Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 67,2002-03: Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 3158 ordformer var 117 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502324ansvarsomfang5
1502329ansvarssubjekt3
1502272befolkningssamansetning1
1502285betalingsføresegnene1
1502268demokratiforståing5
1502278demonstrasjonsskolar2
1502347dispensasjonsheimel4
1502333elevgrupperåd1
1502282elevkontakt11
1502299elevkontakten2
1502296elevrettleiar1
1502376elevsamansetninga2
1502307elevtalsendringar1
1502280eurydice1
1502303fastleiksdimensjonen1
1502301fastlærar1
1502302fleksibilitetsdimensjonen1
1502265forbetringsarbeidet5
1502367forskriftsføresegnene9
1502377forsvarleger1
1502317forsvarlegkravet6
1502310gjennomsnittsbetraktning1
1502269gjennomstrøymingsindikatorane1
1502287gruppetilhør3
1502327halvårsrapportane3
1502328halvårsrapporteringa2
1502323heilskapsansvaret1
1502348ikraftsetjingstidspunktet2
1502270kartleggingsmateriell5
1502320klageprofil1
1502308klassedelingsreglar1
1502286klassedelingstala4
1502300klasseforeldremøtet1
1502298klasseorganiseringsreglane15
1502291klasseorganiseringsreglar4
1502360kommunanesom1
1502361kommuneøkonomisk1
1502266kvalitetsvurderingane11
1502264kvalitetsvurderingssystem4
1502368leddoppdelinga2
1502339ledelsesstruktur1
1502343leiingsmodellar1
1502263leseundersøking1
1502283lokalinitierte1
1502364loog4
1502365lærarlagog1
1502289lærartimetal1
1502275lærarutdanningsmeldinga1
1502331læreplandel1
1502362lærerforbundetog2
1502352læretilskottet1
1502345læringssentereter1
1502322maksimumsnorm2
1502277matematikkopplæring1
1502321minimumsnorm2
1502325mållaguttaler1
1502370opplæringsordning2
1502284opplæringsordninga15
1502318overtredde1
1502288pedagogressursane1
1502290pedagogressursar1
1502366personaltettleik1
1502295primærlærar1
1502319prøvingssituasjon1
1502346realkompetansekravet1
1502369regelverksendringane5
1502304reguleringsmåten3
1502336rektorkrav5
1502342rektortittelen1
1502262ressursforbruka1
1502267ressursindikatorane1
1502306ressursnivå1
1502309ressursnivået2
1502293ressursnorm7
1502312ressursomfang1
1502305ressursomfanget2
1502311ressurstala1
1502316ressurstilførsel5
1502294ressurstilførselen4
1502271retteleiing2
1502344sametingetstøttar1
1502332samfunnsmedvit1
1502281sentralinitierte2
1502292skjønnsbasert9
1502341skoleeieren1
1502338skoleeigarens4
1502279skoleeigarpris1
1502378skolefritidstilbod3
1502359skolefritidstilbodet7
1502340skoleledelsens1
1502363skolelederforbundog1
1502274skoleleigarane1
1502351skolemotivert1
1502297spareomsyna1
1502350særløp3
1502313tilsynsapparat4
1502315tilsynsheimlane7
1502314tilsynsmyndigheita45
1502356tryggleiksføresegner4
1502354utdanningsforbundethar1
1502330utvalseining2
1502273utviklingsreiskap1
1502261vaksenbefolkninga2
1502355yrkesfagopplæringa1
1502276yrkesrettinga1