Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 52,2002-03: St.prp. nr. 52 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakarar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.04.2003

Av i alt 358 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508799arbeidstakarrepresentantar1
1508804arbeidstakerrepresentantar1
1508797forretningsstader1
1508803medråderettar1
1508798tilsetjingstilhøva2