Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 48,2002-03: St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.08.2003

Av i alt 27180 ordformer var 1707 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1506444abonnementsordninger1
1506457abonnementsseriar1
1506339adelskultur1
1505569adminisasjonen1
1506258akkvisisjon1
1504985aktivitetsomfang1
1505064aktivitetsspekter1
1506557aktivitetsvurderingar1
1505833allmennkringkastarar16
1505829allmennkringkastingskrava3
1506031allmennkulturelt2
1505783amatørbasert1
1504989amatørbaserte3
1506663amatørkulturen2
1505483amatørteaterfeltet1
1506598amatørteaterforemål1
1505122amatørtilbod1
1505214amerikanskdominert1
1505713angelegenheiten1
1505593ansvarsfeltet4
1505544arbeidsmarknadsmidlar2
1505622arbeidsnotata1
1505027arbeidsstipenda5
1506128arbeidsstipendmidlar1
1505679arkeologifeltet1
1506143arkitekturarven1
1505255arkitekturområdet1
1505251arkitekturprisar1
1505249arkitekturretning1
1505250arkitekturverk1
1505581arkivbestand2
1505004arkivdanninga2
1506215arkivfagleg3
1504971arkivfeltet9
1505654arkivforskrifta10
1505530arkivføremål2
1505612arkivguiden1
1505326arkivinformasjon6
1505314arkivinstans1
1505007arkivkjeldene2
1506184arkivkompetanse1
1506219arkivlandskap1
1506218arkivlandskapet2
1505623arkivmagasinet1
1505313arkivmengdene2
1505602arkivnett2
1505008arkivområdet7
1506180arkivoppgåvene1
1506181arkivordningane2
1505305arkivordningar3
1505304arkivplikta2
1506183arkivsektoren6
1505309arkivskaparar3
1505529arkivtiltak2
1506172arkivtiltaket1
1505135arrangørkompetanse3
1505164arrangørleddet3
1504986arrangørleden6
1505880arrangørnettverk4
1505944arrangørnettverket1
1506238artikkelkopiering1
1506542aspirantordning1
1506026aspirantordninga2
1505848aspirantstøtte1
1506129atelierprogram1
1506475attfinning1
1505701austersjøsamarbeidet13
1505441avansar1
1505393avgiftsføresegnene4
1506593avgjerdsarenaene1
1505709avgjerdsforum1
1506562avkortingsregelen3
1505318avleverast9
1506195avleveringa2
1506175avleveringsarbeidet2
1505319avleveringsetterslep1
1506210avleveringsetterslepet1
1505331avleveringsplikt13
1505351avleveringsplikta1
1506221avleveringspliktig1
1505182avspelingsmaskinar1
1506040avtalemessige1
1505020avtalepunkt6
1506467backlist2
1505994ballettformidling1
1505993ballettkunsten3
1505482ballettkunstnarar1
1505986ballettlaboratoriet1
1506012ballettproduksjonar1
1505981ballettrepertoaret2
1506545ballettutdanning2
1505702baltica1
1506503barnebiblioteka2
1506060barnefilmstøtte1
1506517barneprofil1
1505965barnerepertoaret1
1506525barselsgrupper1
1505560basisdokument2
1506010basisverksemd1
1505711beauftragte1
1505807bedriftsprofilen1
1505328befolkningshistorisk1
1506315besøksvolumet1
1505301bevaringsfunksjonen3
1506199bevaringsoperasjonar1
1505324bevaringsplanar3
1505312bevaringsplikt1
1505327bevaringssida1
1506176bevaringsutfordringane1
1505311bevaringsverdien1
1505307bevaringsvurdering1
1506203bevaringsvurderingar1
1506502bibliotekbruken4
1505046bibliotekbussar2
1506222bibliotekbygningen2
1505649bibliotekhald1
1506277bibliotekinstitusjon1
1505009biblioteklandskapet6
1505650bibliotekløysingar1
1505519bibliotekmessig1
1505603biblioteknett4
1506270biblioteknettet1
1505017biblioteknettverk8
1506427bibliotekpolitikk8
1505524bibliotekrelaterte1
1505349bibliotekrelevante1
1506227biblioteksystema5
1506220bibliotektiltak1
1505672bibliotekutgiftene1
1505383bibliotekvederlag20
1505396bibliotekvederlaget12
1506281bibliotekverksemd5
1506279bibliotekverksemda4
1506100biennalar2
1505207biletalfabetismen1
1505525biletbokverkstad1
1504966biletkunstfeltet14
1505241biletkunstformidling1
1506096biletkunstformidlinga1
1505245biletkunstinstitusjonar1
1505491biletkunstområdet4
1505215biletunderhaldning1
1506046billettstøtta1
1505201biscener2
1505714bkm1
1505716bkms1
1506243blindskriftbibliotek1
1506523bokbamse1
1506524bokbamsen1
1506471bokbransjeundersøkelsen1
1506536bokeksemplar1
1506442bokhandelmonopol1
1506414bokhandelomsetjinga1
1505021bokhandelsida1
1506462bokhandelutgåver1
1506413bokhandelutsal4
1506452bokhandlarhald1
1505108bokhandlarkjeder4
1506500bokhandlarrabattar1
1506446bokklubbmedlemer1
1506466bokliknande1
1506450bokomsetjinga2
1505288bokomsetninga5
1506527bokutdelingsdagen1
1506205bortsetjingsarkiv1
1505793bransjeaktørar6
1505022bransjeavtalar2
1506459bransjeforeiningane1
1505151bransjemekanismar1
1505955bransjeregister2
1505767breiddediplomati1
1505459brukarinstitusjonar1
1506383brukarprogram1
1505426brukseksemplar1
1505267brukskunstnere1
1505463bruttoløyving3
1505531bruttoløyvinga1
1505673bruttotala2
1505454budsjetterminane1
