362anbodsprosedyre4
1509352avtalebestemte2
1509414avtaleloven1
1509417avtalevilkåret1
1509350betalingsoppmoding6
1509356betalingsoppmodinga1
1509436betalingspålegg1
1509447databasendring1
1509429delbetalingar2
1509349direktivteksten7
1509380domsforhandling4
1509441domsmyndigheit1
1509425eigedomsatterhaldet1
1509442eksigible1
1509392endringsforskrifta3
1509435enforceable1
1509387erstatningsrettslege32
1509370faktureringskostnader1
1509355forbrukarhøve4
1509402forbrukarorgan4
1509376fordringshavaren38
1509359fordringshaveren2
1509390foreningat1
1509367foresinkingsrentelova1
1509398formuerettsområdet1
1509413forseinkingslova1
1509347forseinkingsrentene5
1509449forsinkingsrentesatsen1
1509379forskriftsreglar5
1509354fråvikeleg3
1509404fullbyrdingsdom1
1509341gjennomføringsfrist4
1509419handelsdepartementetgir1
1509396handelspraksis7
1509439handelssaker1
1509384hht1
1509412hjelpeintervenientar1
1509382ihht2
1509364ikrafttredelsen2
1509386inkassobyåers1
1509385inkasssobyråers1
1509381inndrivelsen1
1509374innkrevjingsarbeidet1
1509375innkrevjingsforsøket1
1509348innkrevjingsprosedyrane1
1509373innkrevjingssatsar1
1509371innkrevjingssteg1
1509372innkrevjingssteget1
1509360kontaktrettslege1
1509397kontraktrettsleg3
1509415kontraktshøve18
1509450kontraktshøvet8
1509434kontraktstilhøvet1
1509351kontrollprosedyre2
1509433lausøyregjenstanden1
1509399lempingsregelen3
1509432lovvalsreglar7
1509363marginalrenta1
1509358månadsfrist1
1509340månadsfristen5
1509394møtefullmektig1
1509369proportionality2
1509401prøvingsordning1
1509403prøvingsorgan1
1509378påløp2
1509345referanserente3
1509361refinansieringstransaksjon2
1509366refinansieringstransaksjonane1
1509365refinansieringstransaksjonar1
1509389regeringens1
1509445regnskapssystem1
1509344remuneration1
1509353renteplikt2
1509357renteplikta4
1509446reskontro2
1509426retention1
1509377rettargangslovgjevinga3
1509416skuldnarsida1
1509427språkversjonen1
1509418standardavtalane4
1509409standardprega1
1509368synbarheit1
1509444systemmessig1
1509448systemmessige5
1509400søksmålsadgang1
1509410søksmålsgjenstand2
1509411søksmålssituasjon1
1509388tapsavgrensingsplikt1
1509428tingsrettsleg5
1509437tvangsfullbyrdinga1
1509346tvangsfullbyrdingsgrunnlag1
1509406tvistemålutvalet1
1509443verksemdane1
1509383vidareføringen1