Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 68,2002-03: St.prp. nr. 68 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2003 av 31. januar 2003 om endring av vedlegg II til EØS-avtala ved innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminneleg produkttryggleik

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.05.2003

Av i alt 404 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509072brannmessige1
1509059dykkarteneste1
1509065fellesskapsplan2
1509070forbrukertjenester3
1509060handverksreiskapar1
1509064hasteinngrep1
1509069hastemeldingar3
1509058leiketøydirektivet1
1509063marknadsovervaking4
1509066medlemsstatsplan1
1509074produktmarknad1
1509056produkttryggleik13
1509071produkttryggleiken5
1509061standardiseringsorganisasjonar2
1509067vitskapskomitéane1