1506623budsjettfridom1
1506628budsjettførehaving1
1506627budsjettførehavinga2
1506658budsjettkompetanse1
1506613budsjettrundskrivet1
1505817budsjettrøyndomen1
1506003budsjettsøknad3
1505559budsjettsøknaden1
1505712bundesregierung1
1506145bygdeforming1
1506079bygningsbehova2
1506077bygningsløysing2
1506075bygningsproblema1
1505336bygningssida1
1505292danningsorienterte1
1505987dansedramatikken1
1505193dansefeltet5
1505204danseområdet1
1505982danseteatermiljøet2
1506006dansetiltak1
1505191danseverksemd1
1505196danseversemdene1
1506407datamaskinrøyst1
1506230dauvblinde2
1506282dauvfødde1
1505391debutstønad1
1505718dekonsentrasjon1
1506004delbidrag1
1505601delnett1
1505605delnetta3
1505624delområdets1
1505866deloppgåve2
1505717delstatsforvaltning1
1506313demokratiperspektiv5
1505535departementsbudsjett1
1505703departementsorgana1
1506201depotansvar1
1505306depotansvaret1
1506224depotbiblioteket18
1505452depotbygget1
1506239depotbygningen1
1506182depotinstitusjonar1
1506150designfaga3
1506148designfagleg1
1506152designfeltet12
1505258designhistoriske1
1506149designomgrepet1
1505262designoppgåver1
1506207detaljvurderingar1
1506381dialogboksar1
1506548diplomgraden1
1506396diskrimering1
1505109distribusjonslokala1
1505107distribusjonssida3
1505465distriktsmusikkkorpsa1
1506002distriktsoperatiltak1
1506009distriktsoperaverksemdene1
1506572diversestipenda1
1505730diversité1
1505966dokkeensemblet1
1505212dokumentarfilmsida1
1504992dokumentasjonsfagleg2
1505350dokumentasjonsfunksjon2
1506334dokumentasjonsområde1
1505014dokumentasjonsoppgåvene2
1505576dokumentasjonssentrum1
1505957dokumentasjonsverksemda1
1506213dokumentinnhaldet1
1505421dokumentomgrepet9
1505425dokumentslag1
1505424dokumentstraumen1
1505577draktregistreringar3
1505221dramaproduksjonar2
1505496driftsfinansieringa2
1504975driftsressursane2
1506235dublerande1
1506652dublerast1
1506591dugnadsordningar1
1505369dynamikkskapar1
1505834døvetolking2
1505570eigeninitierte3
1506555eigeninntekt1
1506564eigeninntekta1
1505138eigeninntektene6
1505615eigenpresentasjon1
1505688einclusion5
1505361eingongssatsing1
1506030eingongsstøtte3
1506041einskildinstitusjonar3
1505741einskildkunstnarar4
1505499einskildmottakarane1
1505181einskildspor1
1505471einskildtilskot1
1506169einskildtiltaka1
1505745einsrettingstendensane1
1505744einsrettingstendensen1
1505144eksklusjonsmekanismane1
1506188ekspedisjonsareal1
1506411ekspertkomite2
1505799eksportgjennombrotet1
1506185ekstrainnsatsar1
1505583embetsinnehavaren1
1505608emneinngangen1
1506620enkeltproduksjoner1
1504984ensemblefeltet5
1505863ensemblekonstellasjonar1
1505470ensemblestønad1
1505847ensemblestøtte7
1505851ensemblestøtteordninga1
1505840ensembleverksemd1
1505434ervervsføremål2
1505353etableringsfaktor1
1506612etatsforvaltning1
1506142etatsleiinga1
1506202etatsvise8
1505098etermedietilbodet1
1506336eteskikkar1
1506047etterutdanningsområdet1
1506048etterutdanningsverksemda1
1505489eurimages6
1505732evenementskultur1
1505445fagbibliotek19
1506249fagdatabasar2
1505236fagforeiningsfellesskapen1
1506578faggruppekategoriane1
1505922faginstitusjonen1
1506537fakultetsbibliotek1
1505514fartv1
1505513fartyvern4
1505517fartyvernsenter1
1506463fastprislanda1
1506448fastprispolitikk1
1506445fastprisspørsmålet2
1506251felleslisensar1
1505509fellesorgansisasjon1
1506265fellesressursar5
1506595fellesskapsopplevingane1
1506373fellesskultur1
1505254femårsutstillingar1
1505264ferdigvareproduksjon1
1506359festenummer14
1505875festivalbudsjetta1
1505876festivalstønadsordninga1
1505762festivalstøtteordningar1
1505940festivaltilskotsordinga1
1505907festivaltilskotsordninga2
1506032figurteaterensemble1
1505175fildelingssystemet1
1505209filmbølgjene1
1506044filmfonds1
1505213filmformer1
1505227filmforvaltninga2
1505490filmkultur1
1505589filmkulturelle3
1506065filmleigeavtale1
1506055filmleigeavtalen8
1506045filmløyvingane1
1505208filmmedium2
1505485filmområdet18
1505580filmspørsmål1
1505210filmstønaden1
1506049filmverkemidla1
1506022finansieringspartane1
1506275fjernlånet13
1506272fjernlånsamarbeidet4
1506225fjernlånsfunksjonane1
1506273fjernlånssystemet1
1506268fjernlånstrafikk1
1506267fjernlånstrafikken1
1505924fjordapuls4
1505287fleirbruksforfattarar1
1505105fleirkinobygga1
1506372fleirtalskultur1
1505747fleirtalssamfunnet1
1505347folkebibliotekinstitusjonen1
1505526folkebibliotekområdet4
1505545folkebiblioteksamarbeid1
1505931folkedansarkiva1
1505923folkedansfeltet3
1504988folkedansmiljøa2
1505917folkedanspedagogar2
1505925folkedansscene1
1505918folkedansundervisning2
1505912folkedansutøvarar2
1505921folkedansverksemda1
