Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 49,2002-03: St.meld. nr. 49 (2002-2003) Breiband for kunnskap og vekst

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.09.2003

Av i alt 9533 ordformer var 784 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1507140abstraksjonsevne1
1507285accessible3
1507246affärsverket6
1507237aksessar3
1507019aksessdelen1
1506934aksessløysingar1
1506840aksessmetode5
1506887aksessmetoden2
1506828aksessnetta8
1507354aksessnettilbydar1
1507227aksessnettverk1
1507321aksessprisar1
1507228aksessteknologiar1
1507063aktørstrukturar1
1507105arbeidsgivarbetalt1
1507094avinternett1
1506848avtappingspunkt1
1506898bakkenetta1
1507149bandbreiddekrevjande1
1506793bandbreiddkrevjande1
1506866baneteles1
1506865basisinfrastrukturen1
1507142basiskompetansen6
1506927bedriftskommunikasjon1
1507135bedriftsstudiar1
1506975befolkningsmønster1
1506691behovsmønstra1
1507051bereteknologi1
1507122berøringsflata1
1507132bestillarkompetansen1
1506677bestillingsprosess1
1507097betalingsformidlarar6
1507422bibiliotek1
1507055biletoverføring1
1506956birdstep1
1507429bredbåndsanvendelser1
1507264bredbåndsbolaget1
1507225breibandaksess1
1506697breibandinfrastruktur1
1507323breibands1
1507232breibandsabonnentar11
1506724breibandsaksess13
1507007breibandsaksessnetta1
1507350breibandsaktivitetar1
1507243breibandsaktørane1
1506986breibandsbruk3
1506684breibandsbruksmåtar1
1506836breibandsdefinisjon1
1507161breibandsforskinga1
1507009breibandsinfrastrukturen5
1507336breibandsinitiativ1
1506725breibandsinnhald2
1506764breibandsinvesteringar1
1506748breibandskommunikasjon12
1506682breibandsløysing2
1507357breibandsløysingane1
1506698breibandsløysingar7
1507326breibandsnettverk2
1507375breibandsoperatørar1
1506835breibandsopptaket1
1506877breibandsoverføring1
1506759breibandsplattform1
1507202breibandsplattformer1
1506716breibandspolitikk7
1507242breibandsportalar1
1507245breibandsprodukt1
1507222breibandsprogrammet1
1507234breibandsrelaterte1
1506731breibandssatsing3
1507206breibandsstrategi2
1507207breibandsstrategiane2
1506910breibandssystem1
1506838breibandstatus1
1506690breibandsteknologiane4
1506802breibandsteknologien2
1506831breibandstilknytingar3
1506814breibandstilkopling3
1507195breibandstrategien1
1507197breibandsutbreiing1
1507448breibandsutbyggjarane1
1507376breibandsutbyggjarar1
1507199breibandsutrulling1
1506717breibandsutvikling1
1507064breiddefordelar1
1507218brukaraksept1
1506858brukareigde2
1506704brukarkompetanse8
1507134brukarkompetansen1
1506744brukarretting38
1506996brukarstønad1
1506912brukarterminalar1
1507162bruksforsking3
1507139brukskunnskap1
1507435bruksorienterte2
1506800bustadpreferansane1
1506855bustadselskap5
1507300canarie1
1507309condo1
1507069convergentdata1
1507324cyberkultur1
1507409datadefinisjonar5
1507118dataeigarar2
1507400dataformat1
1506990datanettstrukturar1
1506950dataraten1
1506852dekningsdelen1
1506685dekningstal1
1506837delkapittelet1
1506818deltakarbilletten1
1506786deltakarstyrte1
1507172detaljistsal1
1507146dill@1
1507286direktekopla8
