Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 9,2001-02: St.prp. nr. 9 (2001-2002) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.10.2001

Av i alt 466 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500073felleskapsplan1
1500070fellsskapsramma1
1500074miljørapporteringssystem1
1500076multiplikatoreffekt1
1500077prosjektark1