1505578folkedraktane1
1505579folkedraktforsking1
1505911folkemusikkturnéar1
1505932folkemusikkulturar1
1506291folkeopplysningsinstitusjonar1
1505392fondsinntektene1
1505170fonogrambransjen3
1505867fonograminnspelingar2
1505889fonogramkarrieren1
1505888fonogramma7
1505172fonogrammet1
1505843fonogramprosjekt1
1505060forbruksundersøkelsen4
1505715forbundskanslarens1
1505728forbundsnivå1
1506609fordelingskanal1
1506552fordelingsprosessane1
1506507forlagskontaktar1
1506499forlagsmarginar1
1506443forleggjarhald1
1505263formgjevande1
1506416formidlingpolitiske1
1506323formidlingsarenaene1
1505329formidlingsbarriere1
1504983formidlingskjeda2
1505757formidlingskontaktane1
1506023formidlingsmessig5
1506212formidlingsmetode1
1505137formidlingsmodellen1
1506089formidlingsnettverk4
1505247formidlingsnettverka1
1505240formidlingsnettverket3
1505340formidlingsoppgåver6
1506216formidlingspedagogikk1
1506071formidlingsperspektiv2
1506643formidlingspolitikk2
1505243formidlingsposisjon1
1505989formidlingsprogram6
1505759formidlingssida3
1506114formidlingssystemet1
1506247formidlingstenester4
1506367formidlingsverksemdverksemd1
1506153formlaben1
1506262forskingsnett3
1505358forskingsplanar1
1505362forskingspotensialet1
1504969forskingstilretteleggjande1
1505968forsøksarena1
1505216forteljarformer1
1505222forteljarmessige1
1505422forvaltnigslova1
1506654forvaltningsarena1
1506646forvaltningsblikket1
1505585forvaltningsfullmaktene1
1505429forvaltningsfullmakter3
1505586forvaltningsinstitusjon2
1506653forvaltningskostnader20
1505543forvaltningsporteføljen2
1506639forvaltningsrettsteorien1
1506266forvaltningsstrukturar1
1505873frambodet4
1505953framføringsinstitusjonar1
1505058framføringskunst3
1505952framføringsmateriell1
1505226framsyningsformer2
1505983framsyningstilbodet1
1506121framtredingsformer1
1505372franchising1
1505131frigruppeproduksjonar1
1505198frigrupperørsla1
1506660frihandelsreglane2
1505167frilanshonorar1
1505111frilanskunstnarar5
1505149frilansoppgåver1
1505816friluftsframsyningar1
1506453friprissystemet1
1505826fritidsreglar1
1505740funksjonshindringer1
1505453fylkestusenårsstader2
1506488følebok1
1505387følgjerettsdirektivet1
1506102føredragsserie1
1505652førehandsgodkjenna1
1505600førsteversjonen1
1506345gallogiedde1
1506069garantiinntektene1
1506554garantiinntektmidlar1
1506559garantiinntektsmidlar2
1506553garantiinntektsordninga3
1506538garantiinntektsordningane4
1506556garantiinntektssystem1
1505556garantiintekter1
1506141gateanlegg1
1505075gatemotar1
1505678generalkonferanse6
1506596generasjonsgrensene1
1505070generasjonskultur1
1506605generasjonsmøte1
1505916generasjonssamanbindande1
1506391gjenfinning5
1506569gjeninnstilla1
1505451gjennomføringsaktør1
1506304gjennomføringsutsikt1
1505078gjennomsnittsungdom1
1506635gjennomtenkinga1
1505357gjenstandsamlingane1
1506112gjenstandsbasert1
1505348gjenstandsbaserte1
1506146gjenstandskulturen2
1504973gjenstandsmagasin1
1506335gjenstandstilfanget1
1505504gjesteatelierprogram2
1505763gjestespelordninga5
1505748globaliseringstendensen1
1505738glokaliseringa1
1505134glokaliseringstendensane1
1506196godkjenningstesten2
1505173grammofonplategrossistenes2
1506592grasrotdeltaking1
1505909grasrotmiljø1
1506397grensesnittspråk2
1505704halvautonome1
1506529hamsundagane6
1505771handelstilhøve1
1506375handlingsstrategi1
1505271handverkskunnskap2
1505278handverkssida1
1505883heilskapsramme1
1505067heterogeniserande1
1505746heterogeniseringstendensen1
1506382hjelpetekstar3
1505256honorarsatsar1
1506616hovudfordeling3
1505997hovudinnretninga8
1505558hovudinstruks1
1505625hovudinstruksane1
1506588hovudkomiteane1
1506085hovudkonsept1
1506088hovudkonseptet2
1505092hovudresultata6
1505460hovudsregelen1
1505696hovudverkemiddelet6
1506522hundreårsselskapet1
1506341husstellopplæringa2
1506193høgskoleveien1
1505080høgutdanningsgrupper1
1506530ibseniana1
1505293identitetskonstruksjonen2
1505076identitetsskilnader1
1506151identitetsynske1
1505439importlandets1
1505758importsida3
1505946improvisasjonsmusikken1
1505296improvisasjonsteater2
1505446impulsstraumar1
1505769impulsutveksling2
1505773impulsutvekslinga1
1505754incp1
1506163inderlighetens1
1506228informasjonsanalysar1
1505325informasjonsinnhaldet5
1506131informasjonslagringa1
1504970informasjonsressursane8
1505617informasjonsstraumane1
1506229informasjonstilbodet3
1505541informasjonsutstillingar1
1506198informasjonsuttrekk1
1506405informasjonsvitskap2
1505736infrastrukturkravet18
1505322initierande11
1505753inkorporasjon9
1506254innhaldsingrediensar1
1505011innhaldsressursar7
1506256innhaldstypar5
