Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 30,2002-03: Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) Om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.12.2002

Av i alt 46797 ordformer var 1354 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1501418adelskapitalen2
1501153adkomstdokument7
1501102advokatforeningforeslår2
1500873advokatforeninggir1
1501288advokatforeningmeiner1
1500800advokatforeningog4
1500618advokatforeningser1
1500736advokatforeningspørsmål1
1500635advokatforeningstiller3
1501280advokatforeningtiltrer1
1500846advokatforeningviser4
1501378aksjebustadene1
1501366aksjebustader4
1501560aksjeinnskot2
1501473aksjelovgjeving3
1501360aksjeselskapslova2
1500790aksjeselskapsrettslege3
1500860aksjeskapitalen1
1501183aktivitetsplattforma1
1500514alhadde1
1501361allmennaksjeselskapslova2
1501618andeleigar1
1501437andeleigarbok1
1500771andelsbevis3
1500772andelsbeviset1
1501150andelsbrevet9
1501349andelsdokument2
1501534andelseigaranes1
1501249andelseigararhar2
1500446andelseigarbok5
1500447andelseigarboka18
1500448andelseigaren614
1500783andelseigarens21
1501391andelseigarforholdet1
1501438andelseigarposisjonen2
1501257andelseigarregister4
1500727andelsinnskot61
1501421andelsinnskota38
1500603andelsinnskottet1
1500444andelskapitalen53
1500523andelskonto1
1501777andelslagsforholdet1
1500786andelsmøta1
1500730andelsnummer1
1500909andelsobligasjonar3
1501341andelsrett5
1501364andelssum3
1500744andelssummen7
1500724andelsteikninga5
1501039annonsefristar1
1500841ansiennitetsreglar4
1501521ansvarleges1
1501747ansvarliges2
1500788ansvarsfridom5
1501556ansvarsfråskrivingar2
1501429ansvarsregel2
1501146ansvarsreglar4
1501637ansvarsreguleringa2
1501643ansvarsspørsmåla1
1500461arvebuet4
1501608arvefall4
1501020arvefallet2
1501679arveovergangen1
1501605arvetilfella2
1500568atkomstdokumentene1
1501454attendekalling1
1501518attendelevering5
1500852attgivast2
1501207autorisasjonssystem3
1501040avhendingsavtalen4
1500501avhendingslova124
1500913avhl15
1501504avklårt4
1501462avsendinga1
1501678avtaleerverv47
1501699avtaleervervarar4
1501680avtaleervervaren28
1501018avtalefridom8
1501261avtaleklausul2
1501005avtaleklausulen2
1501700avtaleliknande4
1501115avtalepanthavar4
1501719avtalepraksis8
1501331avtalereglane3
1501757avtalerettselge1
1500777avtalerevisjon1
1501494avtalesituasjonen2
1500915avtaletypar1
1501511avviklingsbalanse7
1500473avviklingsbalansen2
1501739avviklingsbuet1
1501742avviklingstida1
1501553bakgrunnsregel2
1501664bakgrunnsreglane1
1500711banklovskommisjonen2
1500532bbe2
1501093bebuardemokratiet1
1501124beløpsmaksimering1
1500732betalingsmishald10
1500725betalingsmishaldet2
1501407betalingstid19
1501393bevisbyrderegel1
1501395bevisbyrdereglane1
1500657beviskrava3
1501648bevisreglar1
1501281bindingsperiode1
1500585boforholdsundersøkelsen1
1500689boligbyggelager6
1501057boligbyggelagetterlyser2
1500616boligbyggelagforeslår27
1500765boligbyggelagforslaget1
1501242boligbyggelagframhevar1
1501074boligbyggelaggjer1
1500728boligbyggelaghar9
1501060boligbyggelagkjem1
1500738boligbyggelagmeiner41
1501086boligbyggelagog1
1500661boligbyggelagom2
1500729boligbyggelagpeiker5
1501130boligbyggelagreiser1
1501148boligbyggelagreknar2
1501241boligbyggelagseier1
1500547boligbyggelagsluttar1
1500731boligbyggelagstiller2
1501090boligbyggelagstøttar2
1501141boligbyggelagsynest1
1500695boligbyggelagviser26
1500492boligforvaltning9
1500998boligforvaltningdeler1
1500951boligforvaltninger2
1500964boligforvaltninghar2
1501007boligforvaltningmeiner4
1501164boligforvaltningstøttar1