1507119direktivutkastet2
1507085distribusjonskostnad1
1506706distriktsagder2
1506819djupneinformasjon1
1506859driftsnett1
1506763driftssenter1
1506937dslam1
1506895dtt3
1507221dupliserer2
1506778effektiviseringsmoglegheitene2
1507034effektivitetsgevinstar7
1506795eigenevaluering3
1506722einingsverdi1
1506870elektrisitetsnett4
1506770enkeltoppgåver1
1506680epikrisar7
1507174erfaringsspreiing7
1506962esikkerhet1
1507013etableringsmåte2
1507214etens1
1507307etterspørselsdrivande1
1507379etterspørselskraft1
1507294etterspørselsstimulerande1
1506833etterspørselsutviklinga2
1507136fagdebatt1
1507266fiberinfrastrukturen1
1506827fiberkapasitet2
1506876fiberpar1
1506841fibertilknyting2
1507104fildelingstenester4
1507423filoverføring1
1506751filtenester1
1506771fjernarbeid5
1507265fjernsynsleverandøren1
1506963fleirmedieinnhald1
1507358folkemønster1
1506792forbrukarbreiband1
1506794forbrukarbruk1
1507339formalutdanninga1
1507057formidlingskanalar4
1507066forretningsfunksjonar1
1506936forretningsmodellane5
1506742forretningsprosessar4
1507204forskingsinitiativ1
1506867forskingsnettsamarbeidet1
1506999forskingsserien2
1506954forsvarsmyndigheitene1
1507123forvaltningsdebatt1
1506980framskaffinga3
1506903frekvensavtaler1
1506901frekvenseffektivt1
1507201frekvensforvalting1
1507370frekvensforvaltinga1
1506905frekvenskapasitet1
1506926frekvensløyvet2
1506902frekvensressursar2
1507203frekvensspekter1
1506768funksjonsnedsetjinga1
1507346fylkeskommunanene1
1507306føregangsprosjekta1
1507128førehandsutfylle1
1507374føringsvegar4
1507165gevinstpotensiale1
1506730gevinstpotensialet1
1507181gevinstrealisering20
1507377gravemelding1
1506959grunnforskingsstadiet1
1507043grunninvesteringane2
1507042grunninvesteringar1
1506897heildigitalisert1
1506801heimekontorløysingar2
1506961heimeplattformer1
1506780helsekunnskap1
1506847helsenetta3
1507308helsetransport1
1507317homelan1
1507170hovudeffekten1
1506839hovudlokalitetar1
1507367hovudsentera1
1506889hussentralar1
1506932husstandsmarknaden1
1506873høgkapasitets2
1506860høgkapasitetsnett3
1506775høgkvalitetsvideoar1
1507431høgskuleregionen1
1506868høgskulesektorane1
1506674høyringskonferansar2
1506922ieee1
1506944ieees1
1506968incumbents1
1507117informasjonens1
1506738informasjonskostnadene3
1506758informasjonskvalitet1
1507054informasjonsleverandør1
1507163informasjonssamfunnsteknologiane2
1506989informasjonstypar1
1507352infrastrukturkostnadene3
1507256infrastrukturprogramma1
1507254infrastrukturstønad1
1506732infrastrukturutbygginga1
1506727innhaldsaktørane3
1506807innhaldsaktørar3
1507403innhaldsfeltet2
1507111innhaldsindustri2
1507107innhaldsinntekter1
1507402innhaldskanalar2
1507091innhaldsleverandøren2
1507116innhaldsmarknaden2
1507088innhaldsnæring1
1507110innhaldsnæringa1
1507089innhaldsnæringane1
1507053innhaldsnæringar1
1507082innhaldsomsetninga2
1507450innhaldsprodusentane3
1507092innhaldsprodusentar6
1506707innhaldsutvikling4
1507293innovasjonspolitikk38
1507456inntektsfinansiert1
1507216inntektsgenererande1
1507419inntektspåslaget1
1507397innteningsgrunnlaget1
