Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 102,2002-03: Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) Om lov om statleg varekrigsforsikring

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2003

Av i alt 1084 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500138beredskapsfond1
1500134beredskapsforumet2
1500082beredskapslov2
1500120beredskapslovgiving2
1500132beredskapsorganisasjonen3
1500081beredskapssystemet6
1500137budsjetteknisk7
1500142forikringstilfelle1
1500123forsikringsdirektiv1
1500129forsikringsdirektiva2
1500131forsikringsfagleg3
1500130forsikringsforum2
1500105forsikringsprinsipp1
1500124forsikringsverksemdslovas1
1500122forsyningslova1
1500114handelsstraumane1
1500110industriråvarer1
1500094kjøretøyforsikring1
1500106krigsassurandørar1
1500087krigsdekninga1
1500104krigsforsikringane1
1500095krigsforsikringsnemnda1
1500118krigsrelaterte1
1500085krigsrisiko5
1500097krigsrisikoen1
1500121krigsskadelova4
1500096krigsutbrott1
1500108kriseforhold9
1500133kriseorganisasjonen3
1500099londonmarknaden4
1500090omsetningspolisar1
1500101premiefastsetjing4
1500100premieindikasjonane1
1500102premiesystemet1
1500143pådregen2
1500091reassuranse6
1500107reassuransemarknaden2
1500140restmidla2
1500103risikoavlasting5
1500080risikodekning1
1500145sikringsføresegn1
1500088sivildekninga2
1500116støttesystema1
1500144terminerte3
1500115totalforsvarskonseptet4
1500084transportforsikring5
1500086transportforsikringane2
1500089trekkfullmakt4
1500126tryggingsunntaket3
1500098underwriters1
1500109varehandelsressursane1
1500079varekrigsforsikring93
1500128varekrigsforsikringa2
1500141varekrigsforsikringsordninga2
1500135varetransportforsikring1
1500083verkemidel4