Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 8,2002-03: St.meld. nr. 8 (2002-2003) Kredittmeldinga 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.10.2002

Av i alt 7714 ordformer var 423 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1507663aicpa1
1507870akseptane1
1507869akseptfristen3
1507636aksjebasert3
1507850aksjeforvaltning1
1507704aksjekonsern1
1507574aksjeporteføljane8
1507887aksjeramma3
1507690aksjesparebank4
1507558aktivasida3
1507608appresieringa1
1507815arbeidsrutine1
1507929avslutningstidspunktet3
1507560bankbehaldninga1
1507859banksikringfondet1
1507545banksikringslova12
1507918bankuttak1
1507938basisstemmene36
1507937basisstemmer25
1507911betalingsbalanselån7
1507901betalingsstoppen1
1507779bilfinans5
1507590boliglånsundersøkelsen2
1507592bustadprisveksten5
1507903cacs35
1507770centralkassen2
1507902clauses4
1507907commitee6
1507765contopronto3
1507899datainnlevering1
1507821depottenester1
1507676direktivforslag2
1507666disiplinærmyndigheit1
1507789distriktseiningar2
1507656dnr4
1507669dokumentbaserte2
1507547driftsavgjerder2
1507808driftssentralane2
1507883egenkapitalinnskudd3
1507885egenkapitalinstrumenter3
1507688eierbegrensning2
1507689eierkontroll4
1507685eigaravgrensing6
1507687eigaravgrensingar1
1507524eigaravgrensingsreglar4
1507686eigarkontroll11
1507771eigarreglar1
1507598eigenkapitaldel13
1507571eigenkapitaldelar1
1507542eigenkapitalverdiar1
1507553eignelutspost1
1507551eignelutspostane2
1507579ekstraomkostningar3
1507831emisjonsfrekvensen1
1507830emisjonsplanar3
1507882emisjonstidspunktet1
1507726endringsbehovet1
1507886erververen4
1507596fastlandsføretaka11
1507721fatf36
1507675finansanalysar2
1507927finansieringsbehova6
1507567finansieringsforetak14
1507909finansieringsfunksjonen4
1507525finansmarkanden1
1507694finansstiftelsar2
1507750flaggeplikt2
1507807fleirvaluta1
1507941fondsressursane1
1507793forecasts1
1507784forela6
1507758foreleggelsesplikten2
1507700formuesskattelikninga1
1507703formuesskattereglane1
1507586formuesundersøking1
1507737forsikringsframand1
1507564forsikringskontraktane1
1507572forsikringskrava6
1507618forsikringsrelaterte12
1507526forsikringstilknytt1
1507832forskingstidsskrift6
1507647forskriftsutkast3
1507844forvaltningsavtala9
1507735fraktkontraktar4
1507573framandkapitalbevis1
1507933framstegsrapport1
1507536fundingkostnader3
1507866fusjonsønske1
1507593føretakssektoren27
1507782gaap1
1507568garantiporteføljen1
1507588gjeldbelastning1
1507896gjeldsforholda1
1507925gjeldsletta3
1507595gjeldsopptaket5
1507900gjeldsrestrukturering2
1507584gjeldsutviklinga16
1507884gjenkjøpsavtaler6
1507805gns2
1507698grunnfondsbevisbankane1
1507701grunnfondsbevisbrøken1
1507697grunnfondsbevisets2
1507709grunnfondskapitalen3
1507644habilitetskrava1
1507552handelsporteføljen3
1507819handteringsverksemda1
1507774heilått4
1507769heilåtte5
1507880hensyntaken4
1507577hovudindeks1
1507585hushaldningsgrupper2
1507587hushaldningsinntekta1
1507589hushaldningssektoren4
1507822hushaldskonsumet2
1507715hvitvaskingsdirektiv1
1507712hvitvaskingsdirektivet1
1507635iasb4
1507659ifac1
1507881ihendehaverobligasjoner4
1507603illikvide8
1507699indeksstrukturen1
1507794inflasjonsforventningar10
1507828informasjonsbehova4
1507812infrastrukturavgift1
1507773innovasjonsmarkedet1
1507823innskotsrentene1
1507753innsynsdirektivet2
1507792institusjonars1
1507861internettbank1
1507655internrevisjonstenester1
1507678investeringstenestedirektivet1
1507747investorkompensasjonsordningar1
1507936kapitalbalansekomponent1
1507897kapitalbalansen6
1507556kapitaldekningskrava7
1507544kapitaldekningsregelverket10
1507615kapitaldekningssamanheng2
1507540kapitaletterspørjarar1
1507539kapitaltilbydarar4
1507778kausjonsforsikring2
1507751kommisjonsdirektiv7
1507776kommunerevisjonsdistrikt1
1507679kompensasjonsvilkår1
1507932kondisjonalitet22
1507914kondisjonaliteten12
1507913kondisjonalitetsoppgåvene1
1507920konkurslovgivinga2
1507623konsernrekneskapane6
1507781konsernrekneskapsplikta1
1507632konsolideringskrava1
1507725konsultasjonsdokument1
1507895konsultasjonsrapportar3
1507891konsumentvaresektoren1
1507788kontantområdet4
1507708kontantutløysing2
1507637kostnadsførast1
