Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 45,2002-03: St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 6366 ordformer var 276 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504686administrasjonsmodellar1
1504625aldersheimsplassane1
1504826allmennlegetenesten1
1504839allmennlegetenestene1
1504833allmennlegetilbodet3
1504743anbodsutsetje1
1504665andrelinjeteneste2
1504809arbeidsgivarpolitikken23
1504813arbeidsgjivaransvar1
1504772arbeidstyngda1
1504673avlastningstenestene1
1504631bebuarsamansetjing1
1504632bebuarsamansetjinga1
1504797behandlingsfilosofien1
1504799bemanningsfaktor1
1504613bemanningsmål2
1504811bemanningspool1
1504691brukaransvar1
1504621brukarbetalingsordning1
1504672brukarbetalingsordningane2
1504591brukarbetalingsordningar2
1504739brukardefinert1
1504722brukardialog2
1504585brukaropplevd3
1504586brukaropplevde3
1504647brukeropplevde1
1504720brukerperspektiv1
1504802bruttotilgangen1
1504629bugrupper1
1504752cytostatikabehandling1
1504750dokumentasjonssystema1
1504800effektivitetsnettverka1
1504854eigenbetalingsordninga1
1504849eigenbetalingsordningane1
1504859eigenbetalingssystem1
1504636einskildundersøkingar1
1504861einskildvedtaka1
1504698einskildvedtaket4
1504663eldregenerasjonar1
1504681eldresentermodellar1
1504835epikrise3
1504609erfaringsbank5
1504617erfaringsgrupper1
1504601erfaringskonferanse1
1504615fagetikk3
1504803fagskuleordninga1
1504804fagstruktur2
1504843fagutviklingsmiljø1
1504837fastlegeavtalane3
1504836fastlegeavtalar1
1504832fastlegeforskrifta4
1504841fastlegeheimlane1
1504825fastlegeregisteret1
1504659ferdighetsgrunnlaget1
1504683finansieringssystema1
1504651fleirsengsrom1
1504710flytteproblematikken1
1504712flyttetidspunktet1
1504687forbetringsarbeid4
1504634forvaltningsreformer4
1504648forvaltningsrevisjonsrapport1
1504754funksjonsvariablar1
1504605fylkeslegeembetet1
1504819fysioterapitjenesten1
1504677førebyggingsarena1
1504820førstelinjetjenestens1
1504670gautun4
1504842generalister1
1504789godkjenningsmyndighet1
1504788godkjenningsordninger2
1504623grunngivingsplikta3
1504678guntvedt1
1504807hallandsvik1
1504717harmoniseringstiltaka1
1504597harmoniseringsutvalets1
1504713helsetenestelovene1
1504764hjelpestønadsordninga2
1504846hovudspesialitet1
1504815individtilpassa1
1504762innlegginger1
1504705inspeksjonstilsyn6
1504834institusjonslegen1
1504706internkontrollarbeid2
1504708internkontrollarbeidet1
1504599internkontrollforskrift4
1504808jobbmengda1
1504767kartleggingsundersøkingar4
1504697klageordningane5
1504595kommunehelsetenesteloven1
1504738konkurransetrusseleffekten1
1504729konkurranseutsettje2
1504781kontantytingane1
1504737kontraktsstyring2
1504742kontrolloppgåva4
1504616kvalitetsavtalen1
1504763kvalitetsbrot1
1504662kvalitetsfagleg1
1504598kvalitetsforskrift5
1504690kvalitetsindikatorane5
1504653kvalitetsmanglar1
1504588kvalitetsprosedyrar1
1504692kvalitetsresultata1
1504654kvalitetsstrategien1
1504688kvalitetsutviklingstiltak3
1504852langtidsbebuarar1
1504645legemarknaden6
1504816legetenestetilbod1
1504840legeårsverka2
1504847leiarsatsinga1
1504838listesystemet1
1504794lovkapitlet1
1504656mangtydige3
1504718medverknadsretten1
1504749meldingsstandardar2
1504770modellforsøka7
1504660monitorering1
1504675nattopphald2
1504860nedteiknast3
1504801offentliggjerast1
1504643omsorgsarbeidaryrka1
1504627omsorgsarena1
1504640omsorgsformål7
1504671omsorgsgivar1
1504709omsorgskommune1
1504766omsorgslønnsmottakarar1
1504779omsorgslønnsordninga3
1504769omsorgsmottakarane1
1504782omsorgsmottakarar1
1504783omsorgsmottakaren1
1504606omsorgspakkar2
1504780omsorgspakke1
1504667omsorgstenestetilbod1
1504594omsorgstenestetilbodet1
1504735oppfølgingskostnader3
1504853opptreningsinstitusjon3
1504608organisasjonsløysingar6
1504777overslagsløyvinga4
1504685partnarskapsperspektivet1
1504602pasientombodsordning1
1504715pasientombodsordninga3
1504716pasientombudsordning2
1504704peilesystem2
1504786personelldekning2
1504641personellinnsatsen1
1504785personellplan1
1504796pleietyngd1
1504812profesjonsutdanna1
1504732prosjektleiartenester1
1504614rekrutteringsplanen6
1504791rekrutteringsstimuleringen1
1504695relatitvt1
1504703representasjonsreglar1
1504756ressident1
1504668røykjerelaterte3
1504600saksbehandlarrettleiar1
1504702saksbehandlingsprosessen1
1504700saksbehandlingsrutinar4
1504622saksførebuingsplikt1
1504714samarbeidsplikt2
1504644shdir20
1504817sjukdomsfasar1
1504649sjukeheimsbaserte1
1504633sjukeheimsdekninga3
1504628sjukeheimseiningar1
1504793sjukeheimsforskrifta6
1504831sjukeheimslegen2
1504845sjukeheimsmedisin3
1504751sondeernæring2
1504593sosiallovgivinga14
1504596sosialtenesteloven1
1504701sosialtenesteområdet2
1504823spesialistordningane1
1504637statusrapporteringa2
1504753styringsstrategiar1
1504666styringsverkemidla7
1504650svarfordelinga3
1504818sykepleietjenesten1
1504855systemomlegging1
1504761tannhelsehjelp1
1504589tenestearena1
1504590tenestearenaer1
1504620tenestebasert3
1504652tenestebehovet4
1504731tenesteleveransen2
1504696tenesteløysingar2
1504798tenestemessige7
1504787tenestemodell1
1504626tenestemodellar1
1504630tenestestrukturen2
1504747tenestetilbydarar14
1504684tenesteutøvar1
1504587tenesteutøvaren7
1504699tenesteutøving10
1504610tilbodsportal1
1504611tilbodsreglar1
1504619tilsynslegar6
1504829tilsynslegefunksjonen2
1504618tilsynslegeordning1
1504603tilsynsmakt5
1504680tiltakskjeda4
1504727tingarfunksjonen1
1504746tingarkompetanse1
1504607tingarkompetansen1
1504726tingaroppgåver1
1504723tingarrolla4
1504725tingarsida1
1504676tryggleiksavdelingane1
1504674tryggleiksopphald2
1504792turnusordninger1
1504592undersøkinger1
1504844undervisningssjukeheimar1
1504719undervisningssjukeheimprosjektet1
1504805undervisningssjukeheimsprosjektet1
1504728utførarfunksjonen1
1504757utskrivingspraksisen2
1504759utskrivingssituasjonen1
1504856vederlagsforskrift1
1504814verksemdstilpassa2
1504682vridingseffektar5