1507238installasjonsavgift1
1506681internasjonaliseringsstrategi2
1506863internettselskapa2
1506750intranetta1
1506987investeringsincentiv1
1507327jamførbart1
1507382journalleverandørar2
1507010kabelbaserte1
1506928kabelnetta1
1506879kabelpar1
1506880kabelpara1
1507056kapasitetsbehov3
1506702kapasitetskrevjande6
1507023kapasitetsreservar1
1507074kartbransjen1
1506806katalogiseringsprosjektet2
1507405kjeldebehov1
1506851kjennetekne1
1507236kjøpekraftsskilnader1
1507447kjøpsinformasjon1
1506676kjøpsvilkår1
1507364klageinstansane3
1506821klassifiseringsverktøy1
1506756klientprogram2
1506891koaksialkabel1
1507380kodeverk6
1507143kollegaopplæring1
1507155kombinasjonsstudium1
1507268kommunaltnivå1
1507283kommuneforvaltningar1
1506765kommuneinstitusjonar1
1507282kommunikasjonsinfrastrukturen1
1506699kommunikasjonsnetta1
1506700kommunikasjonssamband3
1507078kommunikasjonsterminal1
1507389kompesenter1
1507338kompetanseaukande2
1507340kompetanseframande1
1507151kompetanseomgrepet1
1507175kompetansespreiing2
1506723konferansepartnarar1
1507334konkurransebasert5
1507205konkurransedugleik8
1507329konkurranseregime1
1507006konsekvenshandtering3
1506992konsekvensreduserande2
1507065konvergeringsprosessane1
1507272koordineringssamanheng1
1506938koparbasert1
1506815kosteffektive2
1507220kostnadsbarrierane1
1507368kostnadsforskjellane1
1507424kostnadsmodellen3
1507259kraftnät19
1507247kraftnäts1
1506696kringkastingsnetta3
1507328kringkastingssektorane1
1506804kulturarvsinformasjon1
1507137kulturteknikk1
1507351kundemakt1
1506728kundeopptaket1
1506687kundeveksten6
1507133kunnskapsheving3
1506736lagerbehandling1
1506869leidningsbundne1
1507332leveringspliktig3
1507244llub1
1507279länsnivå1
1507280länssamverkan1
1507249länsstyrelserna3
1507224lågkostutstyr1
1506784læremiddelutforming1
1506785læresyn1
1507391læringsadministrative1
1506817læringsinnhald1
1506783læringslyst2
1506769læringsmiddel1
1506788læringsobjekt1
1507395læringssystem2
1506720lønnsaukar3
1507031lønnsemdsvurderingar3
1506754lønnstenester1
1507415lønnstrekkordning1
1507120marginalkostprinsippet1
1507398marknadsdivisjonar1
1507192marknadsdynamikken1
1507062marknadskonvergens1
1506969marknadsresultatet1
1506673marknadstilbod4
1507098marknadsvoluma1
1507075medienæringa4
1507145mediepedagogikk1
1507330medietenester6
1506679meldingsproduksjon1
1507381meldingsutvekslinga3
1507407metadatabasen1
1507408metadatagrunnlaget1
1507147migranett1
1507077mobiltelefonselskapa1
1507176moderniseringsarbeidet10
1507437mogleggjerar4
1506798moglegheitsorientert1
1506703monopolliknande7
1506913mottakarantenne1
1506746multimedieeigenskapar1
1507304multimediekommunikasjon1
1507087multimediemeldingar5
1506774multimedietenarar1
1506790multiprosessering1
1507003myndigheitsansvar2
1507126målgruppetilpassa1
1506760møteverkesemd1
1507049naudnettdekning1
1507050naudnettprosjektet3
1507106nedlastingsvolumet1
1506810negativarkiv1
1507434nettarkitektur1
1507312netteigarskap1
1506799netteknologi1
1507025nettelementa1
1507298nettetablering1
1506781netthelsedoktorar1
1506695nettinfrastrukturar1
1507014nettkategoriar1