1501041boligforvaltningviser3
1500560boligselskaper2
1500474bollingmo5
1500866borettslovene1
1500561borettslovkomiteen1
1500563borettslovutvalget2
1501610bortlån1
1501762borttaking1
1500958brukareigarprinsippet3
1500956brukareige5
1500542brukareigeprinsippet20
1501072brukareigeprinsippp1
1501097brukarhusstanden1
1501191brukarsynspunkt2
1500464bruksoverlating14
1501609bruksoverlatinga4
1500929bruksovertaking1
1501533bruksrettane10
1501661bruksrettsforhold2
1501330bruksrettsforholdet3
1500588bruktomsetninga2
1500734brønnøysundregistrahar1
1500845brønnøysundregistrameiner4
1500834brønnøysundregistrasom1
1500822brønnøysundregistrasynest1
1500735brønnøysundregistraviser6
1500867buinteressa1
1500594buinteressene4
1500781bumiljøprosjekt1
1500914buofl7
1501204burettar4
1500685burettsandel4
1501158burettsandelar1
1500668burettsbustader1
1501075burettshavar1
1501264burettshavarane8
1501591burettshavarar1
1501137burettshavaren2
1500882burettsinnskot14
1500906burettsinnskota3
1500902burettsinnskotet12
1500934burettslagets8
1500510burettslagmeiner1
1500775burettslagsandel37
1500566burettslagsandelane6
1500483burettslagsandelar62
1500686burettslagsandelen8
1500878burettslagsbustad17
1500746burettslagsbustaden6
1501010burettslagsbustadene2
1500481burettslagsbustader63
1501376burettslagsdefinisjonen2
1501667burettslagsforhold1
1500506burettslagsforma30
1500908burettslagsinnskota1
1500905burettslagsinnskotet1
1500441burettslagslov49
1500436burettslagslovasom1
1500500burettslagslovene1
1501308burettslagslovgiving1
1500515burettslagslovgivinga1
1500512burettslagsregister1
1501344burettslagsregisteret1
1501306burettslagsrekneskapar2
1501031burettslagviser1
1501052burettslasg1
1500487burettslov2
1500632burettslova5
1500531burettslovgiving5
1500609burettslovgivinga6
1500477burettslovgjeving1
1500485burettslovgjevinga1
1500437burettslovutvalet15
1500875burettsomgrep1
1500888burettsregister35
1501176burettsregisteret20
1500713burettsutvalet1
1501538bustadakseselskap1
1500439bustadaksjeselskap98
1501530bustadaksjeselskapa2
1500571bustadaksjeselskapet7
1501371bustadaksjeselskapsforma2
1501410bustadbyggjelagets5
1501171bustadbyggjelagkan1
1500715bustadbyggjelagsforma1
1500440bustadbyggjelagslov13
1500593bustadbyggjelagslova190
1500434bustadbyggjelagslovasom1
1501578bustadbyte8
1500645bustaddiskriminering1
1500498bustadeigarskapen1
1500612bustadfellesskap1
1501614bustadfellesskapen1
1500549bustadfellesskapet1
1500625bustadformene1
1500679bustadformer3
1501236bustadformue4
1500827bustadforsyning2
1500670bustadforsyninga7
1500717bustadføretak1
1500911bustadinteressentane12
1500926bustadinteressenten1
1501029bustadklubbar1
1500538bustadkooperasjonar1
1501262bustadkooperativa1
1500558bustadkooperative2
1501274bustadkooperativt1
1500486bustadlov6
1500484bustadlovene10
1500623bustadlover1
1500611bustadlovgivinga5
1500649bustadmodellane1
1501389bustadorganisering1
1500544bustadproduksjonen2
1500891bustadprodusent1
1500546bustadprodusentar2
1501205bustadregisteret1
1501185bustadregistra1
1500714bustadreisinga1
1500633bustadrettslege1
1501290bustadsamanslutning1
1501104bustadsamanslutningar7
1500550bustadsamvirke8
1500478bustadsamvirkets1
1501627bustadseksjon2
1500997bustadselskapet1
1500476bustadsjef1
1501386bustadskaffing1
1500533bustadspareklubb1
1501028bustadspareklubbar3
1501008bustadsøkjar1
1500895bustadtypane1
1501081butida15
1501105byfornyingsavdelinga1
1501565byggherresida1
1500897byggjestyre1
1500898byggjestyret11
1500553byggnadsförening1
1500673byggøkonomi1
1501026bytetilfella3
1501179databaseløysing1
1501453delegertordning2
