Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 9,2002-03: St.prp. nr. 9 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2001/96/EF om fastsetjing av harmoniserte krav og framgangsmåtar for sikker lasting og lossing av bulkskip

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.11.2002

Av i alt 330 ordformer var 17 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509173bulkterminalane1
1509171bulkterminalar2
1509174kvalitetssikringssystema1
1509162losseoperasjonane1
1509166losseterminalane1
1509164losseterminalar2
1509163sjødugleiken2
1509172stikkprøvekontrollar8
1509167terminaloperatørane1
1509161tørrbulkskip2