Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 38,2002-03: St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.06.2003

Av i alt 5364 ordformer var 244 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504276amatørkultur1
1504158arbeidsstover1
1504079arkitektprosjekt1
1504142arkivpedagogiske1
1504219arrangørapparatet1
1504113arrangørstøtta4
1504183barnefilmklubbane1
1504184barnefilmklubbar1
1504136bibliotekslaga1
1504203bokoppleving1
1504216brukaroppfølging2
1504141bygningsutvikling1
1504168cinedays1
1504108danseinstitusjonane2
1504169debattarenaer1
1504094designinnovasjon1
1504296detaljplanleggje1
1504057dialogbaserte4
1504145dialoginstitusjonar1
1504140digitalskulen1
1504275distriktsoperaer1
1504105distriktsorganisasjonar1
1504182elevproduksjonar1
1504244elevretta2
1504209enkeltklasser1
1504180filmaktivitetar4
1504164filmbutikken1
1504177filmfagleg4
1504165filmlitteratur1
1504085foajear2
1504060forfattarsentrum12
1504237forfattarturneane2
1504256formidlingsaktivitet5
1504263formidlingsaktørar2
1504102formidlingsavdeling1
1504103formidlingsavdelinga1
1504248formidlingsinstitusjoner1
1504104formidlingskjede1
1504056formidlingskompetansen4
1504058formidlingsmetodar8
1504128formidlingsoppdrag1
1504116formidlingsordninga4
1504059formidlingsordningane6
1504185formidlingsordningar9
1504193formidlingsorganisasjonar1
1504089formidlingsplan2
1504272formidlingspotensial1
1504220formidlingsprofil1
1504078formidlingstilbod10
1504213formidlingsvolumet1
1504137forsterkt5
1504126forteljaropplevingar2
1504162forvaltingsinstitusjon1
1504255forvaltingsordninga2
1504221framføringsstad1
1504181framsyningstilhøve1
1504151fredingssaker5
1504245fritidsetaten1
1504100fylkesgalleria2
1504230fylkeskulturverksemda1
1504061fylkesmodellar3
1504235fylkestilbodet2
1504291gjenbrukseffekt1
1504210heildagsbesøk2
1504109hovudfinansieringskjelda2
1504192hovudkontakt1
1504121hovudscenene3
1504214idéutveksling4
1504143itensentra1
1504084knutepunktinstitusjonar14
1504190kompetansehevingsspørsmål1
1504157kompetanseområda2
1504233kompetanseutviklingskurs1
1504188kontaktforuma1
1504135kulebiblioteka1
1504231kulturarvsprosjektet2
1504254kulturfelta3
1504292kulturfonds4
1504262kulturformidlingsfeltet1
1504189kulturmarknader1
1504154kulturmaterialet2
1504186kulturnista9
1504205kulturnistekontaktane1
1504215kulturopplevelselser1
1504258kulturpresentasjonane1
1504265kulturpresentasjonar3
1504269kulturproduksjonen8
1504225kulturslepp1
1504152kulturvernavdeling1
1504125kunnskapsglede4
1504080kunstarena7
1504107kunstforståinga2
1504250kunstnarbesøk1
1504224kunstnersentret1
1504106kunstnersentrum6
1504266kunstproduserande1
1504099kunstverksdatabase1
1504097leigebygg4
1504293lesefremjande1
1504124lesekampanjar4
1504055leselystprosjekt5
1504132lesestafetten3
1504280lesestimulerande4
1504123litteraturformidlingsprosjekt2
1504277litteraturområdet3
1504238lokalbiblioteka1
1504098lysbiletearkiv1
1504264læringssentret4
1504173mediefabrikken3
1504170medieprosjekt1
1504166medieverkstaden1
1504172medieverkstader3
1504171medieverksted2
1504174medieverkstedet1
1504149miljolare2
1504178multimedierer1
1504139museumsinstitusjonar6
1504071musikkformidling7
1504270musikkinstitusjonane3
1504076musikkressursar1
1504167mzoon5
1504196nistekontakt1
1504243nordfjordmodellen1
1504134norvengelsk1
1504053opptrappingsperiode4
1504075orkesterselskapa1
1504091overføringsmodellar1
1504232partnarskapsutviklinga1
1504101pilotgalleriet7
1504073produksjonsansvaret2
1504093produktkritisk1
1504222programmenyar1
1504241regionmodell1
1504242regiontilbodet1
1504240rektorsamlingar1
1504054samarbeidsstrukturane9
1504289samordningsarbeid3
1504229sandefjordmodellen1
1504112scenekunstbruket23
1504247scenekunstframsyningar4
1504118scenekunstinstitusjonane10
1504228scenekunstmarknaden1
1504239scenekunstområdet8
1504273scenekunstproduksjonar7
1504274scenekunstprosjekt7
1504257sekretariatsarbeid2
1504131sekundærmålgruppe1
1504069signalprosjekt3
1504150sjøfartsmusea5
1504176skolefilmutval1
1504161skulefilmutval4
1504163skulefilmutvalet1
1504072skulekonsertordning4
1504227skulekontaktar1
1504226skulekontakten1
1504279skulesekkmidlane1
1504092skulesekkmidlar3
1504077skulesekkprosjekt1
1504064småskuletrinn1
1504052speleåret1
1504249storbymodell2
1504286storbymodellar1
1504251storbymodellen3
1504067symbolbehandling2
1504283søknadsbaserte3
1504122teateraktivitet1
1504261tilskotsytar1
1504068tingingskompetanse2
1504187tingingskompetansen2
1504206toh1
1504083turnéaktivitetar1
1504090turnéledd1
1504199turnélegging3
1504074turnélegginga3
1504202turnétilbod2
1504175tvibit1
1504110utanominstitusjonelle3
1504159utdannande1
1504271utprøvingsprosjekt2
1504268utsmykkingsverk1
1504082utstillingskoordinatorar1
1504081utstillingsteknikk2
1504290utviklingsbehov8
1504217verkstadsordningar1
1504144vitensenterpedagogikk3
1504086vrimlerom2
1504267årsplanlegging1
1504253øyremerker1