1501311delingsreglane1
1501736delingstilfella1
1501512deponeringslova2
1501746deponeringsordning1
1501668derogasjonsheimel1
1501310dersm1
1500748detaljregulert1
1500894detaljregulerte1
1501636direktekrav13
1501639direktekravsregel1
1501423direkteutdelingar1
1500656diskrimineringforeslår1
1500653diskrimineringframhevar1
1500651diskrimineringsføresegnene1
1500648diskrimineringssaker5
1501293driftsoversyn2
1501294driftsoversynet3
1501064eiendomsmeglerforbundgjer1
1500530eiendomsmeglerforbundhar2
1500993eiendomsmeglerforbundmeiner3
1500989eiendomsmeglerforbundog3
1501035eiendomsmeglerforbundpeiker2
1501170eiendomsmeglerforbundstøttar1
1500986eiendomsmeglerforbundviser2
1501354eiendomsmeklingsloven1
1501362eierseksjonsloven7
1501745eigarbrøk1
1500917eigarbustad6
1501263eigarbustadene1
1500529eigarformene6
1501268eigarinteressa3
1501269eigarrisikoen1
1500879eigarseksjon39
1501572eigarseksjonsforma1
1500627eigarseksjonsmodellane1
1500591eigarseksjonsmodellen2
1501129eigarseksjonssameie1
1500516eigarseksjonssameiga3
1501731eigarseksjonssameiger1
1500518eigarseksjonssameiget4
1500522eigarsesjonssameiget1
1501043eigarskifteforsikring5
1500996eigarskiftegebyr6
1500994eigarskiftegebyret7
1501202eigedomsinformasjon48
1500693eigedomsmeklingslova26
1501015eigedomsmeklingsløyve1
1501688eigedomsovergangen9
1500925eigeformer2
1501513eignedelane6
1501289einestiftar1
1501657eingongsbetalingar2
1500870eingongsinnbetalingar4
1501674ekstingverte2
1501672ekstinksjon42
1501673ekstinksjonen7
1501677ekstinksjonsregelen8
1501237eldrehar1
1501027eldremeiner2
1501058eldrespareklubbar1
1501244eldreviser1
1501763endringsavtale2
1500971ervervarar3
1501595ervervarens17
1501541erverversfasen1
1501542ervervsfasen1
1501562ervervskostnadene1
1501316etterprioriterte2
1501117etterståande4
1500456etterutlodding7
1500640familiedepartementetog1
1501616familierettslege1
1501063fastasett1
1500602felleseiga1
1501715fellesformue1
1501650fellesinstallasjonar1
1501425felleskapital1
1500678felleslåna2
1500880felleslånet1
1500933felleslångivaren1
1500907fellesobligasjon5
1500910fellesobligasjonen1
1501631fellesoppgåve1
1500475fersum1
1501350finansieringsvirksomhetsloven17
1500705finanslovgivinga6
1500710finansverksemdslova6
1500817firmateiknar2
1500572fleirbustadhus2
1500504fleirfamiliebustader1
1500509fleirfamiliehus3
1501725fleirtalskompetanse1
1500450fleirtalskrav36
1501735fleirtalskrava1
1501733fleirtalskravet10
1501138fleirtalsmisbruk4
1501445fleirtalsregelen3
1501109fleksiblitet1
1501096flyttepålegg2
1500980forbrukarens3
1501071forbrukarkooperative1
1500946forbrukarlovgiving1
1500924forbrukarlovgivinga2
1500499forbrukarpolitisk4
1500761forbrukarrådeter2
1500991forbrukarrådethar1
1500944forbrukarrådetmeiner2
1501092forbrukarrådetog4
1501278forbrukarrådetreknar1
1501087forbrukarrådetsluttar1
1500497forbrukarrådetønskjer1
1500608forbrukarsamvirke2
1500767forbrukarsamvirkelaga1
1500676forbrukarstyrte2
1501431forbrukartilhøve2
1500941forbrukarvernreglane1
1501656forbruksavhengige1
1500842fordelingsreglane4
1501125foreldingsregelen2
1500723forfallstidspunktet6
1501009forkjøpsrettane1
1500688forkjøpsrettar9
1501022forkjøpsretthavaren17
1501017forkjøpsrettshavar3
1500460forkjøpsrettshavarane17
1501049forkjøpsrettshavarar3
1500463forkjøpsrettshavaren38
1501061forkjøpsrettssak1
1500662forkjøpsrettstilfella5
1501016forkjøpsspørsmålet1
1501485formueforvaltning1
1500810formueforvaltninga3
1501340formuesgoda18
1500884formuesting3
1500885formuestingen1
1501285forretningsføraravtalane1
1500680forretningsføraravtalar6
1501286forretningsføraravtale2
1500992forretningsføraravtalen12