1505002innkjøpsbudsjett2
1506423innkjøpsprofilen1
1505405innkopiering1
1506482innlesingsfart1
1505539innsatsane11
1505343innsatsprogram6
1506263innsatsprogrammet6
1505019inntektsfaktor1
1505933innvandrarmusikarar2
1504996insentivordning4
1505827insentivordningar9
1505128institusjonsekspertise1
1506269institusjonsgrenser3
1505189institusjonsinnretning1
1505202institusjonsmiljøa1
1505190institusjonsmodellane1
1505194institusjonsområdet1
1506515institusjonsprofil1
1505188institusjonsstatus1
1506621institusjonsstøtte1
1505192institusjonstilvekst1
1506301institusjonstype9
1506629instruksjonsretten22
1506630instruksjonsspørsmålet1
1506073integreringsår1
1505664interfylkeskommunalt6
1505126internasjonaliseringstendensane1
1505044investeringssamanheng2
1506122iscenesetjingsstrategiar1
1505945jazzfelt1
1505939jazzføremål2
1505950jazzmiljøa1
1505943jazzsentra3
1505616jourført2
1505787jubileumsarrangørar1
1506173kapasitetsoppbygging3
1506177kapasitetsoppbygginga1
1506532kapittelfestivalen4
1505317kassasjonsarbeid1
1505006kassasjonsplanar5
1505321kassasjonspolitikken1
1505315kassasjonsreglar2
1506206kassasjonsvedtak1
1506051kinobillettane4
1506063kinoføremål1
1506053kinoorganisasjonane1
1506054kinopolitikk1
1506052kinopolitikken1
1506050kinopolitikkutvalet1
1506064kinostruktur1
1506061kinostrukturen1
1506058kinoutvalet1
1506056kinoverksemdene1
1506057kinoverksemder1
1505302kjeldeformer1
1506166kjeldeforvaltarar1
1505187kjernerepertoar1
1506387kjøpsboikott1
1505295klangfugl3
1506260klareringssentral2
1506425klassikarutgjevingar2
1505113klesfabrikanten1
1505656knutepunktinstitusjonane7
1506113komitémedlemer1
1506586komitéstruktur2
1506581komitéstrukturen8
1505217kommandittkapital1
1505065kommunikasjonsnettverka1
1506540kompensasjonssystem3
1506231kompetansebibliotek2
1505908kompetansefundament2
1505235kompetansemonopolet1
1506377kompetanseorganet1
1505554kompetansereglar2
1506376kompetansesentertanken1
1506622kompetansetilhøva1
1505381komponistfond5
1505400komponistfondet1
1505395komponistorganisasjonar1
1505154komposisjonsmusikken2
1506608konkurransenøytral4
1506440konkurransepolitikken11
1506441konkurransepolitisk4
1506455konkurransepolitiske25
1506580konkurranseregulert1
1506123konseptbasert1
1504980konsertarenaer3
1505869konsertformer2
1505467konsertinitiativ1
1505165konsertsesongane1
1505881konserttilboda1
1506191konserveringsavdeling1
1506290konserveringstenester1
1506059konsesjonsgjevaren2
1506305konsolideringsarbeidet1
1506324konsolideringsnettverket1
1504968konsolideringsprosessar3
1506250konsortieavtalar2
1506252konsortiesystemet1
1505218konsulentmodellen1
1505683konsultasjonsrunde1
1505562kontaktarbeidet1
1505892kontaktled1
1505755konvensjonsframlegg1
1505853koraktiviteten1
1505850korensembla1
1505197koreografane2
1505169korfeltet4
1505845korinstitusjon1
1505852korområdet1
1506368korrespondansepartnar1
1505844korsituasjonen1
1505281krimsjangrane1
1506283kringkastingskvalitet1
1505097kringkastingssektoren2
1505404kringkastingssendingar4
1505099kringkastingssystemet1
1505084krinsorganisasjon1
1505629kulturadministrative2
1505722kulturarvområdet3
1506307kulturarvsfeltet2
1505339kulturarvsfunksjonen1
1506165kulturarvsinstitusjonar2
1505516kulturarvslaboratorium2
1506178kulturarvsmateriale4
1505303kulturarvsperspektivet1
1505646kulturavdelingar1
1505737kulturbransjane5
1506656kulturbrev1
1505116kulturbruk2
1505121kulturbruksundersøkingar1
1506668kulturbyggets1
1505731kulturdepartementa1
1505542kulturdimensjonar1
1505775kulturfaktoren1
1505764kulturfeltets1
1505089kulturformande1
1505796kulturforvaltarar1
1505630kulturforvaltningar2
1505719kulturforvaltningsorgan1
1505805kulturindustriprodukt1
1505610kulturlenkjer1
1506601kulturminnevernfeltet1
1505606kulturnettredaksjonen1
1505607kulturnettstader1
1505735kulturpolitikkens4
1505680kulturpolitikkfeltet1
1506661kulturpolitikkforsking3
1506662kulturpolitikkforskinga3
1505090kulturpreferansar1
1505700kulturprosjektsamarbeid1
1504987kulturressursen2
1505708kulturråda1
1505694kultursamarbejde1
1505068kultursituasjonar1
1505160kulturskiljelinene1
1505071kulturskuleopplegg1
1505802kultursponsinga1
1505674kulturstatistikk6
1505643kulturstatistikken4
1505633kulturutgiftene9
1505632kulturutgifter8
1505776kulturutvekslingstiltak1
1504978kulturverksemdene4
1506604kulturvernaktivitetar1
1506179kulturvernbasert2
1505518kulturvernfeltet1
1505492kulturvernføremål5
1505584kulturverninstitusjon1
1505508kulturvernområdet1
1505423kulturvernsynsstad1
1505803kulturøkonomiske1
1505363kunnskapsbankar1
1506253kunnskapsdatabasar3
1505048kunnskapsfundament1
