Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 4,2002-03: St.prp. nr. 4 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskapet med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.10.2002

Av i alt 348 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508777bedriftsdemokratiske4
1508778forhandlingsorgan3
1508779forhandlingsorganet1
1508782gjennomføringsmåtar2
1508783gjennomføringsmåte4
1508781medinnverknaden1
1508780standardføresegner1