Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2002-03: St.meld. nr. 3 (2002-2003) St.meld. nr. 3 Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2003

Av i alt 4463 ordformer var 300 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503727atomtryggingstiltak7
1503875attføringsytingane3
1503706avgiftsoverslaget1
1503991avkastingsavhengige4
1503986avkastingstal3
1503985avkastingstala4
1503965avslutningskontoen9
1503958balansekonto3
1503738ballettformidlinga1
1503773barnesatsar1
1503772barnetillegget17
1503891bataljonstridsgruppe1
1503783behovsdekking4
1503746beredskapsfagleg1
1503876berekningsreglane3
1503926berekningsregler1
1503952bidragskrav5
1503899bjellågen2
1503808bjørnøen1
1503849briketteringsanlegg7
1503725budjett1
1503873dagpengerett2
1503744domstolsadministrasjon1
1503813eigarutøving1
1503759eingongsløyvinga2
1503887eksplosivryddarar3
1503903etableringslånportjeføljen1
1503765etableringsverksemda1
1503799etterløyvingar1
1503806ferjereiarlag12
1503957forretningsverksemdene14
1503847forseringsprosjekt1
1503827forskingsbygget2
1503949forskotsbeløpet5
1503747forsterkningsressursane1
1503844forureiningsulykker3
1503856forvaltningspolitikken20
1503880frivilliget1
1503913fråværsnivået2
1503932førkrigskulla1
1503809grødegaard6
1503820haustingspotensialet1
1503826havbruksstasjonar1
1503821havmiljømeldinga6
1503992hewit2
1503803høgfartskommunikasjon1
1503896ifm4
1503764inkubatorprogrammet5
1503766inkubatorverksemda1
1503795innlånsordningane9
1503800innovasjonsordning3
1503822inntektskapittel9
1503771institusjonsomsorg2
1503743justisforvaltning3
1503874konkursbua11
1503964konsernkontosystem8
1503824kontaktprinsippet1
1503730kostnadsnorma1
1503745kriminalomsorgsregionane6
1503840kulturminneformål12
1503819kystadministrasjon3
1503889luftsida2
1503943lydforsterkarutstyr1
1503697løyvingsrekneskap24
1503810majoritetseigde1
1503845mellomdepot4
1503963mellomvære17
1503864middelmål2
1503812moxy4
1503736muséumsreforma1
1503739nasjonalmuséet4
1503848nymålingar1
1503961nyskaffingsverdi11
1503846oljeopptaking1
1503939overgangstønad1
1503807passasjerbetening2
1503927pengeyting3
1503767personellvekst1
1503823pilotverksemd1
1503748politireserven3
1503717produksjonsavgift8
1503866produktregistret4
1503802prosjektvolum1
1503881pålaupte2
1503749påvisingsutstyr1
1503737regionoperaverksemda1
1503928rehabiliteringspengeområdet1
1503709rekneskapsoverslaget1
1503960rekneskapstermin8
1503842renholdsverksforening1
1503836rentar3
1503982rentefutures1
1503843retursystemet8
1503825saldonivå1
1503837samferdslesjefane1
1503835samferdsletenester2
1503833sertifiseringsverksemda1
1503914sjukefråværsdagane3
1503929sjukepengeområdet1
1503921sjukepengerettane7
1503912sjukepengeutgiftene1
1503879skattefordelingstvisten1
1503797sluttutbetalingar2
1503758spesialisthelsetenestereforma1
1503726strafferettargang5
1503892styrkebrønn3
1503789stønadsutbetalingar1
1503850svovelsyrefabrikk9
1503832særlovselskapa1
1503973terminhandlar3
1503918tilgangsraten2
1503851tilskotsavtala1
1503886transportkontrolleining1
1503942treningshjelpemiddel3
1503865tryggleiksområdet2
1503762utbetalingsprofilane1
1503834utbytteinnbetalingar1
1503860utgiftsaukinga1
1503774utgiftstaket4
1503816utgreiingskapasitet2
1503855utleiebygg10
1503777utstyrsplanen2
1503859ventelønskapitlet3
1503763verdiskapingsmiljøa3
1503798verftsstøtteordninga3