1506314kunnskapskjeldene7
1506469kunnskapslitteraturen1
1505594kunnskapsorganisasjon3
1506083kunstakademiets2
1505139kunstarenaene1
1505140kunstarenaer1
1506098kunstbase1
1505239kunstbiennalane1
1505026kunstfelta10
1505225kunstfilmen1
1506093kunstforeningers1
1506159kunstformidlande2
1505294kunstformidlingsprosjekt1
1505297kunstformidlingsprosjekta1
1506120kunstforståingar1
1506585kunstforvaltninga1
1505146kunstframande1
1505234kunsthallane1
1505115kunsthandlingane1
1505277kunsthandverkets1
1505001kunsthandverksfeltet4
1505130kunsthøgskolar1
1505272kunsthøgskulane3
1505114kunstindustrien1
1506067kunstmuseumsområdet1
1506099kunstnarbase1
1505203kunstnarbefolkninga1
1506136kunstnardatabase2
1505397kunstnarføremål6
1505142kunstnargruppene5
1506138kunstnaroversyn1
1505024kunstnarpolitikken12
1506419kunstnarpolitisk2
1505025kunstnarpolitiske8
1506137kunstnarregister1
1505613kunstnarregisteret1
1506583kunstnarrepresentantar1
1506119kunstnarretta1
1505550kunstnarråd2
1506130kunstnarstønadsordningane1
1505472kunstnarstønadsordningar5
1506558kunstnartiltak1
1506109kunstnarutveksling2
1505547kunstnerkollegium1
1505604kunstnett3
1505706kunstområda3
1505031kunstorganisasjonar3
1505273kunstorientert1
1505720kunstråd3
1505724kunstrådet2
1505765kunstrøyndomen1
1505143kunstsakkunnige1
1505127kunstscena3
1505159kunststatus2
1505774kunstutfalding1
1505723kunstutvala1
1506543kunstverksemdene1
1506584kunstvitarar1
1505042kunstvitskapleg2
1506125kuraterer1
1506456kvalitetsbokklubbar1
1505734kvalitetslegitimering1
1506509kvalitetsvurdera2
1506510kvenskspråklege4
1505505kvinnemuseeet1
1505800kvlitetsheving1
1506582kvotefordelinga11
1506611kyrjedepartementet1
1505894kyrkjemusikaryrket1
1505898kyrkjemusikkaktivitetar1
1505904kyrkjemusikkfeltet1
1505906kyrkjemusikkfestivalar1
1505905kyrkjemusikkføremål1
1505901kyrkjemusikkverksemda1
1505896kyrkjemusikkyrka1
1505971landsdelsinstitusjonar2
1505153landsdelsmusikarar2
1505246landsdelsutstillingane1
1505648landsdelsutstillingar1
1504972langtidsbevaringa1
1505280lanseringsomgrepet1
1505494leigebygningar1
1505083lekmannsrørslene1
1505609lenkjesamling1
1505614lenkjesamlinga1
1505721lensstyra1
1506470leseapparata1
1506476lesehemming3
1506496lesehemmingar4
1506418lesekompetanse5
1506493leseombod4
1506214lesesalgjestene1
1506519lesestafettenungdom1
1506480leseveike1
1506485lettlestbøker1
1505985librettistar1
1505052likskapsorientert1
1506534litteratureksport1
1505798litteratureksporten1
1506415litteraturpolitikk5
1506474litteratursektoren1
1506424litteratursjangrar2
1505047litteraturspørsmål1
1505522litteraturstønadsordningane1
1506504litteraturuttrykk4
1506139livsmønstra1
1505782livssynsamfunn2
1505789livsuttrykka1
1505910lokalvariasjonen1
1505727lotterimidlar1
1506447lovalternativet1
1505412lovforma1
1505414lovtype1
1506104luksusobjekt1
1506481lydbokproduksjonen2
1506477lydboktitlar3
1505334lydfestingar5
1505401lydfestingsrettar1
1505103lyttarfrekvens1
1506494lätta1
1506490lättlest1
1506274låneetterspurnaden5
1505337lånenettverket1
1506385læremidlane1
1506563lønsregulativet3
1506600løyvingsmodellen1
1505561løyvingsmåten2
1506082magasinareal3
1506240magasinarealet1
1506076magasinkapasiteten8
1506087magasinlokale1
1506306magasinløysingar1
1505791majoritetsfolkegruppa1
1505677mangfaldsperspektivet1
1505219manusforfattarfunksjonen1
1505956manuskriptsamling1
1505106marknadsinnretta1
1505794marknadsinntekter2
1505770marknadspress2
1506400maskinomsetjing6
1505356masseproduksjonens1
1506226masterarkiv1
1505276materialgrupper1
1506574materialstipend2
1505059matvareutgiftene1
1505768mediearbeidet1
1506518mediebruksstatistikken1
1505094mediebruksundersøkingar1
1505693mediedeskar1
1505096mediefeltet13
1505486medieføremål17
1505117medieindustri2
1506478medieinnkjøpet1
1505710medieoppgåver1
1505072medierelaterte1
1505074medietilbodet7
1505929medietypar5
1506666medievitskapelege1
1506433medlemsbokhandlar1
1506432medlemsforlag1
1505087medlemsmassar1
1506460medlemsrabatten1
1505268meiningsladd2
1506659meirverdiavgiftssats7
1506465mellomledar1
1506380menytekstar1
1505804mesénrolle1
1505801mesénverksemda1
1505366midtnorm1
1506349midtsamisk1
1505330mikrofilming3
1506187mikrofilmlesesal1
1505152militærmusikarane1
1506332miljømedveten1
1506333miljøvernstyremaktene1
1505040minimumsinnsats2
1506539minimumsinntekter1
1505057minoritetsuttrykk1
1505341moderinstitusjonane2
1505248modernismekritikken1
1506428momssamanheng1
1505751mosaikkprogrammet1
1505112motekolleksjonar1
1505749motstrategiar1
1506115mottakarsamlingane1
1504999museumsfagleg13
1506312museumsfinansiering1
1505012museumsfunksjonar3