1501275forretningsføraravtalene1
1501721forretningsførarens1
1501740forretningsførarforhold1
1501270forretningsførarhonoraret1
1500480forretningsførarkontraktar3
1501271forretningsføraroppdraga1
1501259forretningsføraroppgåver1
1500999forretningsførartenesta1
1500699forretningsførartenester1
1500843forretningskommunar1
1500443forretningskontor21
1500722forretningskontoret10
1501332forrykkjer3
1501640forseinkingstilfelle1
1501523forsettlege23
1501599forsikringsgaranti1
1501748forsikringsmuligheter2
1500798forslagsfrist1
1500785forslagsretten4
1500947forslat1
1500762forvaltandeselskapa1
1500672forvaltarrolle1
1501192forvaltarskap1
1500675forvaltningsavtalar2
1500692forvaltningsføremålet1
1501566forvaltningsrettane2
1501265forvaltningstenestene1
1501424forvaltningstenester2
1501233framleigarar2
1501076framleigaren2
1500769framleigeforhold1
1501077framleigeforholdet1
1501079framleiger1
1501621framleigerettar1
1501767framleigt1
1500457fristrekning6
1501296fråtredinga1
1501084fråvikinga5
1501732fusjonerast3
1500839fusjonsavgjerda2
1501716førehandssamtykke30
1501750føresegener1
1501535føresegne3
1501046føresetnadsvis9
1501741føretaksregistert1
1500488førstebyfogd1
1500973gebyrordning7
1501066gebyrparagraf1
1501036gebyrreglar5
1500977generalforsamlingsvedtak7
1501500generalforsamlingsvedtaket1
1501272generalklausulen10
1500733gjeldsbrevlova14
1500851gjeldsbrevslova1
1500853gjeldshøve3
1501284gjennomsnittsburettslag1
1501383godkjenningskompetanse2
1501577godkjenningsnekting5
1500970godkjenningsnektinga4
1501761godkjenningsregelen1
1501579godkjenningsspørsmålet2
1501157godtruerverv375
1501422grensefor1
1501505grunnbokheimel53
1501200grunnboksregisteret2
1501552grunndokument1
1501048gåvesal4
1501047gåvesalstilfella1
1501457habilitetsregel1
1500639handhevingsorgan6
1501722handkasser1
1500445handleplikt18
1500858handlingsfrist2
1501345handpantsetjing11
1501776heimelsdokument14
1500567heimelsdokumenta2
1500703heimelsproblematikken1
1501587hevingsregelen2
1501135hevingsrett21
1501099himlingsplater1
1500752hovedorganisasjonog9
1500491hovudhøyring1
1501624hovudleigar1
1501234hovudleigaren1
1500508hovudlover2
1500554hsb1
1500953husbankenhar2
1500954husbankeni1
1500539husbankenlegg1
1500614husbankenmeiner4
1501252husbankenom1
1500823husbankenstøttar1
1500716husbankenviser2
1501169husbankstøttar1
1501101huseigaransvar2
1500876husleigeavtalane3
1501193husleigeblankettar1
1500865husleigeforholdet2
1501302husleigeinnbetalingane1
1501255husleigeinnkrevjing2
1500694husleigelovgivinga1
1500916husleigerettsleg1
1500459husstandsfellesskapslova15
1501705husstandsmedlemmen1
1500669hussøkjande3
1500551hyresgästernas1
1501381høyringsinstansanehar2
1501493inhabilitetsreglane4
1501707innkallingsplikt1
1501689innløysingspapir39
1501573innløysingsregelen5
1500949innløysingssummane3
1501584innløysingsummen1
1501352innskotsbustad2
1500704innskotsverksemda6
1500677investeringsorienterte1
1500760justisdepartementethar2
1500631justisdepartementeti1
1500750justisdepartementetmeiner1
1500628justisdepartementetsluttar1
1500495justisdepartementetstiller4
1500877justisdepartementetvil1
1500776justisdepartementetviser7
1501601kalenderdagane3
1501021kalenderdagar36
1501253kanalspekteret1
1500743kapitalgrunnlag5
1500747kapitalinnskytarar1
1501531kapitalsamanslutninga1
1501201kartverklegg1
1500526kbl2
1501772kjøkenapparat1
1501787kjøkenvifter1
1501365kjøkkenvifter1
1501012kjøpssituasjonen1
1500496klargjeringane1
1501059klausulere1
1500636kommuneber2
1500652kommuneer3
1501006kommuneforeslår1
1500629kommuneliknande1
1500871kommuneog3
