Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 99,2002-03: Ot.prp. nr. 99 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (ankesum)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.06.2003

Av i alt 585 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502970ankesum11
1502990ankesumgrensa2
1502974ankesummane1
1502973ankesummen32
1502979dommerforeningstøttar1
1502993formuesverdiar1
1502989høgsteretter1
1502988lagmannsretthar1
1502980lagmannsrettmeiner2
1502981lagmannsrettskriv2
1502983lagmannsrettsynest1
1502986lagmannsrettuttaler1
1502978sivilprosess4
1502977sivilprosessreforma1
1502987tingretthar1
1502985tingrettmeiner2
1502972tvisteløsing1