1505427museumsføremål3
1505611museumsguiden1
1506331museumshald2
1506103museumsinnkjøpa1
1506325museumsinnsatsen2
1504997museumsinstitusjon2
1506311museumskapitlet2
1505515museumskomité3
1505355museumsmodellen1
1506287museumsnettverk5
1506296museumsoppdraget2
1506317museumspasset1
1505354museumsplanar2
1505507museumsregionar1
1505512museumsrelaterte1
1505592museumsstiftingane1
1506318museumstradisjon1
1505360museumsutgreiing1
1505177musikkdatabase1
1505462musikkelement1
1505166musikkensembla2
1505942musikkfelt1
1505786musikkfestveke1
1505893musikkformidlarar1
1505868musikkframbodet1
1505456musikkføremål9
1504990musikkinformasjonssentret1
1505934musikkkområdet1
1504981musikkkopplevingar1
1506594musikkkorpsa1
1505874musikkmangfald1
1505180musikkonline11
1505469musikkorganisasjonar7
1505854musikkpedagogar3
1505836musikkpolitikken3
1505842musikkpolitisk1
1505839musikkpolitiske1
1505897musikkressursen1
1504982musikksektoren5
1505590musikkstiftelse1
1505870musikkteateroppsetjingar1
1505657musikkteneste3
1505941musikkverkstadsordninga2
1505231målarbølgja1
1505237målarmiljøet1
1505290målgruppeorientering1
1506027målgruppeorienterte1
1505858målkrava6
1506337måltidsordningar1
1505413målynske1
1505265møbelmesser1
1506363namneinnsamlingar1
1505416namnekonsulentteneste4
1506362namneobjektet4
1505417namnevedtak4
1505418namnevern20
1505332nasjonalbibliotekavdelinga2
1505394ncb2
1506458nettorabatt1
1505062nettosentralisering1
1506271nettoytarane1
1506300nettverksavtaler1
1506299nettverksdeltakarane1
1505781nettverksmiljø1
1506298nettverksmotor1
1505013nettverksorganiseringa3
1505778nettverksskapande1
1506288nettverkstenkinga1
1506330nettverksutvikling2
1505503nifca7
1506351nordaustsamisk1
1505698nordscen3
1506350nordvestsamisk1
1506422normalkontraktar1
1506357normeringsregime1
1506356normeringsregimet2
1505621notatserie1
1505443notehefter1
1506080nybyggprosjekt4
1506295nydefinera1
1505618nyhendebulletengar1
1505284nynaivismen1
1506386nynorskmarknaden2
1506497nynorskutgjevingar8
1506650nyoppnemninga1
1505484nysirkusprosjekt1
1506133objektdatabasar1
1505003oca20
1505466olavsfestdagane19
1506355omdanningsprosessen10
1505442omsetjingsleden1
1506535omsetjingsstøtta1
1506624omsetningsavgiften1
1505185operaaktivitet1
1505998operafeltet3
1505461operaføremål2
1505995operahusproposisjon1
1505990operahusproposisjonane2
1505996operahusproposisjonen1
1505992operahussaka1
1505859operaorkester3
1505049operaproposisjonane1
1505628operasalen1
1505822operasamanheng1
1506005operaverksemd3
1504998oppgåvefeltet3
1505675oppgåvekartet1
1505671oppgåvekategoriar1
1506495oppgåvekompleks1
1505927oppgåvestruktur1
1506259opphavsrettlege1
1505386opphavsrettshavarane2
1506514opplevingsmetode1
1505440oppnemningsperioden1
1505511opprustingstilskot1
1506074oppstartår1
1504974opptrappingane3
1506671opptrappingsplanane2
1505428oreigningsinngrep2
1505086organisajonsmessig1
1505085organisasjonsleddet4
1506590organisasjonsrepresentantar2
1505081organisasjonsvesenet1
1505899organiststillingar1
1505895organistutdanninga1
1505855orkesterfeltet1
1505861orkestergrupper1
1504979orkesterinstitusjonar2
1506549orkesterleiing1
1505821orkesterressursen1
1505857orkestersatsning1
1505860orkesterutviklinga1
1506634orskrift2
1506241overskotsarealet1
1505316papirarkiv3
1506394parallellsøk5
1506371parallellutgåvestøtta1
1506379parallellversjonar1
1505595paraplyteneste1
1505810partsrolle1
1505291pedagogisering1
1506487pensumtjeneste1
1505411personinntekta14
1505176phonofile13
1505838planleggingshorisonten1
1505849plateinnspelingsstøtte1
1505161platemarknad1
1506633plenarvedtaka1
1506632plenarvedtaket2
1505333pliktavleveringslov2
1506244pliktavlevert12
1505553pliktreglar3
1506116pnek3
1505780politikkområda13
1505206populærfilm1
1505473populærkomponistar2
1505158populærmusikkfeltet1
1506042portalleverandørar1
1505642postering3
1505641posteringspraksis1
1506492postordrebokhandel1
1505073prategrupper6
1506370primærbrukarar1
1506657prioriteringsdebattar1
1506436priskartell1
1505308privatarkivarbeidet2
1505233privatgalleria1
1505174privatkopiering1
1506147produktforming1
1506439produktutval4
1505228produsentlån2
1505224produsentrolla1
1506008profesjonaliserast1
1506070profesjonsforståing2
1506541profesjonskontrollen1
1506579profesjonsregulert1
1506420profesjonsretta1
1506516profesjonsroller1
1505972programfinansiering2
1505974programfinansieringa3
1505831programforpliktingar1
1505136programlegginga2
1506388programlisens1
1506389programlisensen1
1505832programmenyen1
1506401programmodulane1
1505682programstyring1
1505230prosesskunst1
1505824prosesstilpassa1
