Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 103,2002-03: Ot.prp. nr. 103 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2003

Av i alt 3127 ordformer var 129 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500202akershushar1
1500221avseiast1
1500214bevismessige2
1500184bigamiekteskap1
1500174bigamiekteskapa1
1500173bigamiekteskapet1
1500175bigamikartlegginga1
1500182bigamiliknande1
1500222bigamisak2
1500245bispedømmerådog1
1500168borgarmeisterkontoret3
1500157brudefolka32
1500163brudvigjingslova1
1500162bufa8
1500241buskerudforeslår1
1500216buskerudpeiker1
1500230disposisjonsfridommen1
1500228disposisjonsprinsippet2
1500181dokumentets2
1500159ekteskapsattest1
1500243ekteskapslovnad1
1500224ekteskapslovutvalet3
1500220ekteskapssak3
1500171ekteskapsutvalet3
1500153ekteskapsvilkår2
1500271ekteskapsvilkårene3
1500210familievernkontorers2
1500192fleirgifteforbodet1
1500198folkeregisterlova11
1500170folkeregistreringslov1
1500261forbundviser1
1500158forlovarerklæring2
1500269forskrifttekst1
1500203forstandarteneste1
1500267godkjenningsbrev2
1500197grunnlagskjelda1
1500248justisdepartementeter3
1500219justisdepartementetforeslår3
1500213justisdepartementetmed1
1500187kayed1
1500164kommunalbestyrelsen3
1500272konsekvensendring6
1500191kontrollplikta2
1500246kyrkjerådetpeiker2
1500249likestillingsombodetog1
1500254livssynstilhøyrsle1
1500194lovforståing5
1500167magistratsmedlem1
1500165magistratsstyre1
1500255namneseremoniar1
1500231nedstammingssaker1
1500211ofo2
1500251opplysningseffekten3
1500264partnarskapseremoni1
1500260partnarskapsinngåinga1
1500259partnarskapsseremoni1
1500169pastorembeta1
1500258personrettseier1
1500199personvernomsynet8
1500232prejudisielle2
1500208pressituasjonen1
1500151promemorian1
1500270prøvingen1
1500148prøvingsattest17
1500201prøvingsattesten6
1500193prøvingsinstans5
1500196prøvingskompetansen4
1500205prøvingstid2
1500209påtalekrav1
1500238registreringsinstans3
1500266registreringskompetanse3
1500223rettsendrande1
1500229rettsforholda19
1500215rettstryggleiksmessige5
1500239rettsvirkninger3
1500265seremonileder1
1500273seremonileiar1
1500149seremonileiarar2
1500256seremonimester3
1500268seremonirådgiving1
1500179shara´ì1
1500180shariah1
1500227sivilprosessuelle5
1500200skattedirektoratetprinsipielt1
1500212skiftestøtter1
1500247straffesanksjonerast4
1500166styringsvedtektene1
1500225søksmålskompetanse17
1500233søksmålskompetansen4
1500150tiltaksprogrammet11
1500185trossamfunnsledere1
1500189trygdelovgivinga2
1500235tvangsekteskapssakene1
1500234tvangsekteskapstilfella2
1500244tvangsgjennomførast1
1500275ugildhet1
1500218ugyldiggjering3
1500207ugyldighet5
1500154utanrikstenestemann18
1500161vigseldokument1
1500146vigselkompetanse20
1500190vigselkompetansen2
1500204vigselmeldinga1
1500176vigselmenn2
1500183vigselområdet2
1500156vigseloppgåva1
1500253vigselretten1
1500237vigselsdokument1
1500252vigselseremoni1
1500155vigselseremonien5
1500186vigselsmyndighet1
1500242vigseltidspunktet1
1500147vigslarane7
1500274vigslers1
1500178zawaj1
1500177´aqd1
1500236»gjelder1
1500257»kan1