Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2002-03: St.prp. nr. 1 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Utgiftskapittel: 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4471, 5322 og 5621

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.09.2002

Av i alt 13565 ordformer var 299 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508140acap8
1508261aksjonsansvar2
1508099alkyfenol1
1508131ammoniakkutsleppa5
1508069arealstorleikar4
1508189arealstrategiar1
1508183atomoppryddingsprosjekt1
1508018atomsikring1
1508139austersjøregionen29
1508021avfallsfraksjonen1
1508020avfallsomgrepa1
1508118avgiftsproposisjonen7
1508050avlsføremål1
1508049avlsprosjekt6
1508286barentsregionsamarbeidet3
1507992barskogposten1
1508227basisløyvingsansvaret1
1508089beredskapsevne1
1508262beredskapskrav5
1508090beredskapsressursar4
1508025biloppsamlingsplassane2
1508056biomangfaldlovutvalet16
1508169biotopverneområde2
1508209brukarbehova5
1508188byomforming8
1508074byutviklingspolitikk3
1508165bünsow1
1508168colesdalen1
1508045driftsplanbaserte3
1508072eigarinnsats3
1508160ekspertplan4
1508161ekspertsamarbeidet5
1508023enkeltforskrifter1
1508058evaluerig1
1508215fagprosjekt2
1508235fiskaravgiftene11
1508051fjellrevynglingar3
1508104fondsordningar1
1508082forskriftsforslaget6
1508251forsuringsramma3
1508022forureiningskrav4
1508147forureiningsområdet11
1508266forureiningssituasjonen10
1508142forureiningstatus1
1508043forvaltningsmåtar2
1508035frafjordheiane7
1507998fredingsområdet1
1508218fremlegg2
1507999friluftslivsområdet1
1508054fugledirektiva3
1508283fylkeskartkontor4
1508279fylkeskartkontora2
1508039fylksesvise1
1508195førstegongsregistreringa1
1508222garantifullmakter1
1508167geotopverneområde1
1508102grunnforureining6
1508093havforvaltning5
1508287havmiljøspørsmål3
1508257helikopterkalking1
1508233hjorteviltregister2
1508248hovudstrategiane8
1508278husleigeavtaler1
1508029husleigekompensasjon1
1508184informasjonsberedskap4
1508284infrastrukturbyggjar1
1508040inngrepsfire1
1508238inntektsfører1
1508288isavsetnadene1
1508239jegeravgiftene1
1508237jegeravgifter4
1508057jordfondet19
1508017kapasitetssterkt3
1508240kapitalstraum7
1508095karakteriseringsarbeidet2
1508280kartbransje4
1508101kjemikalieinformasjonen1
1508159kjemikalieregimet1
1508122klimaforpliktingar1
1508197koordineringsteneste4
1508079kulturminnekompetanse1
1508044kulturminnesida1
1508259kulturminnevernarbeid1
1508117kvotesystema2
1508180kystcruise1
1508048lakseområde4
1508250lakseoppsyn6
1508179landstigingsplassar1
1508078landsvernplanane2
1508052levestadane4
1508194lovfortolkingar4
1508146lovgivingsprogrammet2
1508186lovutviklinga3
1508181magdalenfjorden1
1508258medlemskape1
1508080meirinnsats4
1508229miljøalliansen3
1508008miljøeffektivt1
1508148miljøhandlingsprogram7
1508112miljøinstrument1
1508155miljøombodsmann2
1508202miljøopplysninger1
1508010miljøovervakinga15
1508182miljøovervakingsprogrammet8
1508009miljøtruslar10
1508106miljøvenforvaltninga1
1508204miljøvernfeltet2
1508231miljøvernforskingssamarbeid1
1508004miljøvernministerkonferansen1
1508163milleniumsmål2
1508003millenniumsmål3
1508047minimumstala1
1508060muliggjere2
1508185målenettverket2
1508097nedbørfeltdistrikt1
1508075netteverk3
1508192nettverksoppgåver1
1508006ngoar5
1508098nordsjøsamarbeidet5
1508276notifisert7
1508196notil1
1508084nullutsleppsarbeid1
1508086nullutsleppsarbeidet2
1508077nwhf7
1508013næringslivsinteresse1
1508070nærturterreng6
1508282oppgaveporteføljen1
1508265oppryddingskostnadene4
1508244oppsynsaktørar1
1508036oppsynsbehovet1
1508247oppsynsrelevant1
1508046oragnismar1
1508088overhaldelse1
1508203oversiktsinformasjon3
1508062panelundersøking2
1508119petreoleumsverksemda1
1508213planforvaltninga1
1508193planleggingsfeltet1
1508191planleggingsføresegnene1
1508061planlovgivinga1
1508171planteartsfreding1
1508206politikkavgjerder1
1508135postomtale1
1508210pressereiser4
1508027priskompensasjon1
1508100produktinformasjonsbanken4
1508216rammeoverført10
1508028rammeoverførte2
1508164randhavsområde1
1508113ratifiseras1
1508096referansestasjonar1
1508123refulation1
1508242rekneskapsførande1
1508230rekneskapsoversyn10
1507995restaureringsprogrammet2
1508011resultatoppfølginga3
1508268retursordninga1
1508012rmen1
1508219rotterdamkonvensjonen2
1507993rovvilterstatningane2
1508033røstøyane2
1508138samarbeidsministrane98
1508094samfunnskonsekvensane1
1508158sanitærforvaltning1
1508256sedimentasjon3
1508267sedimentsaker2
1508141sekretariatsutgiftene2
1508001sektordepartement17
1508132sektordepartementa10
1508087sektormyndighetar1
1508065sikringsområde1
1508198sjøkartteneste1
1508281skarpstille1
1508245skjergardstenesteordninga4
1508285skredkartlegginga2
1508273sluttbehandlar2
1507991sluttbehandlingsanlegg7
1508274sluttbehandlingsanlegga1
1507994sluttsbehandlingsanlegg1
1508071småhusbusetnaden1
1508269spesialavfallsaktørane1
1508107spesialavfallsfeltet1
1508270spesialmottak3
1508073stadsforminga1
1508236statistikkrapportering2
1508136støymodellen4
1508162svanhovd15
1508220syneleggjere1
1508026tettstadsmeldinga1
1508105tiltaksgjennomføring3
1508103tiltaksplanane7
1508187transportplanar4
1508214trettstader1
1508055trondheimskonferanse5
1508000tryggleiksvurderingar9
1507990utbetalingstakten3
1508126utfasingsmåla3
1508134utgreiingsmidlane1
1508114utsleppsforpliktingar5
1508085utsleppsrapportering2
1508166vardeborgsletta1
1508059vassdragsvis2
1508150vassressursdirektivet1
1508076vedlikehaldsnivå11
1508133verkemiddelinnsats1
1508081verneinnsats12
1508014verneinnsatsen3
1508232viltforvaltningstiltak3
1508241viltressursar7
1508041vitenskapspanel1
1508002vitskapspanel6
1507997yttersjø5
1508019årsverksoversikt8
1508243økonomihandteringa1