1505752prosjektevalueringane1
1505323prosjektgjennomgangar1
1506186prosjektinnsats1
1506025prosjektkarakter1
1506170prosjektløyvinga1
1505088prosjektprega2
1506155prosjektrøynsler1
1505132prosjektsamanheng1
1506127prosjektstøttemidlar1
1505761prosjektstøtteordningar3
1506242prosjektøkonomi4
1506506prøveomsetjingar2
1505825prøvetidsreglar1
1506429publikasjonsform1
1505984publikumsarbeidet1
1505979publikumsarrangement3
1506086publikumsfunksjonar2
1505338publikumsinstitusjon1
1505879publikumslojalitet1
1506028publikumsmålgrupper1
1505588publikumsoppgåver1
1505101publikumspotensial3
1505242publikumsstyrt1
1506316publikumstilbodet2
1506018publikumsutvikling12
1506484punktskriftbøker3
1506285punktskrifttrykkeriet1
1505830radiokonsesjonane2
1505367randvariantar1
1505619rapportserie3
1505419ratifiserta1
1506404realistsikk1
1505041realvokster2
1505636realvoksteren2
1506164referansedokumentet1
1506551regelverksavtalen1
1505037regelverksmessige2
1505223regifunksjonen1
1505647regionalavdeling1
1505575regionalhistorisk1
1505375regionhovudstader1
1504964regionopera6
1506007regionoperaene2
1505359registreringsetterslep1
1505546reisestipendprogram1
1505390reisestønad4
1505841repertoarområda1
1505261representasjonslokala1
1506157representasjonsrom2
1505010ressurseininga2
1506340restaurantkultur1
1506615resultatrapporten2
1506354rettskrivingssituasjonen7
1505365riksmålsinnslag1
1506013riksoperaproduksjonane1
1506011riksoperaverksemda1
1505555rosenkranztårnet1
1506091rådgjevingsoppgåver4
1506329rørosmuseet6
1506343saemien3
1505380salsanorsk1
1505872salsresultata1
1505093samanflettinga1
1505551samarbeidsnemnd3
1506024samarbeidstilbod1
1505788sameksistensspørsmål1
1505742samfunnskvalitet1
1505299samfunnsminne2
1505300samfunnsminnet3
1505050samfunnssektor11
1505795samfunnstillit1
1506234samlause1
1506110samlingsforvaltning4
1505537samlingsfunksjonar1
1505659samordingsarbeidet1
1506352samordningsprosessane1
1506607samordningsvinstar3
1506072samorganisert3
1505157samplingsbasert1
1505253samtidsarkitekturen1
1506092samtidskunstfeltet2
1505238samtidskunstnarane3
1505259samtidsrelevante1
1506111samtidsuttrykka1
1506346saviomuseet1
1505666savos2
1505949scenedrift1
1505186scenekunstbakgrunn1
1505568scenekunstforskrifta2
1505961scenekunstføremål1
1505980scenekunstinstitusjon1
1505476scenekunstinstitusjonar4
1505658scenekunstinstruktørar2
1505969scenekunstmiljøet3
1505973scenekunstråd1
1505184scenekunsttilbod1
1505480scenekunsttiltak3
1506037scenekunstuttrykk1
1505964sceneprosjektgrupper1
1505199sceneskulane1
1505229seinmodernismens1
1505056sektoravgrensa1
1506209sektorgjennomgang1
1505054sektorgrensene8
1506276sektoroverskridande2
1506410sektorpolitisk7
1504977sektorskilja1
1505110sektorskiljet1
1505403sekundærbruk1
1505100sendeskjemaa1
1506528seniorlesing1
1505582sentralinstitusjonen1
1505033sentralleden2
1506344sijte4
1505335sikringsmagasinet10
1505627siktlinene1
1505797sirkusverksemdene1
1505282sjangerforma1
1505147sjangerinndelingar1
1505938sjangeruavhengige2
1506353sjarteret1
1505352sjølvgrodd1
1506434skaffeplikt4
1505409skatteforskrift2
1505835skatteincentiv1
1505726skatteinsentiv2
1505370skattekrymping1
1505975skodespelarensemblet2
1506384skriftspråkopplæringa1
1505885skulekonsertmodell1
1505882skulekonsertproduksjonar1
1505887skulekonsertprogram1
1505884skulekonsertverksemd1
1505510skværrigga1
1506068småmuseum1
1506280soningsplassane5
1505034speleoverskotet19
1505928spesialarkiva1
1506501spesialforlag1
1505653spesialhallar1
1505368språkfeila1
1506395språkhandsaming1
1505016språkkommunikasjon3
1505378språkkonvensjonar1
1506393språkmodul2
1506399språkmodular2
1505015språkproduksjon3
1506374språkrettstenking2
1506403språkteknologifeltet3
1505211stabiliseringsperiode1
1505587stabsavdeling1
1506365stadnamnarbeidet4
1506361stadnamnkonsulentane6
1506358stadnamnomgrepet1
1506360stadnamnteneste1
1506369standardmeldingane1
1505739standardregel1
1506664statistikkfeltet1
1506192statsarkivbygningen1
1506366statstilknytt4
1505521statsutgift1
1505464stillingsramme1
1505133stiltradisjonar1
1506303stimuleringsstrategien2
1506546stipendbeløp1
1506544stipendheimlar1
1506567stipendkomiteane4
1506577stipendkomitear3
1506575stipendkomitéane1
1505029stipendkomitéar1
1505028stipendkomitéstrukturen1
1506568stipendlengd1
1506571stipendstrukturen2
1506587stipendsøknader3
1506547stipendtildelinga2
1505948storbanda1
1505886storbysituasjonen1
1506631stortingsfastsette1
1506097strategiutviklinga2
1506293strukturomlegginga4
1506292strukturreforma8
1506618styringsgrunnlaget4
1505815sundagsmatinéar1
1505039symbolplanet2
