Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 93,2002-03: Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2003

Av i alt 1695 ordformer var 127 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502863aksjonærars1
1502945aksjonærmodell1
1502964anleggsdelane3
1502925arbeidsgjevaravgiftspliktig1
1502855avgiftslovgivningen3
1502954avkastningssystem1
1502909avviklingsår1
1502915avviklingsåret1
1502934behandlingsforsikring11
1502848behandlingsutgifter12
1502905bortforpakting1
1502906bortleigar1
1502881deltakaranes2
1502857distribusjonsavtalar1
1502856distribusjonsavtaler3
1502903driftsenhet1
1502902driftsenheten1
1502951eigedomskattelova5
1502950eigedomsskatteføremål5
1502961eigedomsskattesamanheng1
1502949eigedomsskattetaksten1
1502948eigedomsskatteåret2
1502842eksportrelatert2
1502941enkeltsakar3
1502922fagforeiningskontingentar1
1502891finansunderskot2
1502868formuesmasse1
1502924forskottsskatt2
1502910forskottsskatten2
1502923forskottstrekk21
1502865frådragsramma11
1502864frådragsramme4
1502884føremonlege2
1502890gevinstoppgjeret2
1502907hovudsysselsetjing3
1502926ikraftsetjingsregel1
1502967ikrafttredelsesføresegna1
1502932innberetningspliktig1
1502930innberetningspliktige1
1502872inngangsverdet5
1502869innretningas1
1502845inntektslikninga6
1502955inntektsrammesystem1
1502870inntektsårets1
1502958iverksettingsføresegna2
1502889kjedeeige1
1502866kommandittistar2
1502963kommuneplasseringa2
1502940konsernbrot1
1502849konserninterne16
1502939konserntilknyting2
1502965kontortaksering1
1502879kontrollmoglegheiter2
1502943kontrollproblem11
1502946kraftskattereforma3
1502969likningsforvaltning3
1502888likningsteknisk4
1502916likningstekniske2
1502851lovføresegnas1
1502933lønnsoppgaveplikten2
1502850massesendingar9
1502919minimis5
1502931naturalytelse1
1502929naturalytelser4
1502873nedregulerast2
1502877nedreguleringa1
1502886nettoresultata1
1502935næringsaktiva2
1502936omdannelsesloven1
1502966omfordelingsverknader2
1502908oppstartsår1
1502947overføringsanlegg25
1502887overveiande1
1502852postforskrift1
1502854postoperatørar16
1502898primernæringar1
1502901produksjonsinntekta2
1502896provenygevinsten1
1502895provenykonsekvensane1
1502894provenymessige3
1502858provenytap15
1502859provenytapet9
1502959realitetsutsegn1
1502892rederiskatteordninga1
1502844reindriftsfrådrag4
1502904reindriftsfrådraget10
1502897reindriftsverksemd4
1502952retingslinjer1
1502960saldoverdiane1
1502937skattelovforskrifta1
1502944skatteutvalget7
1502912skiferbrudd2
1502918skiferdrivar1
1502911skiferdrivarane4
1502846skiferdrivarar3
1502921skiferdrivaren1
1502917statsstøtteregelverk2
1502913sysselsettingsalternativ1
1502942tapstilfelle1
1502953tariffer6
1502956teleanlegg7
1502962tidssparing1
1502928trekkplikt1