1500988kommunepeiker2
1501094kommunesluttar1
1501377kommunestiller3
1500780kommunestøttar3
1501111kommunesynest1
1500957kommuneviser8
1501276konkurranselovgiving6
1501754konkurranselovgjevinga17
1501038konkurranseproblem3
1501014konkurranseskadeleg7
1501235konkurransetilsyneter2
1501283konkurransetilsynetmeiner3
1501037konkurransetilsynetviser1
1500808konkursskyldnar4
1501724konsernkontoordningar1
1500918kontantvederlag6
1500900kontorstifta4
1500896kontorstifte2
1500886kontorstifting2
1501634kontraktslovene1
1501633kontraktsplikter1
1501779kontraktsreglar3
1500984kontraktsskyldnader1
1501642kontrollansvarsregelen1
1501632kontrollansvarsreglane1
1500435korttittel7
1500835kravsmålet17
1501682kreditorsvik28
1500455kreditorvarselet4
1501597kredittavtaler3
1501217kredittforholdet1
1501696kredittgjevinga2
1500849kunngjeringsmåte3
1501502kunngjeringsmåten3
1501113lagsforholdet18
1501574lagsmidlane1
1500809lagsorgan2
1500442lagsskyldnadene15
1500528landsforbunder3
1501089landsforbundhar1
1500617landsforbundstøttar3
1500615landsrådstøttar1
1501156lausøyreregisteret218
1501406leddat22
1501394leddblir5
1501396ledder40
1501412leddetat2
1501420leddeter18
1501635leddetfølgjer3
1501660leddetgir4
1501402leddetgjeld2
1501387leddetgår9
1501683leddethar2
1501662leddeti1
1501706leddetinneheld1
1501405leddetkan9
1501467leddetskal5
1501460leddetslår2
1501691leddettrengst1
1501669leddfastset7
1501544leddfastsett1
1501620leddfell1
1501676leddfinn2
1501435leddfår1
1501466leddfølgjer3
1501685leddgjeld3
1501404leddgår17
1501392leddhar6
1501501leddheiter1
1501477leddi3
1501397leddmå1
1501417leddopna1
1501619leddpåleggje1
1501515leddset1
1501411leddskal14
1501539leddslår9
1501390leddvil3
1500690legaldefinisjon9
1500604legaldefinisjonen18
1501128legalpanretten1
1501134legalpantekrav1
1501126legalpantekravet2
1501132legalpanten3
1501114legalpanterett17
1500990legalpanteretten21
1501131legalpantet2
1501155leierett3
1501370leigegardsselskap6
1500503leigekonstruksjonen2
1500565leigemodellen1
1501140leigeobjektet6
1500872leigeomgrepet3
1500556leigereguleringa1
1501139leigerettane3
1500881leigerettar11
1501369leigerettslege1
1501520lempinga3
1501277lempingsreglar2
1501053lengstefrist2
1501054lengstetid3
1500641likestillingsombodetmeiner1
1500655likestillingsombodetstiller1
1501295likviditetsrekneskap2
1501303likviditetsretta2
1500525lohar1
1501056lovfastsett19
1501032lovførarbeida2
1500874lovkonstruksjon1
1500624lovstoff3
1500619lovstrukturutvalet4
1500589lovval13
1500590lovvala1
1501001låginnskotsbustader4
1500903lånebevis3
1500904lånebeviset1
1500597låneinstitusjonar8
1501144lånetilfelle2
1500712låneverksemd5
1501055løysingskrav3
1501023løysingskravet9
1501033løysingsrettar62
1501062løysingsrettslova4
1501069løysingsrttar1
1501598løysingsummen1
1501070løysningsrettslova1
1501011maksimalprisregulering4
1501045maksimumsfrist1
1500920mangelskrav1
1501596mangelskrava1
1500811medkontrahent6
1501375medkontrahentar6
1501701medkontrahentens4
1501013medlemsfordel2
1500601medlemskontroll4
1500681medlemskontrollen3
1500708medlemskontrollerte1
1501178medlemsregistrering1
1501184medlemstilbodet1
1501430medverkaransvaret2
1501000meirverdiavgiftspliktige3
1501450meldingstidspunktet5
1500654menneskerasar1
1501282mindretalsvern5
1501044minimumsfrist1
1501243minstefristen1
1500691minstekapitalen8
1501472misbruksregel1
1501744misbruksreglane4
1501536misbruksreglar4
1501641mishaldande2
1501143mishaldaren1
1500967mishaldet15
1500521mishaldsføresegnene1
1501638mishaldskrav2
1501333mishaldsregelen1
1501508mishaldssynspunkt1
1501653mishaldstilfella1
