Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 21,2003-04: Ot.prp. nr. 21 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.11.2003

Av i alt 2902 ordformer var 140 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509267akershusheld1
1509320akershusmeiner1
1509272akershussaknar1
1509322angstnivå1
1509321angstnivået3
1509209attsydd1
1509294avgrensingsspørsmålet1
1509304avverjingav1
1509201avverjingsplikt37
1509200avverjingsplikta74
1509252barneombodetuttaler3
1509312barnevernsambanduttaler1
1509235beteende1
1509238brottsbalken2
1509213deinfibulasjon2
1509250familiedepartementetuttaler3
1509283feriereisa6
1509273folkehelseinstituttmeiner1
1509249forbundseier1
1509256forkludringa1
1509264forsettskravet2
1509248fylkeskommuneuttaler1
1509319hedmarkgjer1
1509253helsedirektoratetog1
1509301helsedirektoratetpeikar1
1509257helsedirektoratetuttaler4
1509258helsetilsyngir1
1509276helsetilsynmeiner1
1509268helsetilsynuttaler1
1509290helsetilsynuttrykkjer1
1509234hänsynslöst1
1509316hålogalandssykehuset1
1509228implemention1
1509242indfødsret1
1509210infibulasjon1
1509212infibulerte1
1509233inneburit1
1509323justisdepartementetminner1
1509280kjønnslemleste2
1509263kjønnslemlestinga12
1509199kjønnslemlestingslova31
1509314kommuneforbundog1
1509325kvinnefrontenuttaler1
1509232könsstympning1
1509334landsforbundmeiner1
1509337landsforbunduttaler1
1509239lbk10
1509217lekamsskadingane1
1509254lægeforeninguttaler1
1509271matningsdal5
1509251meldelinjer2
1509255meldepliktene4
1509275meldingsrekkjer1
1509206nettverksgrupper7
1509317politidirektoratetog3
1509324politidirektoratetuttaler3
1509218profesjonsbasert1
1509221profesjonsbestemte9
1509260profesjonslovene1
1509259profesjonslover1
1509286profesjonslovgiving2
1509261profesjonslovgivinga1
1509230rekommandasjonane2
1509243rettsfølgje1
1509303samarbeidspersonar1
1509327sanksjonstrussel1
1509335servicemeiner1
1509220sjukdomsforhold1
1509214skjedeopninga1
1509270skuldform1
1509236socialtjänstlagen2
1509288sosialforbundmeiner1
1509315sosialforbunduttaler1
1509287sosiallederlag2
1509289sosiallederlaguttaler1
1509224statsborgarforhold4
1509216straffealternativa1
1509305straffeomsyn4
1509313straffesanksjon5
1509309straffesanksjonerer2
1509307straffespørsmålet4
1509285tenestelovgiving1
1509277tiltaksprosess1
1509227tradisjonsbestemte1
1509205ungdomshelsestasjonar1
1509328utdanningsforbundetmeiner1
1509244vasslatingsproblem1
1509333vestuttaler1
1509269yrkespersonar3