1507633kostnadsføre1
1507634kostnadsføring6
1507768kredittforeininga4
1507565kredittinstitusjoners9
1507732kredittmeldingane13
1507604kredittvurderte3
1507916kriselanda11
1507917krisevilkår1
1507599kundeinnskot20
1507706kundemodellen1
1507757kursleie1
1507731kursnotering2
1507756kursordning1
1507537kurtasje4
1507713kvitvaskingsdirektiv5
1507716kvitvaskingsdirektivet18
1507710kvitvaskingsregelverket5
1507939kvotestorleiken12
1507723laundering3
1507947låginntektsland159
1507910lånegrenser5
1507904majoritetsavgjerder1
1507677marknadsmisbruk10
1507563medlemsinstitusjonane1
1507607meldingsrutinane4
1507612misleghaldte1
1507783myndigheitsutøving59
1507785myntproduksjonen3
1507780møllerkonsernet1
1507811nettooppgjera1
1507888nettoplasseringane2
1507924noverditermar1
1507601obligasjonsfinansiering5
1507541obligasjonskursar1
1507702omdanningssaka1
1507575omløpsaksjane4
1507617omløpsaksjar2
1507534omløpsmiddel2
1507668oppdragsansvarleg4
1507543oppgjersfunksjonane3
1507865oppkjøpstilbod3
1507867oppkjøpstilbodet1
1507691oppkjøpsvern1
1507759oppnemningspraksis1
1507743overgangsfråsegnene1
1507761oyj7
1507527pantetrygging1
1507667partnarrotering1
1507665pcaob3
1507600pengemarknadsfinansiering5
1507602pengemarknadsfinansieringa2
1507561plasseringsgrenser1
1507727plenarmøte1
1507802ppo3
1507625prinsippbaserte2
1507796prisforventningane3
1507733prisstabiliserande1
1507816problemsituasjonar1
1507824publikumssektoren2
1507619reassuransekostnader1
1507862refokusering1
1507681regelutøvelse1
1507629regnskapslovgivning1
1507630regnskapsreglene1
1507627regnskapsregulering1
1507653rekneskapsinformasjonen1
1507638rekneskapsområdet2
1507578rekneskapsskandalane1
1507624rekneskapsspørsmål5
1507621rekneskapsstandardane18
1507674rekneskapsstrategi1
1507582rentebelastninga57
1507740rentegarantien13
1507613rentemarknadene5
1507570rentemarknader1
1507799rentereferansen1
1507554reserveavsetningar2
1507930restanseavviklingsordninga1
1507670revisjonsansvaret1
1507661revisjonsbransjen1
1507649revisjonsklientane3
1507648revisjonsklientar8
1507642revisjonsklienten5
1507682revisjonskomitear1
1507645revisjonsmedarbeidarar1
1507646revisjonspliktige18
1507650revisjonsselskapa9
1507652revisoransvaret1
1507641revisorinstituttet1
1507643revisorlov1
1507658revisororganisasjon3
1507662revisororganisasjonen1
1507640revisors12
1507657revisorskikk3
1507806risikoreduserande18
1507879risikostyringssystema1
1507549risikovegne1
1507528risikovekt3
1507566risikovekta4
1507651rådgivingsmiljø1
1507654rådgivingsoppdrag1
1507673rådgivingstenestene1
1507672rådgivningstenester1
1507906samordningsproblemet1
1507874sampos1
1507605sanntidige1
1507825sektorfordelte1
1507820sentralbanktenester1
1507614sikkerheitsfondet2
1507738sikkerhetsfond1
1507745sikkerhetsstillelse4
1507562sikringsfonda4
1507786sirkulasjonsmynt2
1507660sjølvreguleringsregime1
1507875skadeselskap3
1507871skadeselskapet2
1507717skatterådgivarar1
1507683sluttmerknader1
1507767småkjøp2
1507548soliditetskrav3
1507804soliditetssvikt2
1507535soliditetstiltak2
1507557solvensmargin2
1507559solvensmarginen2
1507532solvensmarginkapitalen3
1507533solvensmarginkravet4
1507695sparebankstiftelsar1
1507707sparebankstiftelse2
1507826statistikkproduktet5
1507827statistikksystemet2
1507755statsmyndighetene1
1507696stemmerettsavgrensingane1
1507692stiftelsesmodellen3
1507628stivbent1
1507876storbrand1
1507940styrediskusjonen13
1507877styreplan1
1507766subclearing1
1507546tapsforskrifta4
1507795terminrenter7
1507729terrorfinansieringskonvensjon1
1507718terrorfinansieringskonvensjonen4
1507912tilbakebetalingstida3
1507591tilleggssikkerheit3
1507728tilleggstilrådingane3
1507722tilleggstilrådingar2
1507610tolvmånaders8
1507609tolvsmånadersveksten1
1507813transaksjonsprisar1
1507814transaksjonsvolum1
1507530tryggingsavsetnadene1
1507739tryggingsfondet1
1507719tryggingsråds3
1507620tyco1
1507616uførereserven2
1507626usgaap3
1507790utdaningspermisjon1
1507818utgivaransvaret2
1507919valutakurstilknytinga1
1507734varemarknader3
1507931vekstfremmande1
1507749verdipapirregisterlova10
1507576verdsindeksen4
1507671vesentlegheitsvurdering1
1507763vivectra2
1507754årsregnskapsforskriften1
1507569årsrekneskapsforskrifta3