1507016nettkonstruksjonar1
1506824nettnemnda1
1507030nettsamordning2
1507017nettsynergi3
1507012nettutbyggjar1
1506952nettverksfunksjonalitet1
1507359nettverksinvesteringar1
1507060nettverkskonvergens1
1507070nettverksoperatørane3
1507093nettverksoperatøren1
1507130nettverksteknologi1
1507430nkba2
1507101nyheitsklipp1
1507449nytteverknader6
1507445nyttevirkningar1
1507275näringsdepartementet10
1507366offentlignettforskrift1
1507250områdesnät1
1507292omstillingsdugleik2
1506886oppgraderingskostnader2
1507235oppkoplingsavgifter1
1506809ordbokinnhald1
1506737ordrehandtering9
1507444organisasjonsstrukturar3
1507177organisasjonsutviklingsprogram1
1507251ortssammanbindande1
1507239overbookingsgrad1
1506777overføringskapasitetar5
1506890overføringsmedium2
1506931overføringsnetta2
1507020overføringsstandardar2
1506973overgangsregelverk1
1507303overkome1
1507302partnarskapsmodellar1
1507109payex2
1507399personvernområdet14
1507217pilotapplikasjonar1
1507373planansvar2
1507372planleggingsansvar1
1507276planleggingsspørsmål1
1507277policyspørsmål1
1507196politikkalternativ1
1507188politikkalternativa1
1507186politikktilrådingar4
1507406portalarbeidet1
1506960posisjoneringstenester1
1507385premissgivar2
1507401prisprinsippa1
1506976prissamanlikningane1
1506982prissoner1
1506740produktivitetsforbetringar2
1506719produktivitetsgevinstar3
1506718produktivitetsparadokset1
1506733produktsyklusen1
1506813programarkivet2
1506988programvareløysingar1
1507076programvarenæringa1
1506743prosessendringar1
1507440prosjektportefølje8
1507441prosjektramme2
1506803publikumsovervaking2
1506830radioaksess5
1506871radioaksessar1
1506849radiolenkje1
1507311radiolinjeløysingar1
1507210referansetestinga1
1507211referansetestrapporten1
1507189reguleringsmyndigheiter2
1506767reiseomfanget1
1507153rekneferdigheitar1
1507360rekneskapsregulering1
1507095rettigheitshavar1
1507090rettigheitshavaren1
1507426rettleiingsaktivitetane2
1507451rettleiingsaktiviteten1
1507452rettleiingsapparat2
1507442rettleiingsbehovet1
1506709rettleiingsinnsatsen5
1507432rettleiingsoppgåvene2
1507454rettleiingsorgan1
1506711rettleiingsrolle3
1507433rettleiingsstiltak1
1507428rettleiingssutfordringa1
1506710rettleiingstenestene2
1507425rettleiingstiltak6
1507453rettleiingsverksemdene1
1507455rettleiingsverksemder1
1507178rettsproblematikk1
1506900returkanal2
1507084rubrikkannonsar14
1506939rutar1
1507436rådgivarnettverk1
1507127saksbehandlingssystema2
1507150samarbeidslæring1
1506752samarbeidsverktøy2
1507038sambandsnett3
1507343samfunnsinfrastruktur2
1507040samordningsgevinstane1
1507033samordningsinitiativ2
1507037samordningsmoglegheiter1
1507035samordningspotensialet1
1507337samordningsprosjekta1
1506864samtrafikkpunkt1
1506984samtrafikkpunkta1
1507273samverkan2
1507039sanntidsoverføring1
1507305satellittaksess1
1506896satellittdistribusjonen1
1506929satellittmottakar1
1506874satellittsamband1
1506842sdsl2
1507345sektoransvaret26
1506899sendarinstallasjonane1
1506881shdsl1
1506875signaltransport1
1507384sikkerheitsarbeidet1
1506995sikkerheitsløysingane1
