Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 41,2002-03: St.meld. nr. 41 (2002-2003) Om tariffar for overføring av kraft og tovegskommunikasjon

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.06.2003

Av i alt 2634 ordformer var 167 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504387avgiftsmyndigheitene2
1504349avvegast6
1504340disincentiv1
1504316distribusjonsnettnivå1
1504313distribusjonsnettselskap4
1504378distribusjonsnettselskapa1
1504403effektavhengig1
1504407effektforbruk1
1504311effektivitetseigenskapane4
1504320effektivitetsforhold1
1504411effektivitetsgevinsten1
1504307effektivitetsmålsetjinga5
1504329effektmåling3
1504454effektreservar2
1504464effektsituasjon1
1504404effektuttak3
1504455eingangssum1
1504457einingskostnadar1
1504415elvarme2
1504402energiavhengig1
1504306energiledd15
1504367energiledda1
1504417energiløysing1
1504335enkeltmekanismar1
1504463finansieringsmodellane5
1504441forbrukarfleksibilitet3
1504453forbruksfleksibilitet1
1504451forbruksprofilen1
1504399fordelingsverknad1
1504362framtidsmodell1
1504398frårådar1
1504299førelagd3
1504345gapestokkeffekten4
1504394hushaldstariffar1
1504322hushaldstariffen1
1504386innkrevjingsansvaret1
1504347innkrevjingsordning17
1504452innmatingsprofilen1
1504331inntektsrammereguleringa4
1504438investeringsavgjerder9
1504408kapitalavhengige1
1504414kapitalkostnadar1
1504405kopptariff1
1504428kostnadsbelastninga1
1504342kostnadsforholda1
1504391kostnadsrett3
1504393kostnadsrette2
1504426kostnadsriktig5
1504388kostnadssignal1
1504429kostnadsulempe3
1504361landstariff3
1504341leveringsområdet2
1504458likviditetseffekt6
1504310marginalkostnadsprinsippet2
1504416meirkostnadar5
1504384meirverdisats2
1504364myndigheitsbestemte1
1504439måleverdiar5
1504390nettariffane6
1504297nettariffering3
1504446nettbelastninga1
1504324nettforholda1
1504334nettkostnadane10
1504369nettkostnaden1
1504323nettområda1
1504389nettregulering4
1504318nettsituasjon1
1504298netttariffering1
1504360notifiserast14
1504448nytilknytingar1
1504462nytteverdiane1
1504395næringstariffar1
1504326områdevise3
1504397overforbrukstariff1
1504356overføringskostnadane2
1504346overføringskostnadar2
1504352overføringstariffar4
1504444prisfølsamt2
1504409prissignal1
1504381prisskilnadar1
1504379prisutjamnande1
1504433produksjonsfjerne1
1504432produksjonsnære1
1504461rasjoneringssituasjon1
1504370regionalnetta1
1504382reguleringsperiode2
1504459regulerkraftkostnadar1
1504302residuale13
1504328restledd1
1504435selskapsmessige2
1504375sentralnettets1
1504371sentralnettskostnadane3
1504380sentralnettsutstrekning1
1504449sluttbrukane5
1504443sluttbrukarfleksibiliteten1
1504363sluttbrukartariffen1
1504427sluttkundane3
1504456standardsats3
1504383strukturviklinga1
1504440systemoperatør8
1504309tapskostnadane5
1504423tapskostnadar1
1504358tariffauken1
1504317tariffene1
1504336tarifferingsmodell2
1504406tarifferingsmodellar1
1504413tarifferingsprinsippa1
1504343tariffinntektene2
1504372tariffkostnadane1
1504401tariffledd1
1504305tariffmodell8
1504400tariffmodellar2
1504308tariffmodellen2
1504359tariffreduksjon1
1504312tariffrelaterte3
1504431tariffsamanheng1
1504300tariffskilnadar6
1504315tariffskilnadene1
1504319tariffstrukturen3
1504424tariffutforming1
1504368tariffutforminga4
1504303tariffutjamning23
1504357terskelpris1
1504412tidsdifferensiering3
1504410tidsdifferensieringa2
1504332tildelingskriteriet4
1504436timemåling7
1504437timemålt3
1504445topplast1
1504450tovegskommunikasjonssystemet1
1504434tørrårssikring4
1504373utjamningsargument1
1504321utjamningsmodell5
1504330utjamningsmodellar1
1504366utjamningsmodellen2
1504304utjamningsordningar5
1504374utjamningsverknad1
1504333utjamningtilskotet1
1504337utkantverka1
1504377utnyttelese1
1504344uttakskostnadar1
1504376utvekslingspunkt1
1504420uvekta2