1501603mishaldstilfelle6
1501617mishaldsvurderinga1
1501078mottteken1
1501258mønsterkontrakten2
1501470møteleiarens3
1500792møteretten8
1500537nabostøyforhold1
1501248naboutvala4
1501120namsstyresmakta1
1501147namsstyresmaktane1
1501514naturaldeling6
1501313naturaldelinga1
1500502nbbler5
1500754nbblforeslår7
1500778nbblhar3
1501091nbblog4
1500779nbblpeiker3
1500757nbblreiser1
1500613nbblseier2
1500982nbblstiller2
1500979nbblviser2
1501299noteopplysningar3
1500890notoritet46
1501440nummerordningar1
1500687nytilknytte1
1500610nødvedig1
1501353obligasjonsbustad1
1500562obligasjonsinnskot1
1501770obligasjonsleilegheiter5
1500763oboser3
1500758obosforeslår4
1500940obosframhevar1
1500995obosgjer1
1501003oboshar4
1501108obosi1
1500950obosmeiner5
1501065obospeiker2
1500505obosuttrykkjer1
1500756obosviser8
1501372omdanningsregel1
1501414omdanningsreglane4
1501373omdanningsvedtaket4
1501335omgåingar5
1501221omstøytingskravet3
1501220omstøytingsregelen3
1500840oppbevaringspliktig2
1501309oppbevaringspliktige1
1501569oppfyte1
1501695opplåing1
1501413oppløyast1
1500854oppløysingsgrunnen5
1501336oppløysingsreglane6
1500598oppløysingssituasjon2
1501575oppløysingstilfella2
1501510oppløysingsvedtaket9
1500596oppnemningsrett5
1501693opprykksrett7
1501720oppseiingsfristane1
1501273oppseiingsretten2
1501692oppstigingsrett3
1501694opptrinnsrett3
1500740opptrinnsrettar1
1500739opptrinnsretten1
1500966oreigningsrett11
1501312overdragande80
1500969overdragaren10
1500981overdragingsrett4
1500983overdragingsretten1
1501002overdraginsretten1
1500720overføraren6
1501528overføringsrett6
1501442overføringsretten1
1501355overførleg1
1501449overførst1
1501758overgangstilfella1
1501083overlatinga16
1501088overlatingar1
1501611overlatingstida1
1500472overseten5
1500901oversit1
1501222oversitjing13
1500524overskøyting20
1501067overtakingsfrist1
1501068overtakingsfristen1
1500513pantegebyr1
1501118pantekravet14
1501782pantel151
1500592pantelova63
1501339panteloven9
1500569panteobjekt7
1501198panterettslege5
1500520pantetrygda2
1501123pantetryggleiken1
1501116pantobjektet3
1501329pantobligasjonane4
1500931pantsikra3
1500932pantsikring1
1501441paregrafen1
1501151partialobligasjonar1
1501348partialobligasjonen1
1501503pengekreditorar2
1500937personfellesskap1
1500622portallov2
1501315preklusiv8
1500848preklusivt3
1501448prinsippføresegn7
1501227prioritetsavståinga2
1501690prioritetsendringar1
1501675prioritetsreglane2
1501161prioritetsreglar2
1501216prioritetsviking6
1501297prisewaterhousecoopers2
1501325prisreglar1
1501307priswaterhousecoopers1
1500850proklamaet2
1501492prokuralova2
1501247prokurist1
1501452punktumat6
1501576punktumblir3
1501433punktumer7
1501447punktumeter3
1501655punktumetfølgjer1
1501451punktumetkan1
1501781punktumfastslår1
1501649punktumfølgjer1
1501626punktumgjeld4
1501434punktumgår5
1501416punktumi2
1501444punktumkan12
1501698punktummå1
1501567punktumskal3
1501384punktumslår4
1501385punktumutdjupar1
1501717påbyggingssaker1
1500741pådragast1
1501408pådrage4
1500893pådraging1
1501623påhefte6
1501709quorum1
1500646rasismestiller1
1501607realisasjonen4
1500963realisasjonsprosessen1
1501710realitetsspørsmåla1
1501194realregister24
1501775realregistrerte9
1500517realtrygd1
1501212regin@5
1501223registereigaren1
1501208registerførar7
1501180registerførarar3
1501186registerføraren10
1501230registerførarens1
1501163registerføring8
1501182registerføringa6
1501190registerkvaliteten1
1501174registerordninga2
1501181registertenester2
1501224registerutskrift1
1501206registreringsansvaret2
1501671registreringsdag2
1500469registreringsdagen2