1507383sikkerheitsområdet1
1507388sikkerheitsstrategi1
1507011sikkerheitsutfordringar1
1507263sjølvkosten1
1507072sjølvreparasjon1
1507412skattefritaksordninga1
1507248skattereduksjonane1
1507112skatteutvalet4
1507183skiljar2
1507152skriveferdigheitar1
1507083sluttbrukarbetalt1
1507081sluttbrukarbetalte1
1506966sluttbrukaromsetninga1
1507231sluttbrukarutstyr1
1507108småpengekort1
1507322spelehallane3
1507270ssnf2
1507067stadbaserte2
1507267stadsnät1
1507269stadsnätsforeningen1
1507230stamnetta1
1507353stamnettilbydar1
1507129standardbaserte1
1507271standardiseringsspørsmål1
1506977standardprisane1
1507233statusomtalen1
1506772stillebilete1
1507262stokab8
1507194strategiens2
1507198strukturfond11
1507257stønadsrettkomne1
1507261sumgrensa1
1507200switchover1
1507022synergigevinstar1
1507378sårbarheitsaspekt1
1507342sårbarheitsvurderingar5
1506997sårbarhetsutvalgets1
1506909talekommunikasjon1
1507173teknologiinnføring1
1507348teknologinøytrale7
1507241teknologispreiing2
1507182teknologispørsmål2
1506964teknologival2
1507446telefonkostnader1
1507362teleforvaltningsråd1
1507028teleinfrastruktur5
1507190telekommarkedet1
1507187teleleverandørar3
1506692telelinje1
1506970telemarknadene2
1507295telemonopola1
1507252telenat1
1507052teleplans1
1506971teleprisane1
1507047telerom1
1507002telesikkerheit1
1506967televerka1
1506811temasøkbart1
1506757tenarapplikasjonar1
1507164tenestearkitektur1
1506779tenesteforbetringar1
1507059tenestehybridar1
1507058tenestekonvergens1
1507355tenesteleveransar11
1507310tenesteoperatørar1
1506782tenestetilbydarane5
1507041tenesteuavhengig1
1507061terminalkonvergens1
1507096terminalprodusentar1
1507393terminalutstyret1
1507048tidsplanar6
1506972tilgangsplikter1
1507191tilknytingsavgifter1
1506965tilknytingsdelar1
1506688tilknytingsdelen3
1506843tilknytingsmetode1
1506825tilknytingsnett1
1506826tilknytingstala1
1506812tilleggsdata1
1506701tilleggskapasitet2
1507167tilpassingsdugleik1
1507335tilskotsprogrammet1
1507169tilväkstpolitiska1
1506822tipslinjer2
1507361toinstans4
1507255totalforsvarsbehov1
1507036totaloverslag1
1506981totrådssamband1
1506857tovegstrafikk4
1506689transportnetta12
1506983transportnettskommunikasjon1
1506686tredjegenerasjonsmobilnett1
1507121tredjepartsrettar1
1507387trygdesektor1
1506957ultrabreiband1
1506854unbundling4
1507301undervisningsnett1
1507185undervisningsorientert1
1507171universalløysing1
1507331uso2
1507045utbyggingsfasane2
1507032utbyggingssituasjonen1
1507071utbyterike3
1506816utdanningsløysingar1
1507392utdanningsportalen1
1506787utforskingsbasert1
1507131utviklarmiljø1
1506958uwb4
1507144vaksenpedagogiske4
1507215validering4
1507219valideringsprosessen1
1506882vdsl1
1506672veksthøve2
1507347velgar1
1506749verksemdskritiske2
1506753verksemdsstyring5
1507166verksomheitar1
1507001vernebuingsarbeidet2
1507341vernebuingsbehova1
1507046vernebuingsetatane2
1507068viant1
1506853vidaresel1
1506762videotenarar1
1507356vikom1
1506712virkeår3
1507079volummarknadene1
1506943wlans1
1506915wll1
1507184wsis4
1506741yrkespraksisar1
1507113åndsverklovgivinga1