1505864symfoniorkesterinstitusjon1
1505856symfoniorkesterutredning1
1506197systemførekomstar1
1506200systemleverandørar2
1505376særskriva1
1505178søkbart7
1505597søkjefunksjonar2
1506392søkjefunksjonen1
1505567søknadsførehaving1
1506406talekvaliteten1
1505379talemålsorientert1
1506402taleteknologiprogram1
1506619tatens1
1505967teaterbiletet1
1504994teaterfeltet7
1505978teaterinstitusjon1
1504993teaterinstitusjonane10
1505205teatermarknaden1
1505481teatermedarbeidarar1
1505200teateropprøret1
1505970teatersektoren3
1505813teatersesongar1
1505479teatertiltak2
1505962teaterverksemder3
1505960teaterverkstader1
1506117teks3
1506378tekstmediet1
1505523tekstutviklingsprosjekt1
1506364telesamanhengar1
1505662tematisake1
1505806tenesteomsetninga1
1506257tenestespekteret2
1506437tevlingsavgrensande1
1506319tidssamanhengane1
1506342tillagingsmåtar2
1506338tillagingsmåter1
1506021tilsetjingsforholdet8
1505823tilsetjingskontraktar1
1506308tilskotsdelen8
1506310tilskotsfordeling1
1505038tilskotsforskrift2
1505566tilskotsforskrifta3
1505565tilskotsforskriftene8
1505035tilskotsforvaltarar2
1505495tilskotsinstitusjonane1
1505447tilskotsinstitusjonar7
1505195tilskotskår1
1505591tilskotsmusea1
1506302tilskotsregulering1
1505811tilskotsytarar2
1506171tiltakstypen1
1506233tohundreårsmarkeringa1
1506107tovegsutveksling1
1505257transformasjonsprosjekta1
1504995transmisjonar16
1506161trastad1
1506348trekulturell1
1505275triennalen1
1505450trygdingskostnader1
1506211tryggingskopi1
1505665trøndelagsutstillinga1
1505478trønderoperaen1
1506512turnédagar1
1506033turnéformat1
1506016turnéframsyningar1
1504965turnékostnader3
1505760turnémidlar2
1506511turnéopplegget1
1506015turnéproduksjonar2
1506014turnéprøvesal1
1505977turnéutgiftene1
1505976turnéutgifter1
1505148tverrkunstnarlege6
1505051tydingsnivåa1
1506190ubåtbunkeren2
1506204uminka3
1506421undervisningslitteraturen1
1505548ungdomskomité7
1505661ungdomskulturfeltet1
1505077ungdomsstilar1
1505663ungdomstalent1
1505270unikagjenstandar1
1505436unnataksreglar3
1506106utanlandsformidling2
1505129utanlandsutdanna2
1504976utanrikskulturell5
1506140utbyggingsoppgåvene1
1505536utdanningsrelaterte1
1505488utdanningsretta2
1505079uteorienterte1
1505260utestasjonar1
1505382utførsleforbod3
1505640utgiftsdata1
1505837utgiftskategorien1
1505018utgjevaråret1
1505104utgjevingsprofilen2
1506667utgreiingsbehova1
1505620utgreiingsmessig1
1505598utgreiingsrapportar1
1506237uthentingssystem1
1505660utjamningsfaktorar2
1506508utlånssentral2
1506160utsmykkingsføremål1
1505493utsmykkingsoppgåva1
1505573utsmykkingsordninga2
1506158utsmykkingsordningane1
1506156utsmykkingsordningar3
1505572utsmykkingsplan1
1505458utsmykkingstiltak1
1505571utsmykkingsutval3
1505498utstillingsarena1
1506090utstillingsarrangørar2
1506132utstillingsbesøk1
1506084utstillingsfunksjonar1
1506126utstillingsmidlar1
1506118utstillingspraksis1
1505407utstillingsvederlag2
1505991utstyrsbehovet1
1505501utstyrsstønad1
1505252uttrykksfattigdommen1
1505766uttrykksmangfaldet2
1505063utvandringsperiode1
1505310utveljingsvariabelen1
1506294utviklingsbaserte1
1505809utviklingsrommet1
1505915utøvarkatalog1
1505756utøvarmiljø3
1505926utøvarmiljøet1
1505914utøvarprofesjonalisering1
1505406utøvarsektoren1
1505913utøvarstyrt1
1505937utøvarstøtte1
1505150uutløyste1
1505344vaksensopplæring1
1505790valdsaktivitetane1
1505399vederlagsmidlane3
1505449vederlagsmidlar1
1505384vederlagsordningane6
1505389vederlagspliktige1
1506289vedlikehaldoppgåver1
1505733velferdslegitimering1
1506162verdiberar1
1506597verdifellesskapar1
1505053verdirangeringar1
1506637verdirelatering1
1505155verdsmusikkdagane2
1505163verdsmusikkensembla1
1505055verkefelta1
1506417verkemiddeld1
1505036verkemiddelspørsmål3
1506614verksemdssplan1
1505988verkstadprosjekt1
1506194verktøyutvikling1
1506248vertsinstitusjonen2
1506144vestform2
1505947vidarefordela1
1506284videobokprosjektet1
1506486videobøker3
1506062videoområdet1
1506573vikarstipend2
1505963vinterlysfestival1
1504991visearkivet4
1505043visingslokale2
1506108visingsstadene3
1506019visingsstader2
1505502visningsvederlag3
1505398visningsvederlaget1
1505846vokalensembla1
1506550vokalutøving1
1505958voksrullane1
1505779voksterregionane1
1505772voksterregionar1
1506208volumreduksjonar1
1506560vurderingsperioden1
1506408webapplikasjonar2
1505119webdesignarar1
1506561yrkesaktivitetsvurderinga1
1505920yrkesverksame1
1506638ytringsfridomsvurderingar1
1505385åndsverklovgjevinga1
1506570åremålsstipend1
1506498årsomsetjing1
1505274årsutstilling1
1505695årtusindskiftet1
1505557økonomiinstruksen2
1506347østsamisk1