1501225registreringsfeil2
1501203registreringsinfrastrukturen1
1501211registreringsordninga27
1501188registreringsordningar7
1501666registreringsreglane3
1501213registreringsstyresmakt1
1501317regressomgangen3
1501305rekneskapsbrukarane2
1501298rekneskapsforskrift1
1500830rekneskapsplikt17
1501301rekneskapsplikta3
1500919rekningsbasis1
1500936rekningsprinsipp1
1501557rentelova3
1501246representantskapsmedlem1
1501768reserveregel1
1501304resultatoppstilling1
1500468rettserverv36
1501219rettservervet2
1501160rettskollisjonar1
1501506rettskraftverknad6
1500782rettsovergang6
1500482rettsregister35
1501159rettsregisteret2
1501670rettsregistert8
1500467rettsregistrering20
1501187rettsregistreringa5
1501209rettsregistreringar2
1501189rettsregistreringsordning1
1501784rettsstiftelser2
1501136rettsstifting25
1501760rettsstiftingane4
1501168rettsstiftingar47
1500791rettsstoffet5
1501622rettsvernakt29
1501173rettsvernsordningane1
1501175rettsvernsreglane6
1501210rettsvernsreglar3
1501726returkommisjonar1
1501486returprovisjonar1
1500847revisjonsmerknader2
1501498revisorens1
1501499revisorfråsegn3
1501507revisormelding2
1501496revisoroppdraget3
1500899risikofondet2
1500930risikokapitalen3
1501172råderettsskrankar1
1501469røysteforklåringar2
1501474saksbehandlingsregelen1
1500985salsforsøk1
1500511salspålegg7
1501581salspålegget3
1501594salstilfella1
1500789samanslutningsforma4
1501529samanslutningsformer7
1501654samanslutningsrettsleg2
1501327samanslutningsrettslege17
1501737samansvar12
1501658sameiermøtet1
1501625sameigarmøte1
1500801sameigarmøtet5
1501127sameigebrøk1
1501121sameigebrøken1
1501766sameigeforhold1
1501358sameigeforholdet2
1501379sameigemodellar2
1500573sameigepartane3
1500574sameigepartar2
1501073sameigeparten3
1501314sameigevedtektene2
1501738sameigevedtekter2
1501702samtykkeregelen1
1500599samvirkeboka1
1500607samvirkelov144
1500605samvirkelovutvalet117
1500749samvirkesamanheng1
1500647sanksjonsform4
1501254seksjonseigar1
1501363seksjonseigarar1
1501628seksjonseigaren1
1500575seksjonsforma1
1501786seksjonssameigarar1
1501455seksjonssameiger12
1501374selskapskreditorar2
1501785selskapspartar39
1500826selskapsretten6
1500660senterønskjer1
1501326sersom1
1501718servituttar6
1501788setningsskadar5
1500828signaturrett3
1500825signaturretten3
1500570sikringsordning5
1501723sikringsordningane2
1501231sikringsreglar4
1500883simultanstifting3
1501753sjølvdømme1
1500938sjølvkostmodell3
1500527sjølvkostprisar1
1500462sjølvskiftande3
1501024sjølvskuldgaranti3
1501319skadeansvar1
1501266skadebotansvarlege2
1501145skadebotføresegner1
1500987skadebotheimel2
1500759skadebotlova17
1501586skadebotregel2
1501645skadeutvikling2
1500939skatteverknader2
1500857skiftelova8
1500945skjeringstidspunkt11
1501050skjønnsprosessen2
1501519skyldansvar1
1500856skyldansvaret4
1501522skyldforhold4
1500642sosialdepartementetforeslår1
1500718sosialhelsetenestelova1
1500706sparebankforeningengjer1
1501122sparebankforeningenstiller2
1500753sparebankforeningenstøttar3
1500960sparebankforeningenviser2
1500700spareinnskot14
1500701sparemidlane7
1500595sparemidlar6
1501346spesialitetsprinsippet5
1500698spesiallov4
1501251spesialregel8
1501368spesialreglar9
1501004ssærskilt1
1501019stadfestingsorskurd2
1500721stiftingsgrunnlaget7
1501415stiftingslova21
1500892stiftingstidspunktet3
1500889stiftingsutgiftene3
1501549stiftingsutgifter2
1500719stiftingsvilkåra12
1501540stilfte1
1501728stillingsfullmakt1
1501197stordriftsfordel1
1501321straffeaukande2
1501751strafferegelen8
1500659straffesanksjonar8
1500921stråpersonar1
