Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 33,2002-03: Ot.prp. nr. 33 (2002-2003) Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.12.2002

Av i alt 7593 ordformer var 215 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1501935aglo11
1501831agrency1
1501857alderskriteriet4
1501822ankenævnet2
1501968barneverntenestelova1
1501985befolkningsdata3
1501844bibelskolar2
1501875bortvisingssakene1
1501803bosatta2
1501818bygningstilskot1
1501819bygningstilskotet1
1501832cfi1
1501828competent1
1501854delegasjonsvedtak20
1501870deltakingsrett1
1501863deltidskurs1
1501912demokratiomsynet8
1501920departementethar4
1501925dispensasjonsrett1
1501919einekompetanse1
1501804eleverna2
1501830elevtettleiken1
1501801emneprofil1
1501986enkeltvedtaket24
1502004familievernkontorer3
1501816finanslova2
1501984folkehøgskolelova5
1501851folkehøgskoler1
1501835formålsføresegn33
1501896formålskravet1
1501795forvaltningsdomstolen3
1501793forvaltningsterminologi1
1501790friskolane41
1501987fylkeskommunegrensa1
1501789godkjenningskriteria2
1501850godkjenningskriteriene1
1501805grundskoler1
1501865grunnskoleelev2
1502000grunnskoleplikta1
1502001heimeopplæring2
1501955hjemmeundervisning1
1501937høyringsføresegn2
1501938høyringsføresegner1
1501838innhaldsvurdering1
1501856inntaksreglar2
1501858inntaksreglement9
1501811innvandrarskolar1
1501799inriktning1
1501834inspektoratet1
1501807institusjonsstyrelsen1
1501797kammarrätten1
1501871klassedelingsregel1
1501872klassedelingsregelen3
1501874klassedelingsreglane11
1501873klassedelingstal7
1501979kommuneramma3
1501798konfessionell1
1501890leiingsformer2
1501806lovbekjentgjørelse1
1501796länsrätten1
1501869lærekandidaten90
1501864læringsituasjonen1
1501817lønnsfordelinga1
1501926medbestemmingsrett2
1501884meirtilskot1
1501813meldingsdepositum1
1501820mindretalsskolar2
1501824ministerie5
1501810minoritetsskolar1
1501906montessoriforbund11
1501866montessoriforbundet2
1501829montessoripedagogikken1
1501842montessoriskolar3
1502002morsmålopplæring2
1502003morsmålopplæringa1
1501825onderwijs1
1501860opplæringsplikt1
1501861opplæringsplikta9
1501997pensjonsinnskot9
1501992politiattesten24
1501867problemelev1
1501963rettspraktisering2
1501802riksinternat1
1501993saksbehandlingsskikk1
1501961sanksjonsheimelen12
1501936seiersborg6
1501939sjøaspirantskolane1
1501941sjøaspirantskole4
1501848skjønnsmyndigheita1
1501821skoleaktivitetar1
1501791skolealternativer1
1501886skoledriven1
1501812skolekommunen2
1501942skoleskip1
1501931skoleutval7
1501815skolevedtekter1
1501881skyssavstand1
1501988skyssavstanden2
1501998skyssfråstand1
1501879skyssrettane2
1501883skyssrettar1
1501989skyssretten6
1501809steinerskolar5
1501995styreoppgåvene1
1501859styrevurderingar1
1501996tilsetjingsmyndigheit1
1501917tilsetjingsmyndigheita11
1501893tilsetjingsperiode2
1501915tilsettingsmyndighet1
1501978tilskotsføresegna1
1501946tilskotsføresegnene2
1501808tilskotsføresegner3
1501880tilskotsregel18
1501944tilskuddsregel1
1501952tilsynsplikta3
1501891tolkingsresultat1
1501980trekksatsen3
1501841undervisningsbehov7
1501839undervisningsfridommen3
1501843undervisningsplanane4
1501814undervisningspliktige1
1501885utanlandsskolane2
1501794utbildningsdepartementet2
1501823utdannelsesstøtten1
1501827utdanningsfridom2
1501833utdanningsinspektorat1
1501999utgiftsgrunnlag1
1501882utgiftsgrunnlaget3
1501973utrekningsmetodane1
1501836valgrett1
1501837valgretten1
1501868vedtaksmyndigheita6
1501826wetenschappen1
1501990yrkestilbod3