Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 82,2002-03: Ot.prp. nr. 82 (2002-2003) Lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2003

Av i alt 865 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502420arkivspørsmål1
1502423bibliotekeiningane8
1502435biblioteklov29
1502447biblioteknettverket38
1502418bibliotekoppgåvene1
1502428bibliotekpolitikken6
1502437biblioteksystem20
1502436bibliotektjenester3
1502438bibliotektypar8
1502431delsektorane4
1502424departementsovergripande5
1502430endringsfaktoren1
1502448etterutdanningsreformene1
1502445fjernlånsamarbeid2
1502421fjernlånstenester4
1502441fjernlånsverksemda4
1502456folkebibliotekdrift2
1502451folkebibliotekeiningar2
1502439folkebiblioteklov2
1502419folkebiblioteklova50
1502457folkebibliotekoppgåvene1
1502455folkebibliotekoppgåver1
1502442folkebibliotektenestene4
1502417folkebibliotektenester6
1502453folkebibliotektilbodet2
1502432forskingsbibliotek21
1502427hovudtilknyting2
1502449lovendringsforslaga3
1502444lånesamarbeid17
1502450lånesamarbeidet13
1502425museumsfeltet41
1502452nabokommunens1
1502426omdanningsprosess3
1502440oppgåvefordelingsmeldinga6
1502443organiseringsmodellar2
1502454rasjonaliseringsreform1
1502422samordningsmodellar5
1502433utgreiingsrapporten3
1502446videreutdanningstilbod1
1502434»en1