1500452styreinstruks11
1501250styreprotokoll5
1500471styresakene8
1500535støygjer1
1501684særregulering5
1500774søkjaransiennitet5
1501432søkjaransienniteten1
1500975søkmåls1
1501085søksmåls10
1500804søksmålsfristar4
1501267sørvisinnstilling1
1500479tapsfordeling1
1501652tapspostane1
1500755teikningsavgift4
1500745teikningsavgifta1
1500773teikningsdato1
1501727teikningsrett1
1501480tenestettida1
1500869tidspartar2
1500709tilbakebetalingspliktige1
1500770tildelingskontrakt1
1500737tildelingsreglar3
1501771tilhøyrslereglane1
1500663tilknytingsbanda2
1500667tilknytingsforhold3
1500666tilknytingsforholdet7
1501152tilkomstdokument12
1501165tilkomstdokumenta2
1501154tilkomstdokumentet1
1500548tilleggsføremål15
1500697tilleggsføremålet1
1500494tilleggshøyring4
1501464tilleggsinnkalling1
1500751tilleggsinnskot4
1501563tilleggsinnskotet1
1501260tilleggskontraktane1
1501537tilnytt1
1501765tilpasseleg1
1500806tilsynsfunksjonane12
1501337tinglysingsdommarane2
1501199tinglysingsembeta1
1501218tinglysingsfeilen2
1501196tinglysingskontora2
1501228tinglysingslov9
1501226tinglysingslova112
1501687tinglysingslovutkastet3
1501195tinglysingsreglane5
1501338tinglysingssperre2
1501214tinglysingsstyresmaktene1
1501167tinglysingssystemet9
1501665tinglysingsutkastet1
1501229tingrettsdommarens1
1501162tingslysingslova1
1500965tiprosentføresegna2
1500768tiprosentregelen8
1500784tjuandedel9
1501600tjuedagarsfristen1
1500824tolkingstvil17
1501571tomannsbustadene2
1501133tomtefesteforhold4
1501488tomteseljar1
1501647tredjeledd1
1501439tredjeleddet2
1500787tredjemanns6
1500820tredjepersonen19
1501703trettiårsregelen1
1500815trygdgiving25
1501755tryggingsventilen5
1501119tvangsdekning18
1501356tvangsdekninga3
1500465tvangsfullføringslova105
1501580tvangsfullført2
1501357tvangsgrunnlaga2
1501585tvangslova14
1500962tvangsrealisasjon2
1500974tvangsseld7
1501756tvilsspørsmål6
1501651tvilsspørsmåla2
1501465tvistspørsmål1
1501734uforfalle1
1501030unntaksføresegn18
1501427urimelegeoverføringa1
1501287usblforeslår1
1501025usblframhevar2
1500799usblgjer1
1500766usblhar1
1500507usblkjenner2
1500764usblmeiner5
1500802usblpeiker1
1500803usblviser1
1500644utanriksdepartementetgir1
1501082utanriksstasjon11
1501646utbetringsplikt1
1500912utbyggingsmodellen16
1500671utbyggjarrolle1
1501555utbyggjartilfella3
1501256utkastingssaker3
1501681utleggstakaren22
1500555utleigarselskap1
1501743utleigeeigdom1
1501543utleigeeigedom3
1500702utlånsverksemd52
1500978utløysingsgrunnen2
1501663utløysingsregel1
1501590utløysingssaka1
1501446utstenginga2
1501380utvalethar1
1501034vaktmeisterbustad1
1501479valmåten3
1500812varaleiaren3
1500813varamedlemmen1
1501495vararevisor3
1500453vararevisorar6
1501484varemedlemmer1
1500868variasjonsbreidd6
1500948varslingsfristen4
1501110vassinstallasjonar2
1501095vederlagsreglar1
1501644vedlikehaldsmanglar1
1501098vedlikehaldsplikta23
1501100vedlikehaldspliktene5
1501604vedlikehaldsreglane1
1501769vedtaksprosedyren3
1501468vedtaksprotokoll2
1501517vedtakter1
1501419vedtektfeste1
1501279vedtektsfastsette12
1501459vedtektsfestar2
1500449vedtektsfestast20
1500807vedtektsfeste40
1500684vedtektsfesting6
1501630vedtektsfleirtal2
1500887vedtektsforma1
1500454vedtektsføresegn31
1501324vedtektsføresegna3
1500470vedtektsføresegnene8
1500634vedtektsføresegner39
1501704vedtektsklausular3
1500844vedtektsreguleringa2
1501232vedtektsrettar1
1500682vedtektsveto25
1501711vedtektsvetoet2
1500466verdiforholda4
1501554verdiforholdet3
1501112verditilhøva14
1500707verksemdsreglar6
1501215vikinga6
1501568yrkesutøveren1
1501527»boligbyggelag1
1501629»slikt1