Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 47,2001-02: St.prp. nr. 47 (2001-2002) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i EU-programmet for Det europeiske året for funksjonshemma 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.03.2002

Av i alt 440 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499773disability2
1499769førebuingsåret1
1499770gjennomføringsåret8
1499774informasjonsinnsatsen6
1499768interessepartnarar1
1499767skilnadshandsaming11